Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Följ ditt bygglovsärende

Du kan följa ditt ärende i e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du får ett mejl eller ett sms så fort det har hänt något i ditt ärende och du får besked via e-tjänsten när ditt ärende är klart.

Har du frågor om ett pågående ärende kan du kontakta kommunen på 035-13 70 00 så hjälper vi dig att få kontakt med rätt person.

Om du har lämnat in en ansökan om lov eller gjort en anmälan är handläggningstiden beroende av hur komplext ditt ärende är och om du har lämnat in samtliga handlingar som behövs för bedömningen.

I e-tjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se:

  • Status och beslut
  • Handlingar i ditt bygglovsärende
  • Vem som är handläggare i ärendet

Saker som kan påverka handläggningstiden

Du kan behöva komplettera

När handläggaren har gått igenom din ansökan meddelar vi dig om ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera den. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar handläggaren dig.

Grannar och andra berörda får lämna synpunkter

I vissa fall ska dina grannar få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Då kan processen förlängas några veckor.

Ansökan kan behöva skickas på remiss

Om det du vill bygga eller ändra påverkar till exempel kulturhistoriskt värdefull miljö eller ändrar brandskyddet kan vi behöva hämta in synpunkter från remissinstanser. Remissinstanserna väljs utifrån det du vill bygga eller ändra.

Ändringar

Ändra i din pågående ansökan eller anmälan

Om du vill ändra i din pågående ansökan behöver du meddela din handläggare om ändringarna och lämna in nya handlingar. Handläggaren bedömer om ändringarna ryms inom ditt pågående ärende eller om du behöver skicka in en ny ansökan eller anmälan. Handläggningstiden börjar om när du på eget initiativ lämnat in handlingar som ändrar din ansökan eller anmälan. Tänk också på att ändringar i pågående ansökan eller anmälan kommer att medföra ytterligare kostnader.

Ändra i ditt beviljade lov

Om du vill ändra i ditt beviljade lov eller startbesked ska du meddela din handläggare. Handläggaren gör en bedömning om ändringarna kan rymmas inom samma ärende eller om du behöver skicka in en ny ansökan eller anmälan.

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Brevet ska undertecknas och namnteckningen ska förtydligas.

Brevet ska skickas till:

Bygg- och miljöförvaltningen
Box 153
301 05 Halmstad

Märk brevet med Länsstyrelsen i Hallands län.

I överklagan ska du:

  • Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer
  • Berätta varför du tycker att beslut är felaktigt
  • Berätta hur du vill att beslutet ska ändras
  • Skicka med de handlingar som du tycker stödjer din synpunkt
  • Lämna kontaktuppgifter: telefonnummer, e-post och postadress.

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Om din överklagan har kommit in i tid överlämnas den till Länsstyrelsen i Halland. Om överklagan kommer in för sent avvisas ärendet.

Du kan överklaga ett beslut på länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Startbesked för att få börja bygga eller ändra

Du får börja bygga fyra veckor efter att lovbeslutet kungjorts och du fått ditt startbesked.

I mindre projekt kan du få ditt startbesked samtidigt som beslutet. Även då behöver du vänta

Kontrollplan

Kontrollplanen bestäms i samband med startbeskedet. En kontrollplan beskriver de kontroller du som byggherre ska utföra och vem eller vilka som ska utföra kontrollen.

Kontrollen kan utföras av dig eller av de entreprenörer du anlitar. Kontrollen kan också utföras av en certifierad sakkunnig, så kallad kontrollansvarig.

Du kan lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan. Gör du inte det måste du lämna den senast vid det tekniska samrådet.

Tekniskt samråd

Ibland krävs ett tekniskt samråd. Då får du besked om det från din handläggare eller en byggnadsingenjör. Byggnadsingenjören kan då begära in nya handlingar.

När det tekniska samrådet genomförts, alla begärda handlingar kommit in och kontrollplanen har fastställts får du ditt beslut om startbesked.

Arbetsplatsbesök

Om du haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge.

Slutsamråd

Ibland behövs ett slutsamråd, oftast vid större eller mer komplexa projekt. Oftast hålls det på byggarbetsplatsen.

Slutbesked för att få börja använda byggnaden

När du byggt, ändrat eller rivit färdigt meddelar du oss och begär ett slutbesked. I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in för att få slutbesked.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått ditt slutbesked.

Handläggaren kontrollerar om ditt projekt uppfyller de krav och villkor som ställts. När beslut om slutbesked fattats avslutas ditt ärende och du kan börja använda din nya byggnad.

Om du helt eller delvis vill börja använda en byggnad innan du fått slutbesked kan du ansöka om ett tillfälligt slutbesked hos stadsbyggnadsnämnden.

Övrigt

Betalning

Faktura skickas efter att du har fått ett beslut. Du är alltid betalningsskyldig när du ansökt eller beställt någon tjänst, även om beslutet blivit avvisat, du själv återkallat din ansökan eller om du får ett avslag från oss.

Beslut om bygglov eller anmälan

När vi har utrett alla förutsättningar för det du vill bygga fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Om din ansökan uppfyller alla krav får du ett beslut om bygglov eller beslut om startbesked i din anmälan. Om kraven inte uppfylls får du ett beslut om avslag. Ett beslut om avslag fattas av stadsbyggnadsnämnden.

Delgivning

Grannar som har lämnat synpunkter i ett lovärende delges beslutet om det går emot vad de tyckt. Om de vill överklaga beslutet behöver de göra det inom tre veckor från det att de har tagit del av det. Andra kända sakägare underrättas. Beslutet kungörs också i Post- och Inrikes Tidningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslutet vinner laga kraft

Om ingen överklagat beslutet inom tre veckor så vinner beslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Så länge gäller ett bygglov eller anmälan

När bygglovet har vunnit laga kraft har du två år på dig att påbörja byggnadsarbetet och fem år på dig att avsluta projektet.