Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Radon

Äger du eller bor du i ett hus med blåbetong? Eller ligger huset i ett område där det finns markradon? Då är det extra viktigt att du mäter radon i ditt hus, så att du kan sänka halten om det behövs. Radon kan vara farligt i för höga halter och är du dessutom rökare är risken extra stor. Det är den som äger fastigheten eller verksamheten som ansvarar för att på eget initiativ mäta radon och vid behov göra åtgärder.

Bygg- och miljöförvaltningen har tillsyn över radon i flerbostadhus och kan ställa krav på att fastighetsägare ska mäta och redovisa radongashalten. För beslut och granskning av mätningarna tas en avgift ut.

På bygg- och miljöförvaltningen finns det viss information om utförda mätningar. Om du vill veta om det gjorts en radonmätning i ditt hus kan du kontakta Halmstad direkt. Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att ha uppgifterna om radonmätningar. Om det skett en mätning kan den som utfört den kontakta mätlaboratoriet för att begära ut resultatet. Miljöförvaltningen har inte möjlighet att göra detta.

Se kontaktuppgifter nedan.

 • Vem är det som bestämt att vi måste mäta radon?


  Ägaren till ett flerbostadshus har en skyldighet enligt miljöbalken att se till att bostäderna inte utgör en hälsosrisk för de boende, och att vidta åtgärder för att hålla radongashalten så låg som möjligt i bostäderna. Miljöförvaltningen har tillsyn över detta och ställer krav på att fastighetsägare ska mäta och redovisa radongashalten.För beslut och granskning av radonvärden tas en avgift ut. Avgiften är tidsbaserad, per påbörjad halvtimme, och ändras varje år. Genom att skicka in mätresultat innan ett föreläggande skrivs kan handläggningsavgiften minskas.
 • Flerbostadshus


  I flerbostadshus och lokaler dit allmänheten har tillträde är det fastighetsägarens ansvar att utföra radongasmätningar. Hur mätningen ska genomföras finns beskrivet i  "Mätning i flerbostadshus enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodik". Mer information finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sök på mätning av radon bostäder.
 • Radonbidrag


  Radonbidrag för att sänka radongashalten kan sökas av ägare till småhus. Du kan få bidrag för radonsanering av egnahem under förutsättning att radonhalten överstiger 200 Bq/m3 och det inte har gått mer än fem år sedan mätningen. På Boverkets hemsida, www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, finns villkor för radonbidraget samt en guide för dig som bor i småhus.
 • Att åtgärda radon


  Om det skulle visa sig att radongashalten i bostaden är högre än gränsvärdet, 200 Bq/m3, ska du försöka minska halten. För att det ska vara möjligt måste du ta reda på varifrån radonet kommer. Källan kan vara byggnadsmaterialet, marken eller dricksvatten. Mer information om åtgärder finns på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att kontrollera om åtgärderna gett önskad effekt är det viktigt att göra en uppföljande radonmätning.
 • Så här mäter du radon


  Radongasen mäts med spårfilm som ligger i små plastdosor. Dosorna beställer du från ett ackrediterat laboratorium och placerar sedan ut dem i bostaden. Mätningen ska pågå minst två månader under eldningssäsongen (oktober — april). Utomhustemperaturen påverkar ventilationen och mängden markradon som kommer in i bostäderna. Forskning har visat att radonhalten ligger närmast det verkliga årsmedelvärdet i perioder som pågår under eldningssäsongen, då skillnaden mellan inom- och utomhustemperaturen är som störst.När mättiden är slut, skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet för analys. Sedan kommer resultatet inom ett par veckor. Ackrediterade laboratorier finns på Swedacs hemsida, www.swedac.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vad är radon?


  Radon är en radioaktiv gas som kan komma från marken under och kring huset, från vattnet som används i hushållet samt från vissa sorters byggnadsmaterial. Halten mäts i enheten Bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Gränsvärdet för radon i inomhusluft är en radonhalt på högst 200 Bq/m3. Radongasen följer med ner i lungorna och ger skador på lungvävnaden som kan orsaka lungcancer.Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är genom mätning.Finns det blåbetong i ditt hus?I Halmstads kommun är det byggnadsmaterialet, s k blå lättbetong, som är den vanligaste orsaken till höga halter inomhus. Blå lättbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 av alunskiffer. Jämfört med andra bergarter innehåller alunskiffer förhöjda halter av uran och avger därför både gammastrålning och radon. Om det är byggnadsmaterialet som avger radon, måste man öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att installera någon typ av frånluftssystem eller montera in ventiler.MarkradonMarken i Halmstads kommun är till största delen klassad som låg- eller normalriskmark ur radonsynpunkt. Den luft som finns i marken innehåller dock alltid radongas, och om stora mängder jordluft läcker in i huset finns det risk för höga radonhalter inomhus. I så fall gäller det att förhindra att luft kommer in via otätheter i grunden. Ibland räcker det med att täta vid t ex rörgenomföringar och golvbrunnar. Man kan även behöva ändra tryckförhållandena mellan luften inomhus och i marken med en s k radonsug.Radon i vattenNär det gäller dricksvattnet är det de som har egna bergborrade brunnar som kan ha förhöjda halter. Berggrunden i Halmstad har emellertid låg uranhalt, och risken är därför liten. Skulle man ha höga halter i hushållsvattnet, kan man installera en radonavskiljare som luftar vattnet. Har du kommunalt dricksvatten finns ingen anledning till oro.Du bör mäta radon
  • Om du inte känner till radonhalten i ditt hus.
  • Vid husköp. Radon räknas inte som ett dolt fel, vilket innebär att du som köpare måste ta reda på om huset har radonproblem.
  • Vid ny- om och tillbyggnad av småhus och flerbostadshus.
  • Vid förändring av ventilation eller uppvärmningssystem.
  • Om huset är byggt eller delvis byggt med gråblå lättbetong.
  • Om det är mer än tio år sedan senaste mätningen.
  • Om huset hyrs ut.