Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Från idé till färdiga lokaler

I Sverige ställs det hårda krav på verksamheter för barn och det är flera olika lagstiftningar som måste uppfyllas för att en förskola eller en skola ska bli godkänd. Det tar oftast flera år från idé till att en färdigställd byggnad kan stå klar.

Identifiera behov

Halmstads kommun använder flera olika prognosverktyg för att räkna ut vilka behov som hela kommunen har av platser inom förskola och skola. Det kan vara svårt att få fram exakta prognoser då många yttre faktorer kan påverka, till exempel stor inflyttning, eller projektering av större bostadsområde på en viss plats. Det innebär att tillfälliga lösningar, som till exempel paviljonger, ibland får användas. Oavsett om det är en permanent byggnad eller paviljong som ska byggas är processen det samma.

Lokalprogram

När behovet av en ny förskola eller skola finns tas det fram ett funktions- eller verksamhetsprogram. Det innebär att man tar fram vad som behövs i lokalerna, antal klassrum, grupprum, specialsalar med mera.

Markanvisning

Ärendet sedan vidare i kommunen för utredning. Det första tjänstemännen tittar på är vilken tillgänglig mark som finns att bygga på i det aktuella området och om det finns en detaljplan för platsen. Man tittar också på miljöaspekter som buller och luftkvalitet.

När man har hittat lämplig mark görs en förstudie som innehåller en kostnadsberäkning av vad den nya förskolan eller skolan kommer att kosta att bygga.

Beställning lämnas in

När förstudien är klar och godkänd planeras bygget i mer detalj. Först behövs det sökas tillstånd från olika tillståndsmyndigheter och sedan måste en entreprenör upphandlas. Därefter påbörjas bygget.

Det tar tid att bygga en förskola eller skola. Normalt är arbetstiden cirka 2 år. Innan lokalerna får börja användas måste de besiktigats och godkännas av tillsynsmyndigheterna.

Mycket kan hända på vägen

Det är mycket som kan hända under processens gång som påverkar planeringen och arbetet. Innan en beställning kan lämnas in måste det ansökas pengar av kommunens politiker som har avsatt pengar för byggnation. Detta görs av tjänstemännen kontinuerligt under året. Kommunens pengar ska räcka till mycket och det måste prioriteras bland alla behov.

Överklagan

Som invånare kan man även överklaga beslut av placering för en förskola eller skola vilket gör att en process kan bli längre.