Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Riktvärden för buller - industri och trafik

Det finns riktvärden för trafikbuller som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder. För befintlig bebyggelse finns ett åtgärdsprogram för att minska störningar från trafiken. För buller från industrier gäller Naturvårdsverkets vägledning om riktlinjer för externt industribuller.

Riktvärden för trafikbuller - nyetablering

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder och vid ny- eller ombyggnad av vägar och järnvägar. Det anges i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.

Exempel på riktvärden i förordningen:

 • Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
  1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
  2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå
  vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
  byggnaden.
 • För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för
  vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör
  överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens
  fasad.
 •  Om ljudnivån 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör
  1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
  en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
  fasaden, och
  2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
 • Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.

För flygbuller gäller flygbullernivå (FBN) 55 dBA utomhus och 70 dBA maximal ljudnivå från flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad. FBN är ett dygnsviktat medelvärde under ett år.

Riktvärde för trafikbuller - befintlig miljö

Det finns ett åtgärdsprogram för att på sikt minska trafikbullerstörningar i befintlig bebyggelse. Programmet beskrivs i infrastrukturpropositionen.

Åtgärdsprogrammet är uppdelat på två etapper. Den första etappen omfattar de fastigheter som exponeras av buller vid följande nivåer och högre:

 • 65 dBA ekvivalentnivå utomhus avseende vägtrafikbuller,  
 • 55 dBA maximalnivå inomhus nattetid avseende buller från järnvägstrafik.

Riktvärden för verksamhetsbuller (industrier med mera)

Buller från fläktar, kylanläggningar och liknande installationer som är placerade utomhus bedöms enligt Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller (Rapport 6538, April 2015). 

Naturvårdsverkets vägledning användas som stöd i tillsyns- och prövningsärenden enligt miljöbalken. Användningsområdet omfattar miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter med liknande ljudkaraktär samt tekniska installationer. Riktvärden i form av ljudnivåer anges som utgångspunkt för bedömning av immissionsvärden vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Anvisningar för tillsyn vid ny bostadsbebyggelse anges liksom vägledande ljudnivåer för friluftsområden.

Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd Riktlinjer för externt industribuller, RR 78:5 samt efterföljande vägledningar.

Områdesanvändning¹Ekvivalentvivå i dBA  Högsta ljudnivå i dBA läge "FAST"

 

Dag kl 06-18

Kväll kl 18-22 samt lördag, söndag och helgdag kl 06-22

Natt kl 22-06

 


Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder,
skolor, förskolor och vårdlokaler (2)

50

45

40²

55 (1)

Områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor

40

35

35

50 (3)


 • (1) Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klocka 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.
 • (2) Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA
 • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme även vid kortare händelser.
 • (3) Maximala ljudnivåer (LFmax > 50 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 i områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.


Byggbuller

Buller vid byggarbetsplatser kan innebära att högre ljudnivåer behöver accepteras eftersom verksamheten i de flesta fall är tillfällig. Vid bullerproblem från byggnationer bör man i första hand kontakta den som ansvarar för arbetena (byggföretaget) för att se om de möjligen kan styra så att de mest bullrande momenten utförs dagtid. Ibland är detta inte möjligt t.ex om arbeten ska utföras vid trafikerade gator då man av praktiska skäl måste arbeta när trafiken är som glesast, nätter/helger etc. Enligt Naturvårdsverkets råd och anvisningar om "buller från byggplatser" (NFS 2004:15) bör bullernivåerna dagtid (vardagar) normalt inte överskrida 60 dBA ekvialent nivå.

För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spontning och pålning, kan 5 dBA högre värden tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, kan upp till 10 dBA högre bullernivåer accepteras. Detta bör dock inte gälla kvälls- och nattetid. I de fall verksamheten är under begränsad tid och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet kunna få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA.