Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vad ska du bygga eller ändra?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Här får du information om det du vill göra kräver bygglov, hur du ansöker och vilka handlingar du behöver skicka in till oss.

Bygga nytt

 • Ny byggnad


  Finns det en detaljplan där du vill bygga? Detaljplanen finns oftast i tätorter eller tättbebyggda områden. Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla exempelvis storlek, höjd, avstånd till tomtgränsen, men kan även reglera utseendefrågor. Du kan få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Hittar du inte din fastighet, eller vill du hjälp att tyda detaljplanens bestämmelser kan du kontakta kommunen.Saknas det en detaljplan där du vill bygga kan kommunens översiktsplan ge vägledning och ibland finns det områdesbestämmelser. Fornminnen, infrastruktur, försvarets områden, vad grannarna tycker, hur byggnaden utformas och om den passar in i omgivningen kan påverka vad du får bygga. Läs mer i broschyren Focus inland – bygga nytt på landetPDF.Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag från bygglov. Ska du bygga en helt nytt utanför detaljplanerat område, kan du först ansöka om förhandsbesked för att få veta om platsen är lämplig att bygga på.Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva ansöka om strandskyddsdispens.Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan? Situationsplan (inritad på nybyggnadskarta om det finns detaljplan) i skala 1:400. På denna ritas in huvudmått på byggnad och mått till två tomtgränser.Planritningar , skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud.Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.Sektionsritning , skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.• Om det är större byggnader som exempelvis flerbostadshus, kontor eller publika lokaler krävs även markplaneringsritning med parkeringsplatser, sophantering, infartsvägar, med mera.Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.Beställ kartunderlag
  För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden eller åtgärden bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.Beställ karta så levererar vi den antingen digitalt eller via post.Hur ansöker jag?
  Ansök via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Behöver jag en kontrollansvarig? Om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre i vissa fall utse en kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bygger du nytt behövs det oftast en kontrollansvarig.
 • Nytt bostadshus


  Om ditt område omfattas av en detaljplan så finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Behöver jag bygglov? Ja, det krävs bygglov för ett bostadshus.Undantag: Om du redan har ett bostadhus på din tomt kan det nya bostadhus du vill bygga rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?
  • Situationsplan (inritad på nybyggnadskarta om det finns detaljplan) i skala 1:400. På denna ritas in huvudmått på byggnad och mått till två tomtgränser samt färdig golvhöjd.
  • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud.
  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.
  • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  • Vid större byggnader som exempelvis flerbostadshus, kontor, publika lokaler krävs även markplaneringsritning med parkeringsplatser, sophantering, infartsvägar med mera.
  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.Hur ansöker jag? Ansöka via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.Behöver jag en kontrollansvarig? Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga ett nytt bostadshus. Läs mer om vad en kontrollansvarig är.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInnan du kan börja bygga behövs ett startbesked En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.Här kan du se exempel på vilka handlingar du behöver ta fram inför startbeskedet. Det är ofta konsulter som är experter inom respektive område som tar fram dessa handlingar.
  • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå en detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Energiberäkning
  • Kontrollplan
  • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten.
  • Färdigställandeskydd

 • Uterum


  Uterum räknas som en tillbyggnad och går under samma regler. Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla exempelvis byggnadsarea, byggnadshöjd eller avstånd till tomtgränser, men kan även reglera utseendefrågor. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBehöver jag bygglov? Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett uterum.Undantag: För en- och tvåbostadshus kan finnas möjlighet att utan bygglov bygga till högst 15 kvadratmeter bruttoarea, så kallad attefallstillbyggnad. Du behöver då göra en anmälan och få ett startbesked innan du får börja bygga.Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?
  • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska tillbyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser.
  • Planritningar , skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. På fasadritningarna ska befintlig byggnad vara med. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns för större tillbyggnader.
  • Sektionsritning , skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. L äs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.Hur ansöker jag? Ansöka via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.Behöver jag en kontrollansvarig? Det beror på hur stort ditt uterum är och hur komplicerad byggnaden är. Kontakta kommunen för mer information.

