Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ranagård

Ranagård ska bli Halmstads nya stadsdel. Här ska finnas ett varierat bostadsutbud med cirka 400 nya bostäder samt äldreboende, förskolor och skola. Här ligger fokus på boende för en hållbar livsstil och effektivt utnyttjande av marken.

Pågående arbete

Detaljplanen har vunnit laga kraft och nu förbereder kommunen för en projektering av gator och VA. Insatserna handlar om anläggande av allmän platsmark och infrastruktur så som park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, VA-ledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber

Den upphandlade projektören fokuserar under hösten på höjder, ledningar och
gestaltning för att under 2019 delleverera detaljprojekterade etapper. I
anslutning till varje delleverans kommer en upphandling av anläggningsentreprenad att ske. Etapp 1 planeras påbörjas under hösten 2019 med sikte att vara färdigställd under andra kvartalet 2021. Hela utbyggnaden av
allmän platsmark planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.

Arkeologiska undersökningar pågår söder om Gamla Tylösandsvägen vid Trottaberg. Arbetena är planerade att vara avslutade under slutet av juni.

Markanvisningsplan

I januari 2019 tog Halmstads kommun beslut om en markanvisningsplan. Beslutet innebär att ett antal byggherrar får skissa fram bostäder inom anvisade kvarter och med anvisad upplåtelseform. Byggherrarna som får skissa på ett förslag är inte garanterade någon byggrätt. Förslagen kommer att bedömas av kommunen och om de bedöms uppfylla kraven kommer de att skrivas fram till politiken för
beslut om ett markanvisningsavtal. Följande byggherrar avses få förfrågan om att skissa:

 • Hyresrätter
  HFAB, Tornet, Tommy Fransson, Tegel Fastigheter AB
 • Bostadsrätter
  Skanska, HSB, Derome, MTA, Mariastaden
 • Äganderätter
  OBOS, Serneke, ByggSjögren, HalmstadHus AB, Halmstads Stenhus

Priser för småhustomter

 • 1 300 000 kronor för tomter med en största tillåtenbyggnadsarea om 200 kvm och minsta fastighetsstorlek om 600 kvm.
 • 1 500 000 kronor för tomter med en största tillåten byggnadsarea om 250 kvm och minsta fastighetsstorlek om 700 kvm.

Tomterna kommer inte att förmedlas förrän gator och vatten och avlopp är utbyggt i området. Eventuellt kommer tomterna att förmedlas etappvis.

Vanliga frågor och svar

 • Hur många tomter kommer att finnas till försäljning?


  Cirka 80 stycken tomter för friliggande villor är planerade att erbjudas genom tomtkön. Prissättning av småhustomterna är ännu inte beslutad, men det kommer att ske i god tid före det är aktuellt med en fördelning av tomterna. Därutöver kommer det att bli grupphus och radhusområden som kommer att anvisas till lämpliga byggherrar.
 • Kommer hela området att byggas samtidigt?


  Utbyggnaden kommer att ske i etapper. Fördelning av tomter i småhuskön och markanvisningar av flerbostadshus/gruppbebyggelse kommer att ske efterhand under denna tidsperiod efter det att gator och VA är utbyggt för respektive etapp. Kommunen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till etappindelning.

 • Vilken typ av bebyggelse kommer finnas i området?


  Detaljplanen medger blandad bostadsbebyggelse. Det innebär friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Avsikten är att få en blandad upplåtelseform, både friliggande villor, bostadsrätter och hyresrätter.