Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avgifter för karta, anmälan, bygglov och olovligt byggande

Du behöver alltid betala en avgift för att söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan. Du får även betala för kartor, mätning och lägeskontroll i samband med en åtgärd. Vi svarar däremot på frågor och ger dig rådgivning kring ett bygglov utan kostnad.


Avgifternas storlek

Avgifterna tas ut enligt en taxa som baseras på aktuellt prisbasbelopp och som kommunfullmäktige sedan beslutar om.

För de flesta ärenden som kräver bygglov beror avgiften på:

- storleken på det som byggs

- vad åtgärden avser

- om det finns detaljplan eller inte och eventuella avvikelser från denna

- kostnad för kungörelse och underrättelse om beslut

- avgift för grannhörande - eventuell prövning av mindre avvikelse med grannhörande

- planavgift och kostnad för extra platsbesök kan också tillkomma

Avgifter för expediering och kungörelse tillkommer alltid. Planavgift, avgift för lägeskontroll och för extra platsbesök kan tillkomma.


Avvikelser mot detaljplanen

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad 25% dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden.


Återkallad eller avvisad ansökan

Även då du återkallar eller får en ansökan avvisad behöver du betala en avgift.

Storleken på avgiften för bygglov beror på vad du ska bygga och omfattningen av det. Även andra faktorer, som avvikelser mot detaljplanen och om område kan påverka avgiften. 

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi tagit beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Du är alltid betalningsskyldig när du ansökt och beställt någon tjänst, även om beslutet är negativt. Detta gäller om ärendet blivit avvisat, du själv återkallat din ansökan eller om du får ett avslag från oss.

Avgifter (Taxa)

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetPDF hittar du taxan i sin helhet. Nedan kan du finna uträknade prisexempel på de vanligaste ärenden.

Avgift för kartor

Karttyp


Pris (cirkapris/kr)

Anmärkning

Nybyggnadskarta
Enbostadshus/enstaka byggnad


7 200

Oavsett tomtyta

Nybyggnadskarta
Övriga byggnader


9 000-26 000

Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek

Enkel nybyggnadskarta
Enbostadshus/enstaka byggnad

används vid tillbyggnader eller mindre nybyggnader exempelvis uterum, garage, uthus, plank, mur

2 900

Oavsett tomtyta

Enkel nybyggnadskarta
Övriga byggnader


3 500-10 900

Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek

Primärkarta

används vid Attefallåtgärd och vid de fall då det krävs utanför detaljplanlagt

1 100-5 400Utstakningsavgift

Typ av husStorlekAntal hörnPris (cirkapris/kr)

Enbostadshus

50-199 m²

4

8 300

Enbostadshus

200-499 m²

4

10 000

Enbostadshus med komplementbyggnad

50-199 m²

8

11 200

Enbostadshus med komplementbyggnad

200-499 m²

8

12 900

Garage/uthus/carport

15-49 m²

4

2 900

Garage/uthus/carport

50-199 m²

4

2 900


Utstakning egen regi

Om utstakningen utförs i egen regi tas avgift ut (enligt byggnadsnämndens taxa) för underlagsdata, grundmaterial m.m.
Avgiften är 20% av det som skulle debiterats om kommunen utfört arbetet.

Sanktionsavgifter

Har du byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat en byggnation utan startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan detta medföra sanktionsavgifter.

Sanktionsavgift kan ges även om lov beviljas i efterhand, men ska inte ges om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften ska tas ut även om det olovliga utfördes i god tro.

Kan vi inte bevilja dig lov i efterhand och du inte frivilligt väljer att ta bort/återställa den olovliga åtgärden, kan byggnadsnämnden ge dig ett föreläggande, det vill säga tvinga dig att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med en avgift, vite, om det inte följs.

På Boverkets webbsida kan du räkna ut sanktionsavgiftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för olika olovliga åtgärder.