 • Attefallshus, fristående


  Ett fristående attefallshus kan utföras som komplementbyggnad, max 30 kvadratmeter byggnadsarea, eller som komplementbostadshus, max 30 kvadratmeter byggnadsarea, på en tomt som har ett en- eller tvåbostadshus.Behöver jag bygglov? Nej, du behöver inte bygglov för att bygga ett attefallshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Men du behöver göra en anmälan för åtgärden.Förutsättningar:
  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
  • Får vara högst 30 kvadratmeter om det är en komplementbyggnad.
  • Får vara högst 30 kvadratmeter om det är ett komplementbostadshus.
  • Taknockshöjden får vara högst 4 meter.
  • Ska vara fristående.
  • Ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
  • Ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmre placering.
  • Ska placeras minst 30 meter från järnväg.
  • Inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • Att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.
  • Om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Attefallshuset får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
  • En åtgärd som kräver anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
  Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan? Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?
  • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska nybyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser samt färdig golvhöjd.
  • Planritningar , skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är nybyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.
  • Sektionsritning , skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  • Grannens godkännande (samtliga ägare) vid byggnation närmre tomtgräns än 4,5 meter.
  • Kontrollplan
  • Brandskyddsbeskrivning
  Beroende på hur attefallshuset ser ut och vad det ska användas till kan även följande krävas:
  • Redovisning av byggnadens U-värde
  • Konstruktionsritningar
  • Ritning över värme ventilation och vatten
  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.Hur ansöker jag? Ansöka via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har byggnadsnämnden fyra veckor på sig att fatta ett beslut.
 • Staket, plank eller mur


  Om ett staket är genomsiktligt till mindre än femtio procent, definieras det som huvudregel som ett plank om det är högre än ett sedvanligt staket. En höjd upp till 1,10 meter bedömer vi som ett sedvanligt staket.Höjden på ett staket, plank eller en mur räknas alltid från marken på den lägsta sidan. Om ett plank eller en mur uppförs uppe på en konstruktion ska plankets eller murens höjd mätas från marken. Tänk på att staket inte får placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.Behöver jag bygglov? Inom Halmstads kommun krävs bygglov för staket eller plank som är högre än 1,10 meter oavsett genomsiktlighet. Bygglov krävs för alla murar som är högre än 0,40 meter, även för stödmurarFör murar eller plank som skyddar en uteplats kan det under visa omständigheter vara en bygglovbefriad åtgärd som varken kräver bygglov eller anmälan.Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse krävs det inte bygglov för att bygga plank eller mur i omedelbar närhet till bostadshuset, men om det är mindre än 4,5 meter till tomtgräns måste du ha grannens godkännande.Förutsättningar: För ett bygglovbefriat plank eller mur som skyddar en uteplats inom detaljplan eller sammanhållen bebyggelse gäller:
  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • Syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
  • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
  • Uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
  • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmare placering
  • Att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
  • Planket eller muren får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
  Undantag:
  • Om din fastighet är belastad med servitut, ledningsrätt eller u-område får du inte bygga plank eller mur där.
  • Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan plank eller mur bli avhållande för allmänheten till vattnet, vilket kan påverka var du får sätta ditt staket, plank eller mur.
  • Även om det inte krävs bygglov för ditt staket är det viktigt att tänka på sikten i utfarter och korsningar. För staket gäller samma mått som för exempelvis en häck. Läs mer om reglerna för fri sikt.
  Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?
  • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska plank eller mur ritas in med längdmått och mått till tomtgräns. Om planket eller muren har olika utseende eller höjder på olika sträckningar ska detta framgå med uppdelade längdmått och anvisningar.
  • Vy från sidan, med höjdmått, skalenlig samt med ritningshuvud. Om planket eller muren ser olika ut från de båda sidorna behöver vi ha in vy från båda sidor samt anvisning vilken sida som vetter åt vilket väderstreck.
  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.Hur ansöker jag? Ansök via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.Behöver jag en kontrollansvarig? Nej, för att bygga staket, plank eller mur krävs inte en kontrollansvarig.Mer information Läs mer om staket, plank eller mur på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Pool


  En pool kan kräva bygglov, marklov eller anmälan. Det är viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.Behöver jag bygglov? För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov om poolen är nedsänkt och i jämnhöjd med marken runt om. Men poolen kan, beroende på hur den ser ut och är konstruerad, anses vara något annat som kräver lov som en mur eller ett plank.Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, så kan själva taket beroende på hur högt det är och ser ut kräva bygglov. Om man bygger en altan eller sätter upp ett plank runt poolen så kan det också behövas bygglov för det.Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.Om du ansluter poolen till det allmänna vattenavloppsnätet kan du behöva göra en vatten- och avloppsanmälan. I Halmstads kommun gör du din vatten- och avloppsanmälan hos Laholmsbuktens VA AB.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar för en bygglovspliktig åtgärd och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.Lagar kräver skydd vid bassängen Det är också viktigt att du bygger poolen barnsäkert och har ett bra skydd runt och över den. I både bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen finns bestämmelser om skydd mot drunkning.Lämplig skyddsanordning kan vara:
  • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

