Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Idrotts- och rekreationsområde i Skedalahed

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Skedalaheds idrotts- och rekreationsområde den 22 februari 2011. Beslutet vann laga kraft 17 juni 2011.

Utställningsförslaget har varit utställt under tiden 3 november - 1 december 2010 och inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.

En samrådshandling upprättades och var utställd under tiden 31 maj - 4 augusti 2010. Inkomna synpunkter efter samrådet har sammanställts i en samråds-
redogörelse.

Programhandlingen har varit utställt under tiden 14 september - 16 oktober 2009. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en program-
samrådsredogörelse.  

Samtliga handlingar som innehåller synpunkter finns endast tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret.

Syfte och huvuddrag

Syftet med en ny detaljplan för Skedalahed är att tillåta en utveckling av det f.d. militära övningsområdet till ett idrotts- och rekreationsområde. I samband med detta avses de idag ej planlagda fastigheterna Snöstorps-Brogård 1:18 och 1:37 i det sydöstra hörnet av området, i korsningen Kappgatan-väg 635, prövas för bostadsändamål. Den norra delen av området föreslås planläggas för brukshundsklubbens verksamhet omfattande olika gräsplaner för tävling och träning av hundar samt ett klubbhus. Den södra och västra delen av området föreslås planläggas för fotbollsverksamhet omfattande ett antal planer för träning och matcher samt ett klubbhus. En motionsslinga planeras att anläggas inom området.

Som en direkt följd av förändringarna inom planområdet föreslås också åtgärder som gör att resor och transporter till och från området ska kunna ske trafiksäkert, effektivt och utan störningar för boende i närheten. För alla som ska träna, tävla eller vistas i området ska det vara enkelt, säkert och kännas tryggt att ta sig dit och därifrån. Gång- och cykelvägar föreslås byggas ut så att man som oskyddad trafikant kan ta sig både från Vallås och Brogård/Lågagård/Snöstorp till området. Stadsbusstrafikens linje som vänder vid Brogård är viktig för såväl de som ska till och från idrotts- och rekreationsområdet som boende runt omkring och kopplingen mellan hållplatsen och områdena norr om väg 25 avses förbättras genom tunnel under väg 25. Biltrafiken till och från området föreslås ansluta ifrån väg 635 och parkering ordnas gemensamt för de båda verksamheterna. Kappgatan stängs av för genomfartstrafik.