Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Södra infarten

Halmstads kommun bygger ny väg som förbättrar trafiksäkerheten på Laholmsvägen och boendemiljön på Öster, gynnar näringslivet i hamnen och skapar förutsättningar för positiv stadsutveckling.

Infrastrukturprojektet Södra infarten ska förbättra trafik och logistik i Halmstad. Detta genom att koppla ihop väg 15 och E6 med hamnen och binda samman befintliga och planerade verksamhetsområden. Projektet innebär också fler gång- och cykelpassager och förbättrade kopplingar mellan bostadsområden på Öster och Östra stranden, vilket minskar Västkustbanans barriäreffekt.

Vidare ska Södra infarten bidra till en bättre miljö och till en högre trafiksäkerhet genom att avlasta Laholmsvägen från främst tung trafik och i synnerhet från farligt gods.

Med Södra infarten förbättras också möjligheten till en framtida stadsomvandling vid området kring högskolan samt vid verksamhetsområdena Larsfrid och Vilhelmsfält.

Projektet bedrivs i samverkan med Trafikverket. Planerad byggstart är under det första kvartalet 2019.

Etapperna

Etapp 1

Etapp 2 

Trafikverkets vägplanlänk till annan webbplats

Södra infarten. Förhållandet mellan detaljplanerna för de båda etapperna och Trafikverkets vägplan.

Södra infarten. Förhållandet mellan detaljplanerna för de båda etapperna och Trafikverkets vägplan.

 • Vad är det som kommer att byggas?


  Främst en ny väg längs Västkustbanan, men även gång- och cykeltunnlar och en passage över Västkustbanan.
 • När börjar vägbygget och när beräknas det vara klart?


  I dagsläget räknar vi med att starta under 2018 och att projektet kommer vara klart under 2021.
 • Vad är anledningen till att kommunen bygger en ny väg?


  Syftet med Södra infarten är att lyfta tung trafik från Laholmsvägen och förbättra förbindelsen mellan hamnen och E6, samt till verksamhetsområdena Vilhelmsfält/Larsfrid och Kistinge/Villmanstrand. Detta kommer att öka trafiksäkerheten på Laholmsvägen och förbättra boendemiljön på Öster, samt gynna näringslivet i Halmstad. Projektet kommer även att ha en positiv inverkan på stadsutvecklingen på Öster i och med att kopplingarna mellan stadsdelar och Östra stranden förbättras.
 • Vad kostar projektet?


  I Transportplanen är 380 miljoner kronor beräknade för projektet utifrån projektomfattning och kostnadsläget år 2011.
 • Kommer Östra stranden avskärmas ytterligare från staden i och med ny väg?


  För att förebygga denna känsla kommer vi även att bygga två nya gång- och cykelpassager, förbättra vägar ner till Östra stranden, samt även fler passager under Laholmsvägen.
 • Hur mycket kommer bygget att störa trafiken?


  Det är oundvikligt att det uppstår störningar och besvär i samband med vägbyggen. Vi beklagar detta och ber dig visa tålamod och hänsyn under denna begränsade tid, 2018 – 2021. Kontakta oss gärna om du har frågor och synpunkter. Du kan också följa oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få aktuell information om störningar och status i byggprojektet. Härlänk till annan webbplats kan du kan läsa om den vägplan som Trafikverket har tagit fram.
 • Hur kommer vägbygget påverka framkomligheten för trafiken in till och ut ur Halmstad under byggtiden?


  Bygget kommer störa punktvis när vi bygger broar och gång- och cykelpassager, vilket kommer leda till hastighetssänkningar. Mer och uppdaterad information kommer senare allt eftersom projektet fortskrider.
 • Hur påverkas cyklister, gångtrafikanter samt bil- och busstrafiken?


  I och med att vi bygger en ny väg så blir störningarna inte så stora. Det kommer uppstå störningar i och med byggnation av anslutningar och gång- och cykelpassager och då innebär det främst hastighetssänkningar. Mer information om detta kommer i god tid innan byggnationen startar.
 • Hur påverkar en ny väg bullernivån i området?


  Bullret kommer minska på Laholmsvägen och Västervallvägen. Vi kommer att anlägga fler bullerskydd längs Södra infarten utmed Västkustbanan vid Östra stranden, vilket kommer minska bullernivån även där.
 • Kommer projektet innebära påverkan på miljön?


  I byggskedet kommer påverkan vara liten. Vi kommer bland annat ta hänsyn till djurlivet genom att anpassa byggtiderna. När det gäller dagvattenbelastningen, kommer den bli betydligt bättre efter byggnationen, eftersom vattenflödet kommer att begränsas genom olika fördröjningsåtgärder, från 2500 liter till 20 liter per sekund vid ett maximalt beräknat regnflöde (eg 10-års regn + 30 %) i Fylleån. Tung trafik och farligt gods kommer flyttas från Laholmsvägen, vilket innebär bättre luftkvalitet och mindre risk att exponeras för farliga ämnen.
 • Vad kommer vägbygget innebära för de närboende i området?


  Vi har redan gjort vissa förberedelser för att underlätta för närboende under och efter byggtiden. Vi har bland annat flyttat ett antal stugor och byggt bullerskydd längs med Västervallvägen.
 • En ny väg borde logiskt sett leda till mer trafik i staden, hur ser ni på det?


  I och med att befolkningen stadigt ökar i Halmstad (drygt 1000 personer per år) och att näringslivet därmed utvecklas, leder det till en ökning av bil- och lastbilstrafik. För att hantera den ökningen på bästa sätt, väljer vi att lyfta tung trafik från främst Laholmsvägen, som redan är hårt belastad, och även från andra småvägar i staden.
 • Fanns det ingen annan, bättre lösning än att bygga en ny väg?


  2004 studerade vi flera alternativ, bland annat att bredda Laholmsvägen, och att anlägga en väg norr om Halmstad, men vi kom fram till att Södra infarten var det förslag som sammantaget hade flest fördelar och minst nackdelar.
 • Kommer kommunen även bygga en ny bro över Nissan?


  Byggnation av ytterligare en bro över Nissan ingår inte i detta projekt, men diskuteras i kommunen.
  Se Transportplanen för mer information.