 • Altan eller terass


  Med altan eller terrass menar vi själva ”golvet” som är anordnad på marken. Vill du bygga in din altan eller sätta upp ett plank eller en mur runt om är det andra regler som gäller.Det finns tre olika slag av altaner:
  • Låga som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt eller kan betraktas som en byggnad eller tillbyggnad.
  • Högre som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt eller kan betraktas som en byggnad eller tillbyggnad.
  • Bygglovbefriade.
  Behöver jag bygglov? Altaner som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt eller kan uppfattas som en byggnad eller tillbyggnad kräver bygglov. Tänk särskilt på detta om du bor i ett hus eller i ett område med kulturhistoriskt värde.En lägre altan som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt eller kan betraktas som en byggnad eller tillbyggnad kräver varken bygglov eller anmälan.En bygglovbefriad altan kräver varken bygglov eller anmälan.Förutsättningar: Lägre altan som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt Det är rättspraxis som styr hur höga dessa altaner får vara. Normalt brukar man anse att en höjd på 1,2 meter inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt eller betraktas som en byggnad eller tillbyggnad. Då dessa åtgärder är bygglovfria finns det heller inga regler kring hur nära tomtgräns de får vara. Tänk bara på att inte orsaka problem för din granne. Berör altanen byggnadens bärande konstruktion krävs en anmälan.Bygglovbefriad altan Altaner som har stor påverkan på byggnadens yttre utseende eller kan betraktas som en tillbyggnad kan under visa förutsättningar ändå bli bygglovbefriade. De kräver inte heller en anmälan om de inte berör byggnadens bärande konstruktion. För dessa gäller:
  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
  • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • Altanen ska vara en uteplats på marken.
  • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
  • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
  • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.
  • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
  • Altanen får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
  Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan?
  • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska du rita in altanen eller trädäcket och ange bredd och längd samt avstånd till tomtgränser.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader som altanen är med på med marknivåer, både nya och befintliga.
  Ritningarna ska redovisa hur din tomt eller ditt hus kommer att se ut när du har byggt klart.Behöver jag en kontrollansvarig? Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att bygga en altan.Hur ansöker jag?
  Ansök via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar för en altan som kräver bygglov och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.Mer information Läs mer om altan eller trädäck på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Friggebod


  En friggebod är en eller flera fristående byggnader som tillsammans inte upptar större byggnadsarea än 15 kvadratmeter eller har högre nockhöjd än 3 meter, som du kan bygga på din tomt som komplement till ett en- eller tvåbostadshus.Behöver jag bygglov? Nej, du behöver normalt inte bygglov för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Om de inte det måste du söka bygglov för din byggnad. En friggebod kräver inte heller anmälan om inte vatten eller avlopp ska installeras.Förutsättningar:
  • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
  • Den ska vara en komplementbyggnad.
  • Den får vara högst 15,0 kvadratmeter.
  • Taknockshöjden får vara högst 3,0 meter.
  • Den ska vara fristående.
  • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmre placering.
  • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
  • Friggeboden får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
  Mer information Läs mer om friggebod på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Attefallstillbyggnad


  En attefallstillbyggnad kan vara max 15,0 kvadratmeter bruttoarea och kan göras på ditt en- eller tvåbostadshus. Detta betyder att den till exempel kan göras i två våningar om varje våning är 7,5 kvadratmeter och tillbyggnaden inte blir högre än bostadshusets nockhöjd.Behöver jag bygglov? Nej, du behöver inte något bygglov för att bygga en tillbyggnad till ditt en- eller tvåbostadshus på max 15 kvadratmeter som ryms inom reglerna för attefallsåtgärderna. Men du behöver göra en anmälan för åtgärden.Förutsättningar:
  • Den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
  • En- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare.
  • Den får ha högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea.
  • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
  • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns om inte grannar medger närmre placering.
  • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • Den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
  • Tillbyggnaden får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
  • En åtgärd som kräver anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
  Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan?
  • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna skall tillbyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser.
  • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med och alla rumsfunktioner angivna.
  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
   På fasadritningarna ska befintlig byggnad vara med. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns för större tillbyggnader.
  • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.
  • Grannens godkännande (samtliga ägare) vid byggnation närmre tomtgräns än 4,5 meter.
  • Kontrollplan
  • Brandskyddsbeskrivning
  Beroende på hur tillbyggnaden ser ut kan även följande krävas:
  • Redovisning av byggnadens U-värde
  • Konstruktionsritningar
  • Ritning över värme ventilation och vatten
  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.Hur ansöker jag? Ansök via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar och anmälan är komplett har byggnadsnämnden fyra veckor på sig att fatta ett beslut.
 • Garage eller carport


