Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Enskilda avlopp

Om du bor på landet och inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet får du rena avloppsvattnet i en så kallad enskild avloppsanläggning.

Avloppsvatten från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter, näringsämnen med mera. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, påverka badvattenkvaliteten samt orsaka övergödning. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. En avloppsanläggning måste även skötas och underhållas för att den ska fungera och rena avloppsvattnet.

Ansökan eller anmälan?

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning måste du vanligtvis ha ett tillstånd från miljönämnden. I vissa fall ska du i stället anmäla din nya anläggning.

Ansökan och därmed tillstånd krävs om du planerar att:

 • anlägga en ny avloppsanläggning med vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten)
 • koppla en vattentoalett till en befintlig BDT-anläggning
 • göra en ny lokalisering av infiltration eller markbädd (även om du redan har tillstånd för infiltration eller markbädd på din fastighet)
 • ändra utsläppspunkt från din avloppsanläggning.

Ansökan ska vara skriftlig. Du ska skicka den till Miljönämnden i Halmstads kommun. Din ansökan måste lämnas in i god tid innan du planerar att påbörja arbetet eftersom det krävs både inspektion och samråd med eventuella närliggande grannar innan tillstånd kan lämnas. Du får inte påbörja byggandet av avloppsanläggningen innan du fått ett skriftligt tillstånd från miljönämnden.

Du ska lämna in en anmälan om du planerar att:

 • anlägga en ny avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten)
 • göra en förändring som påverkar avloppsvattnets mängd eller samman-sättning, till exempel om du startar caféverksamhet, eller bygger en gäststuga med dusch och toalett och vill koppla avloppsvattnet till en befintlig avloppsanläggning
 • installera torrtoalett, förmultningstoalett eller eltoalett och bor inom detaljplanelagt område.

Anmälan ska vara skriftlig. Du ska skicka den till Miljönämnden i Halmstads kommun.

Ansökan/anmälan

Ansökan om tillstånd till en enskild avloppsanläggning eller en anmälan görs via denna e-tjänstlänk till annan webbplats. Handläggningen av ansökan/anmälan kan påbörjas först när den är komplett.

Så här går det till att ansöka om tillstånd för en ny avloppsanläggning

Planera för nytt avlopp

Innan du lämnar in din ansökan/anmälan finns det några saker som du bör tänka på:

 • Finns det vattentäkter, sjöar eller vattendrag i närheten? Hur din anläggning ska utformas kan vara beroende av om den ska placeras inom områden där högre funktionskrav gäller, till exempel inom vattenskydds-områden, strandnära områden eller tättbebyggda områden.
 • Ta reda på vilken typ av mark det är där du planerar att lägga ditt avlopp. Är det sand, lera eller morän? Det finns avloppslösningar som passar vissa marktyper bättre än andra.

För att i ansökan kunna beskriva förutsättningarna på den plats där du tänker bygga din avloppsanläggning behöver du göra en del undersökningar. De flesta avloppsentreprenörer hjälper till med nödvändiga undersökningar om det ingår i ert avtal. Lämnar du uppdraget till en entreprenör har du, enligt konsumenttjänstlagen, rätt att vänta dig ett professionellt utförande.De markundersökningar som kan bli aktuella är följande:

Provgrop

Provgropen ska vara minst 2,5 meter djup. Syftet med gropen är dels att ta reda på om marken kan ta emot och rena avloppsvattnet från ditt hushåll, och dels att undersöka på vilket djup grundvatten och/eller berg ligger.

Siktanalys

Vid siktanalys tas jordprov ur provgropen på det djup där man planerar att lägga själva infiltrationen. Jordprovet skickas för analys på laboratorium för att undersöka jordens kornstorleksfördelning, dvs hur infiltrerbar marken är.

Perkolationstest/LTAR-test

Ett perkolationstest mäter markens förmåga att ta emot avloppsvatten. Testet ger ett så kallat LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate), vilket beskriver markens förmåga att ta upp ett visst antal liter per kvadratmeter och dygn. Testet visar om det går att infiltrera i marken och resultatet kan användas till att dimensionera infiltrationen.

Olika reningsmetoder

Det finne en rad olika metoder att rena avloppsvatten. Vilka tekniker som kan uppfylla lagstiftningens krav och som passar bäst för dig kan du läsa om i broschyren "Enskilt avlopp- vilken teknik passar dina förutsättningar?"PDF samt på  avloppsguiden.selänk till annan webbplats. Där finns även en marknadsöversikt med produkter för små avlopp. Du kan kontakta miljöförvaltningen om du vill ha en lista på entreprenörer som du kan ta hjälp av för att anlägga ditt avlopp.

