Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ranagård

Ranagård ska bli Halmstads nya stadsdel. Här ska finnas ett varierat bostadsutbud med cirka 400 nya bostäder samt äldreboende, förskolor och skola. Här ligger fokus på boende för en hållbar livsstil och effektivt utnyttjande av marken.

Pågående arbete

Detaljplanen vann laga kraft våren 2018. Nu är det dags att påbörja arbetet med att anlägga det som kallas allmän platsmark och det som berör infrastrukturen. Det handlar om park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Oktober 2019:

Under det närmsta året kommer arbetet mestadels att bestå av gräv- och ledningsarbeten. Själva anläggningen av vägar och torg kommer senare.

Söder om befintlig bussgata har Peab börjat fälla träd för att anlägga fyra gräsbeväxta ytor för dagvattenfördröjning. Dessa ytor är en del av områdets totala dagvattenhantering och behövs för att förhindra översvämningar vid framtida skyfall.

Hela utbyggnaden av allmän platsmark planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.

Markanvisningsplan

I januari 2019 tog Halmstads kommun beslut om en markanvisningsplan. Beslutet innebär att ett antal byggherrar får skissa fram bostäder inom anvisade kvarter och med anvisad upplåtelseform. Byggherrarna som får skissa på ett förslag är inte garanterade någon byggrätt. Förslagen kommer att bedömas av kommunen och om de bedöms uppfylla kraven kommer de att skrivas fram till politiken för
beslut om ett markanvisningsavtal. Följande byggherrar avses få förfrågan om att skissa:

 • Hyresrätter
  HFAB, Tornet, Tommy Fransson, Tegel Fastigheter AB
 • Bostadsrätter
  Skanska, HSB, Derome, MTA, Mariastaden
 • Äganderätter
  OBOS, Serneke, ByggSjögren, HalmstadHus AB, Halmstads Stenhus

Småhustomter via den kommunala tomtkön

Priserna på småhustomterna fastställdes i Kommunfullmäktige 2019-02-14.

1. Tomter för villor som följer detaljplanens bestämmelser om placering, utformning och utförande enligt planbestämmelse B fril.1. Pris 1 300 000 kronor.

2. Tomter för villor som följer detaljplanens bestämmelser om placering, utformning och utförande enligt planbestämmelse B fril.2. Pris 1 500 000 kronor.

Inför kommande tomtsläpp kommer priserna att revideras då ovanstående priser tagits fram i ett tidigt skede. Framförallt med hänsyn till marknadsutvecklingen men också utifrån fastigheternas olika förutsättningar.


Vanliga frågor och svar

 • Hur många tomter kommer att finnas till försäljning?


  Cirka 85 stycken tomter för friliggande villor är planerade att erbjudas genom tomtkön. Prissättning av småhustomterna fastställdes i Kommunfullmäktige 2019-02-14. Därutöver kommer det att bli grupphus och radhusområden som kommer att anvisas till lämpliga byggherrar.
 • Kommer hela området att byggas samtidigt?


  Utbyggnaden kommer att ske i etapper. Fördelning av tomter i småhuskön och markanvisningar av flerbostadshus/gruppbebyggelse kommer att ske efterhand under denna tidsperiod efter det att gator och VA är utbyggt för respektive etapp. Kommunen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till etappindelning.

 • Vilken typ av bebyggelse kommer finnas i området?


  Detaljplanen medger blandad bostadsbebyggelse. Det innebär friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Avsikten är att få en blandad upplåtelseform, både friliggande villor, bostadsrätter och hyresrätter.