Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Räddningsväg

Eftersom utrymning i vissa fall måste ske via balkong eller fönster, finns det ibland särskilda räddningsvägar i anslutning till fastigheten. Dessa är till för att till exempel en stegbil ska kunna komma fram. För att räddningstjänsten ska kunna bistå med utrymningen och kunna göra en effektiv släckinsats måste räddningsvägarna vara framkomliga.

Det ska vara god framkomlighet vid inkörning till räddningsväg. Räddningsväg ska markeras med standardiserad skylt. En räddningsvägs anslutning bör ligga i närheten till byggnadens adress. Räddningsväg ska snöröjas och underhållas.
Räddningsvägar ska i största utsträckning hållas fria från teknisk utrustning som brandposter och rökluckor.

Containers, låsta bommar och tillfälligt parkerade bilar får inte bli ett problem vid en akut situation. Därför är det viktigt att räddningsvägarna alltid är väl uppmärkta och fria från hinder samt att de hålls snöröjda under vintern.

Är det tveksamt om räddningstjänsten kan komma intill fastigheten med sina höjdfordon för att bistå med utrymning, bör räddningstjänsten kontaktas för samråd.

Underhåll

Räddningsvägar och uppställningsplatser ska:

  • underhållas så att full funktion uppnås oavsett årstid eller tidpunkt på dygnet.
  • snöröjas och sandas vid behov. Snöröjning och sandning ska ske utan dröjsmål.
  • hållas fria från parkerade bilar, containrar och andra hindrande föremål.
  • rensas från vegetation såsom trädgrenar, buskage och dylikt.

Ytor som är till för räddningstjänsten ska tillföras i fastighetens systematiska brandskyddsarbete.

Vid projektering av markytor vid och omkring vägar där räddningstjänstens fordon ska framföras är det viktigt att planera för ett enkelt underhåll med tanke på vegetationens utbredning med tiden.

Räddningsväg - utförande

Fri portalbredd3,5 m
Fri höjd4.0 m
Fri körbanebredd3.0 m
Högsta längdlutning8%
Högsta tvärfall2%
Minsta vertikalradie50 m
Minsta axeltryck100 kN, samt ha hårdgjort ytlager av grus, asfalt eller liknande

Kurvutformning:
I kurvor bör den inre radien vara minst 7,0 m samt ha sådan breddökning och hinderfritt område före, genom och efter kurvan att stegfordon kan framföras.