Skötsel av din avloppsanläggning

Alla avloppsanläggningar kräver ordentlig skötsel och underhåll för att fungera. Som fastighetsägare ansvarar du för skötsel och kontroll av din anläggning. Du bör gå igenom den minst en gång per år, titta i alla brunnar samt kontrollera övriga delar av anläggningen, gärna enligt miljöförvaltningens skötselanvisningar,PDF för att försäkra dig om att avloppet fungerar som det ska. Till din hjälp finns journalblad för infiltrationPDF, markbäddPDF och minireningsverkPDF som du kan använda vid kontrollen.

Köpa hus med enskilt avlopp

Om du ska köpa ett hus med enskilt avlopp är det viktigt att du tar reda på vilken typ av anläggning som finns, hur gammal den är och hur den ska skötas. Fråga därför efter avloppstillståndet när du ska köpa hus med enskilt avlopp. Tillståndet ska alltid följa fastigheten. Mer läsning finns i foldern Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp .PDF

Avgifter

Avgift för handläggning

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift enligt gällande taxaöppnas i nytt fönster för handläggning av anmälan och ansökan om tillstånd för enskilt avlopp.

Miljösanktionsavgift om man bygger utan tillstånd

Den som bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd och invänta tillståndsbeslut kan få betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kr. Förutom miljösanktionsavgiften får man betala för handläggning av efteranmälan. Om den färdigställda anläggningen bedöms kunna leda till allvarlig miljöskada eller hälsorisk kan miljönämnden besluta om förbud mot att använda den.

Miljösanktionsavgiften betalas till Kammarkollegiet och tillfaller staten. Även om beslutet om miljösanktionsavgift överklagas, ska avgiften betalas inom trettio dagar efter delgivning av beslutet (om det inte har angetts en längre tid i beslutet). Om miljödomstolen ändrar eller upphäver tillsynsmyndighetens beslut, betalas miljösanktionsavgiften tillbaka med ränta enligt 5 § räntelagen för tiden från den dag avgiften betalades till och med den dag den återbetalas.

Tillsyn av enskilda avlopp

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller dagens reningskrav och att anläggningen åtgärdas om den har brister. För att kontrollera att avloppet fungerar och uppfyller kraven gör miljöförvaltningen tillsyn.

Målet är att kommunens samtliga enskilda avloppsanläggningar ska leva upp till gällande krav enligt miljöbalken och det nationella miljömålsarbetet som riksdagen har fattat beslut om.

Tillsyn inom Fylleåns och Nissans avrinningsområde

Bygg- och miljöförvaltningen kommer under år 2021 att genomföra tillsyn av enskilda avlopp inom delar av Fylleåns och Nissans avrinningsområde. Se kartalänk till annan webbplats.

Laholmsbukten är påverkad av övergödning som orsakas av näringsämnena kväve och fosfor. Dessa ämnen finns bland annat i det avloppsvatten som vanliga hushåll släpper ut. Bristfälliga avloppsanläggningar släpper även ut bakterier, virus, läkemedelsrester och miljögifter i grundvatten och vattendrag.

Avloppsanläggningar som är från år 2007 eller senare och som har tillstånd av miljönämnden omfattas inte av den här tillsynen.

Så här går tillsynen till

Du som fastighetsägare kommer att få ett brev när det är dags för din avloppsanläggning att genomgå tillsyn. Innan miljöförvaltningen kommer till dig har du själv möjlighet att bedöma statusen på ditt avlopp med hjälp av avloppsguidens checklistalänk till annan webbplats.

Om du kommer fram till att anläggningen inte lever upp till gällande krav har du ungefär fyra månader på dig att söka tillstånd för ett nytt avlopp. Därmed slipper du inspektionen och tillsynsavgiften.

Boka tid för inspektion

Om din avloppsanläggning är gjord tidigare än 2007, bokar du en tid för inspektion. Inspektören kommer då ut och gör en bedömning av om anläggningen lever upp till kraven. Om avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening måste avloppet åtgärdas.

Tillsynsbesöket är förenat med en handläggningsavgift enligt kommunens taxa.

Vilka avlopp omfattas av tillsyn?

 • Avlopp där tillståndet från miljönämnden är 15 år eller äldre.
 • Fastigheter med avlopp där miljöförvaltningen inte har några uppgifter om avloppets utformning och ålder.

Vad händer när avloppet inte uppfyller dagens krav på rening?

Om miljöförvaltningen bedömer att avloppsanläggningen inte uppfyller dagens krav på rening enligt miljöbalken får du ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från den bristfälliga anläggningen. Beslutet innebär att du har 1,5 år på dig att åtgärda avloppet. Det innebär att du måste ansöka om tillstånd för en ny avloppsanläggning.