Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Vattenskyddsområden skyddar vårt vatten

Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan vatten klarar vi oss inte. Inom ett vattenskyddsområde regleras vad man får och inte får göra för att skydda vattentäkten.

Beslut om vattenskyddsområde

Syftet med vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är viktiga för dricksvatten-försörjningen ett tillräckligt skydd så att tillgången till vatten säkras i ett långsiktigt perspektiv. På så vis kommer vi att ha tillgång till dricksvattnet av god kvalitet också i framtiden.

För att skydda våra vattentillgångar fattas beslut om skyddsområde. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som reglerar sådana verksamheter och åtgärder som skulle kunna förorena dricksvattnet. Det kan krävas tillstånd för vissa saker medan andra saker kan vara förbjudna. Bestämmelserna kan vara olika beroende på om det är en ytvattentäkt (sjöar/vattendrag) eller grundvattentäkt (grundvattenmagasin) och på de lokala förutsättningarna inom ett vattenskyddsområde.

Vad innebär det att bo i ett vattenskyddsområde?


För dig som bor inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser. I grunden är det ganska enkla saker. Du måste vara försiktig med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att du inte ser det längre, utan kommer tillbaka förr eller senare på något sätt.

Markanvändning inom vattenskyddsområden


För dig som arbetar/verkar inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser som begränsar markanvändningen. Reglerna är delvis olika för olika vattenskyddsområden, vill du veta vad som gäller inom ditt vattenskyddsområde ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skyddszoner


Ett vattenskyddsområde avgränsas och delas in i olika zoner beroende på vattnets rinntid till uttagspunkten. Innan indelningen av zoner i ett vattenskyddsområde kan ske måste man veta hur vattentäkten fungerar och känna till riskerna i området. Idag används följande zonbeteckningar;
  • Vattentäktszon
  • Primär skyddszon (motsvarar tidigare inre skyddszon)
  • Sekundär skyddszon (motsvarar tidigare yttre skyddszon)
  • Tertiär skyddszon (vid behov)

Skyddszoner finns i regel i anslutning till ytvattentäkter och grundvattentäkter. Inom dessa kan finnas begränsningar i rätten att gödsla, plöja, hålla betesdjur och förvara/använda kemikalier och petroleumprodukter. Syftet är att förhindra att ämnen som kan försämra vattenkvaliteten når vattentäkten samt att riskerna för smittspridning från djur och gödsel minskar och att utsläpp av kemikalier och petroleumprodukter minimeras.