  Om ditt garage eller carport omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser finns bestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBehöver jag bygglov? Ja, du behöver normalt bygglov för ett garage eller en carport.Undantag:
  • Ditt garage eller din carport ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.
  • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga en komplementbyggnad utan bygglov under följande förutsättningar:
   • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus
   • Komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
   • Komplementbyggnaden ska vara fristående
   • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshuset
   • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
   • Att komplementbyggnaden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området
   • Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva göra en ansökan om strandskyddsdispens.
  Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?
  • Situationsplan skala 1:400 1:500. På situationsplanen ska du rita in byggnaden och ange bredd och längd, placeringsmått samt färdig golvhöjd.
  • Planritning skala 1:100. På planritningen ska du rita in till exempel rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ska du rita in hur byggnaden ser ut utifrån (byggnadens utsida = fasad). Du ska redovisa alla fasader med marknivå.
  • Sektionsritning skala 1:100 med ritningshuvud.
  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.Hur ansöker jag? Ansöka via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.

  Hur lång tid tar det?
  Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.Behöver jag en kontrollansvarig? För ett garage eller en carport krävs det normalt inte en kontrollansvarig. Kontakta kommunen för mer information.

Förändra eller bygga till

 • Bygga till huset


  Om ditt bostadshus omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser finns bestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Behöver jag bygglov? Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ut ditt hus.Undantag :
  • Din tillbyggnad ryms inom reglerna för attefallsåtgärder för tillbyggnad. Du behöver dock göra en anmälan för attefallsåtgärder.
  • Om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga en tillbyggnad på ditt en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader om högst 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan. Tillbyggnaden måste ligga minst 4,5 meter från gränsen om inte berörd granne godkänner närmare placering.
  • Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull ska en tillbyggnad alltid göras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om en ändring inte kräver bygglov. Via kommunens karttjänst kan du se om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva göra en ansökan om strandskyddsdispens.Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?
  • Situationsplan skala 1:400 1:500. På situationsplanen ska du rita in tillbyggnaden och ange bredd och längd samt placeringsmått.
  • Planritningar , skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. På planritningen ska du rita in exempelvis rumsfunktioner, fönster- och dörröppningar samt väggtjocklekar.
  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.
  • Sektionsritning skala 1:100 med ritningshuvud.
  • Vid större byggnader som exempelvis flerbostadshus, kontor, publika lokaler krävs även markplaneringsritning med parkeringsplatser, sophantering, infartsvägar med mera.
  Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.Behöver jag en kontrollansvarig? Det kan krävas en kontrollansvarig om exempelvis tillbyggnaden är konstruktionsmässigt komplicerad eller om du ska dra in vatten och avlopp i tillbyggnaden. Läs mer om vad en kontrollansvarig ärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Hur ansöker jag? Ansöka via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet? En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Här nedan ser du vilka handlingar du behöver ta fram inför startbeskedet.
  • Konstruktionsritning skala 1:50/1:100. På ritningen ska det framgå detaljerad beskrivning av konstruktionen, till exempel dimensioner och ingående material.
  • Redovisning av tillbyggnadens u-värde.
  • Kontrollplan.
  • Eventuell ritning över värme, ventilation och vatten.
  • Färdigställandeskydd.

