Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Attefall och andra bygglovbefriade åtgärder

Vilka handlingar krävs?

 • Anmälningsblankett (krävs inte separat blankett om du ansöker digitalt via Mitt Bygge)
 • Teknisk beskrivning (krävs inte separat blankett om du ansöker digitalt via Mitt Bygge)
 • Situationsplan/primärkarta i skala 1:400. På denna skall byggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser.
 • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
 • Din grannes skriftliga godkännande om du vill bygga närmare gräns än 4,5 m.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Läs mer här för att se hur ritningarna ska se ut, samt exempelbroschyrer.

Beställ kartunderlag

För en Attefallsåtgärd krävs att byggnaden ritas in på en situationsplan,
som är baserad på en primärkarta. Denna får vara högst 2 år gammal och kan
beställas av byggnadskontorets kart- och GIS-avdelning. Det utgår en avgift för en primärkarta och du bör räkna med en viss handläggningstid för att få din karta.

Vad kostar det?

Det utgår avgifter för att göra en anmälan om
bygglovsbefriade åtgärder. Vad det kostar beror på vad du ska bygga. Se Avgifter och taxa för mer information.

Behövs det en kontrollansvarig?

För Attefallsåtgärder kan det krävas en kontrollansvarig,
som kontrollerar att byggnationen håller lagar och bestämmelser. Detta är ex.
om du ska bygga ett komplementbostadshus, har en komplicerad konstruktion eller ska dra in vatten- och avlopp i din byggnad. Läs vidare på Tekniska krav

Fristående Attefallsbyggnad

Utan bygglov får du bygga en eller flera byggnader, med en total byggnadsarea på 25 kvadratmeter, i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

Byggnaden får användas som till exempel permanentbostadshus (kallas då komplementbostadshus), eller garage, förråd, gäststuga eller liknande (kallas då komplementbyggnad). Tänk på att:

 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.
 • Byggnaden måste placeras 30 meter från järnvägsspår annars krävs godkännande. Se nedan.
 • Byggnadens nockhöjd får vara maximalt 4 meter. Nockhöjd är högsta nivån på taket.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Tillbyggnad på 15 kvadratmeter

Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) med 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. När du utnyttjat dina 15 kvadratmeter kan du inte göra ytterligare tillbyggnader utan bygglov. Tänk på att:

 • Tillbyggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns annars krävs att grannarna godkänner.
 • Tillbyggnaden måste placeras 30 meter från järnvägsspår annars krävs godkännande. Se nedan.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset.
 • Anmälan och startbesked krävs innan byggstart.

Anmälan, startbesked och avgifter

Du måste göra en anmälan till byggnadskontoret, och få ett startbesked, innan du börjar bygga. Om du börjar bygga utan att ha fått ett startbesked kommer du att få betala sanktionsavgift.

Vi tar ut en avgift för startbeskedet. Om du bygger nytt på tomten kan det också tillkomma avgifter för utstakning och lägeskontroll.

Byggnation som ändå kräver bygglov

Även om det du vill bygga följer bestämmelserna om bygglovbefriade åtgärder krävs det ändå bygglov för fastigheten:

 • Om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Vissa av dessa byggnader finns utpekade i kommunens bevarandeprogram som du hittar här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att kontrollera om din fastighet är en värdefull byggnad.
 • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden eller byggnaden där ytterligare bostad ska inredas ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
 • Om kommunen i en detaljplan kräver bygglov för den aktuella åtgärden.

Tänk på

De bygglovsbefriade s.k. Attefallsåtgärderna gäller enbart en- och tvåbostadshus och har en del undantag för var de får placeras. Dessa undantag kan exempelvis vara områden där det råder riksintressen för totalförsvaret, i särskilt
värdefulla områden och i områden med utökat lovplikt.
En Attefallsbyggnad eller Attefallstillbyggnad får inte heller läggar närmare järnväg än 30 m. Om marken på andra sidan gränsen är s.k. allmän plats-mark, ex väg, park eller naturmark, måste du hålla avståndet på 4,5 m och kan inte få godkänt att bygga närmare. Läs mer vad som gäller i länkarna ovan.

Inom Halmstad kommun tillåts inte Attefallsåtgärder i vissa
områden, exempelvis i vissa fritidshusområden. Detta kan bero på att det inte
finns tomtindelningar eller att området är kulturhistoriskt värdefullt.
Kontakta alltid byggnadskontoret om du är osäker på om det är tillåtet att
bygga Attefallsåtgärder inom ett visst område!

Tänk på att det är viktigt att man håller ytorna när man bygger en Attefallsåtgärd. Ta reda på innan du börjar bygga hur ytorna räknas om du är osäker! Om du bygger för stort kan du bli tvungen att söka bygglov istället eller i värsta fall riva eller bygga om.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva ansökan om strandskyddsdispens.

Tänk igenom och prata med dina grannar

Att i god tid kontrollera vad som gäller för just din
fastighet, vilka regler som gäller, samt vara säker på vad du vill bygga, är en
bra förutsättning för att du ska få en snabb handläggning och ett startbesked. Tänk på att det alltid är du som är byggherre som är ansvarig för att ta reda på
vilka lagar och regler som gäller! Att bygga utan att du fått ett startbesked
kan medföra dyra sanktionsavgifter.

Det är också en bra idé att prata med sina grannar i god tid, exempelvis om byggnaden hamnar nära tomtgräns. Vi vill alltid ha in din grannes godkännande skriftligen i samband med din anmälan, om du vill bygga närmare än 4,5 m.

Handläggningstid
Från det att vi fått in alla handlingar och din anmälan är komplett tar det högst fyra veckor innan du kan få ett besked. Handläggningstiden varierar under året, men det är flest ansökningar och anmälningar under våren och sommaren vilket innebär längre handläggningstid då. Gör du anmälan i e-tjänsten hjälper du till att korta ned handläggningstiden.