Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Varför får inte The Bulls glasveranda vara kvar?

Byggnadsnämnden har beslutat att inte bevilja en förlängning av det tidsbegränsade bygglovet för The Bulls glasveranda. Det innebär att verandan måste rivas i september.

HB Svenska Bio har ansökt om förlängning av det tillfälliga bygglov som finns i dag, från september 2019 och fem år framåt för en tillfällig åtgärd - tillbyggnaden med en glasveranda på restaurang The Bulls. Den nu aktuella tillbyggnaden ansluter till fasaden på Halmstads gamla brandstation men är placerad på kommunal mark som enligt gällande detaljplan är torg och gata, så kallad allmän platsmark som ska vara tillgänglig för alla.

År 2016 beviljades ett tidsbegränsat bygglov för The Bulls tillbyggnad och två år senare, 2018, beviljades en förlängning fram till den 31 augusti 2019. Förlängningen av bygglovet beviljades då i avvaktan på detaljplanearbetet för Lilla torg som i februari i år avbröts med bedömningen av att allmän platsmark inte ska privatiseras. Beslutet att avbryta detaljplanen innebär att Lilla torg förblir ett torg och planlagt som allmän plats.

Allmän platsmark kan endast upplåtas tillfälligt under säsong, för enskilt ändamål. Glasverandan är inte av en tillfällig karaktär eller en säsongsbetonad uteservering, utan upplevs som en permanent tillbyggnad, och kan därför inte få en förlängning av det tillfälliga bygglovet. Enligt den nu gällande detaljplanen för Lilla torg får den aktuella platsen för The Bulls glasveranda inte tas i anspråk för ett enskilt ändamål, i detta fall restaurangverksamhet, vilket innebär att ett tillfälligt bygglov inte kan ges.

Den gamla brandstationen där The Bulls i dag har sin verksamhet är av kulturhistoriskt värde med en q-märkning och får enligt gällande detaljplan inte förvanskas till sin yttre form eller allmänna karaktär. Det innebär att byggnaden i september ska återfå sin ursprungliga exteriör.

Fråga/svar

 • Vad bygger byggnadsnämnden vitesbeloppet på?


  Vitet ska vara så stort att det att det inte blir billigare att betala föreläggandet och fortsätta med verksamheten eller kostnaden för att riva och återställa byggnaden. Läs mer om vite om inte Bulls glasveranda tas bort.
 • Varför beviljades glasverandan från första början?


  Det var ett tillfälligt bygglov som gavs i avvaktan på de planer som fanns för gestaltning av torget. Det arbetet har avslutats. Torget ska i fortsättningen vara ett torg som samtliga invånare ska ha tillgång till.
 • Vad innebär ett tillfälligt bygglov? 


  Tidsbegränsat bygglov kan ges för åtgärder som uppfyller några men inte alla förutsättningar för permanent bygglov. Syftet måste dock vara tidsbegränsat och åtgärden måste vara av tillfällig karaktär.
 • Vad händer om fastighetsägaren och The Bulls överklagar beslutet?


  Om fastighetsägaren eller näringsidkaren väljer att överklaga beslutet görs en prövning av ärendet hos länsstyrelsen. Men så länge inget annat beslut fattats av överinstans som i detta fall är länsstyrelsen så är det byggnadsnämndens beslut som gäller.
 • Ska byggnaden återställas?


  Det förutsätter vi. De tillfälliga lov som givits har inte medgett någon åverkan på eller ändring av byggnaden. Tas tillbyggnaden bort ska fasaden bakom vara intakt och eftersom byggnaden är q-märkt är det extra viktigt.
 • Kommer Halmstads kommun att ompröva beslutet?


  Beslut är fattat gällande bygglov i detta ärende. Om sökanden kommer in med en ny ansökan är det vår skyldighet att göra en prövning av den ansökan.
 • Varför får inte glasverandan vara kvar?


  Glasverandan har haft ett tillfälligt bygglov i avvaktan på en utredning kring hur hela Lilla Torg ska användas och gestaltas. Detta detaljplanearbete är nu avbrutet och torget ska fortsättningsvis vara ett torg för samtliga invånare.
 • Varför kan The Bulls inte få ett riktigt bygglov?


  Det finns ingen byggrätt enligt gällande detaljplan. Det är allmän plats (torg) tas i anspråk för ett enskilt ändamål och de höga kulturhistoriska värdena påverkas negativt.