 • Ändra fasad


  Vill du byta takmaterial eller takfärg, byta fasadmaterial eller måla om husets fasad i en ny färg? Du kanske vill sätta in nya eller ändra storlek på fönster eller dörrar? Då det kan det krävas bygglov beroende på hur förändringen påverkar byggnaden. Kontakta kommunen om du är osäker på om din ändring kräver bygglov.
 • Inreda ytterligare bostad i enbostadshus


  I ett enbostadshus får du utan bygglov inreda ytterligare en bostad. Bostaden ska uppfylla alla krav i lagar och föreskrifter som generellt gäller för bostäder.Du behöver göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked av oss innan du får börja bygga.
  Det här gäller för inredning av ytterligare bostad utan bygglov

 • Glasa in altan eller bygga uterum


  Att bygga till ett uterum på en byggnad räknas som en tillbyggnad. Att glasa in ett befintligt skärmtak eller altan räknas som en fasadändring. Båda dessa åtgärder kräver oftast bygglov. Det finns vissa undantag för mindre tillbyggnader till en- och tvåbostadshus och för vissa fastigheter utanför planlagt område. Om uterummet/altanen hamnar för nära annat hus kan det krävas brandskydd.
  Det här behöver du veta för att ansöka om bygglov för en tillbyggnad
  Det här gäller för fasadändringar

 • Markändringar och marklov


  Om man ändrar markens höjdläge avsevärt inom ett område med detaljplan krävs det marklov. Med en avsevärd ändring är praxis mer än 0,5 m. Detta gäller både om marken blir lägre eller högre. Även annan ändring än praxis kan kräva lov, om ändringen påverkar omgivningen påtagligt.

 • Ändra bärande konstruktion


  Ska du ändra konstruktionen så att en byggnads bärande delar berörs, eller ändra planlösningen i en byggnad avsevärt, kräver detta en anmälan till byggnadskontoret.
  > Gör din anmälan här

 • Riva en byggnad eller byggnadsdel


  När krävs det rivningslov? Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad kräver detta oftast rivningslov. En enkel regel är att om byggnaden ligger i ett område med detaljplan och du behöver bygglov för att bygga något krävs det rivningslov för att riva det.Utanför detaljplanerat område krävs det inte rivningslov för att riva byggnader men du måste alltid göra en anmälan om att du tänker riva byggnaden.Det kan finnas särskilda områdesbestämmelser som reglerar rivning.Läs mer om rivningslov på Boverkets webbsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterVilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan? Kontrollplan för rivning (rivningsplanPDF för enklare ärenden) samt miljöinventering.Situationsplan i skala 1:400. På denna ska byggnaden som ska rivas markeras tydligt.• Eventuellt ett foto på det som ska rivas.Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.Miljöfarligt material Om byggnaden som ska rivas innehåller miljöfarligt material ska detta anmälas till miljöförvaltningen.Om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad och sedan bygga något nytt kan du ansöka om rivningslov i samband med din bygglovsansökan för det nya du ska bygga. Då kryssar du i även rivningslov i din ansökan och förklarar på nybyggnadskarta vilken byggnad eller del av byggnad som ska rivas.Hur ansöker jag? Ansöka via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Behöver jag en kontrollansvarig? För att riva en byggnad eller del av en byggnad kan det krävas en kontrollansvariglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som kontrollerar att rivningen håller lagar och bestämmelser. Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska byggherre och kontrollansvarig upprätta en egen kontrollplan. Blankett RivningsplanPDF - anmälan ska endast användas i enklare ärenden, där kontrollansvarig inte krävs).
 • Takkupa


  Har du ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov bygga en eller två takkupor men det finns begränsningar på hur stora ingrepp du får göra utan att söka bygglov.

  Takkuporna får sammanlagt inte uppta mer än hälften av takfallet och den får inte innebära ett ingrepp i bärande konstruktion, då krävs det bygglov.
  Du kan få bygga två takkupor utan bygglov men har du redan en takkupa får du maximalt bygga en till utan bygglov. Har du redan två eller flera takkupor behöver du alltid söka bygglov.Du behöver alltid göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked av oss innan du får börja bygga.Läs mer om takkuporlänk till annan webbplats 
 • Balkong


  För att bygga till en balkong kräver oftast bygglov i form av en fasadändring. Det kan i vissa fall även räknas som en tillbyggnad, beroende på yta och höjd över marken.Att glasa in en befintlig balkong räknas oftast som en fasadändring men kan även innebära en tillkommande bruttoarea.Att anlägga en altan på ett befintligt tak, exempelvis på garaget räknas oftast som fasadändring. Tänk på att din altan/balkong inte innebär besvär för din granne!Då säkerheten för ex hållfasthet och fallskydd är stor för en balkong eller altan ovan mark, kan det behövas en kontrollansvarig. Om balkongen hamnar för nära annat hus kan det krävas brandskydd.

Installera

 • Eldstad och braskamin


  Vill du installera en ny eldstad/kamin och rökkanal eller sätta in en ny kassett i en befintlig eldstad behöver du anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen. Detta gäller även om du väsentligt ändrar en eldstad eller rökkanal, samt installerar en brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets.
  Att installera en ny skorsten kan även vara bygglovspliktigt som fasadändring.
  Det  här gäller för anmälan för eldstad och liknande

 • Solceller eller solfångare


  Ibland styr detaljplanen om du får montera solceller på ditt hus eller inte. Det kan regleras genom ett direkt förbud eller genom material- eller färgval på tak och fasad. I områden som är av riksintresse för totalförsvaret tillåts inte bygglovbefriade solceller.Montering av solceller eller solfångare kan medföra:
  • att byggnadens yttre påverkas avsevärt
  • att byggnadens form inte följs
  • att dessa blir fristående på marken
  Behöver jag bygglov? Solfångare eller solceller som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial kräver bygglov om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Det finns dock ett undantag från detta krav på bygglov för sådana solenergianläggningar (se nedan under förutsättningar).
  • Följer inte solcellerna byggnadens form är de alltid bygglovspliktiga.
  • Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga
   men kan kräva tillstånd av totalförsvaret.
  • Bygglov krävs alltid för solceller på byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla.
  • Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser eller kräva tillstånd av totalförsvaret.
  Förutsättningar: Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:
  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • De ska följa byggnadens form.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
  Om anläggningen berör byggnadens bärande konstruktion krävs en anmälan. Kontakta kommunen om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall.Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med anmälan eller ansökan? Ritningarna ska visa hur solpanelerna kommer att se ut när det är färdigbyggt. Läs mer om allmänna krav på ritningarnas kvalitet.
  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du markera ut vilken byggnad/byggnader som gäller.
  • Takplansritning skala 1:100. På ritningen ska du rita in solpanelerna placering. Fasadritning skala 1:100. På fasadritningen ritar du in solpanelerna placering.
  • Sektionsritning skala 1:100. På sektionsritningen ritar du in solpanelerna placering och lutning.
  Hur ansöker jag? Ansöka via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar för en solcellsanläggning som kräver bygglov och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.Behöver jag en kontrollansvarig? Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för solpaneler och solfångare. Ska du sätta upp solpaneler och solfångare på flerbostadshus så krävs det kontrollansvarig.Mer information Kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.Läs mer på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamhet

 • Evenemang - byggnader, kiosk, tält, skylt och toalett


  Är evenemanget kortare än två veckor behöver du inte bygglov för små byggnader, kiosker, tält, toaletter och skyltar på platsen för evenemanget. Är evenemanget längre än två veckor behöver du söka bygglov.
  Vill du sätta upp skyltar eller vepor med reklam för evenemanget, kontakta byggnadskontoret. Kommunen har tio reklampelare i Halmstad där du får affischera fritt.
 • Uteservering


  En uteservering är en servering utomhus med en uppställning av bord och stolar direkt på marken. Uteserveringen ska upplevas som öppen, luftig, flexibel och vara tillgängligsanpassad. Detta för att uteserveringen ska uppfattas som en del i stadsrummet och inte som en tillbyggnad.Behöver jag bygglov? Om uteserveringen utformas i enlighet med kommunens riktlinjer för uteserveringar behöver du inget bygglov. Om det förekommer avvikelser från riktlinjerna behöver du ansöka om bygglov.Övriga tillstånd som krävs Även om uteserveringen inte kräver bygglov behöver du söka andra tillstånd innan du kan anlägga en uteservering.Behöver jag en kontrollansvarig? Nej, du behöver inte en kontrollansvarig för att anlägga en uteservering.Vilka handlingar behöver finnas med i min ansökan?
  • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur primärkarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska uteserveringen ritas in måttsatt. Ange färdig golvhöjd över gatunivå.
  • Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen
   vad som är uteserveringens gränser med mått och rita in hur den ska möbleras.
  • Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Ha med höjd på eventuellt trädäck och på staket.
  • Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.

  Hur ansöker jag?
  Ansöka via e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterKontakta kommunen om du behöver ansöka på annat sätt.Hur lång tid tar det? Från det att du har lämnat in alla handlingar för en bygglovpliktig uteservering och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.
 • Skyltar, vepor och ljusanordningar


  Vill du sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning behöver du oftast bygglov. Det finns vissa undantag beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte.