Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Nytt höghus m.m. på Nyhem

Kommunfullmäktige i Halmstads kommun har den 24 april 2012, § 49 beslutat anta ett förslag till detaljplan för GIGANTEN 5 m.fl. Nyhems centrum, Halmstad. Kommunens aktbeteckning är 1017 K. Tillkännagivande om justeringen av protokollet med beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla den 27 april 2012.

Länsstyrelsen har den 10 maj 2012 beslutat att någon prövning enligt 12 kap. 1 § plan- och bygglagen inte ska ske. Länsstyrelsen har genom beslut den 15 augusti 2012 avslagit överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Länsstyrelsens beslut har överklagats till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har genom dom den 2 april 2013 avslagit överklagandet. Mark- och miljödomstolens dom har överklagats vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast enligt beslut från Mark- och miljööverdomstolen den 30 maj 2013.

Planens syfte

       • möjliggöra uppförande av ett hus om högst 14/16 våningar.
       • möjliggöra tillbyggnad om högst 5 våningar framför Willys.
       • möjliggöra påbyggnad av en våning på 2 av de 4 befintliga lamellerna vid          Järnvägsgatan.

Vidare är syftet att förnya och rusta upp befintlig torg- och gatumiljö, bättre anpassa trafikmiljön till gående och cyklister. Fler parkeringsplatser tillskapas vid befintlig boendeparkering vid Järnvägsgatan.

Historik

Planarbete har pågått mellan 2005 - 2008 och samtliga samrådsskeden har genomförts. Inför antagande av planförslaget vid årsskiftet 2008/2009 avstannade detaljplanearbetet främst p.g.a ägarbyte på fastigheten Giganten 5.

Efter årsskiftet 2011 återupptogs dialogen med ny fastighetsägare. Planförslaget ställs ut på nytt eftersom en längre tid har gått sedan förra utställningen och viss revidering har skett.

Den förnyade utställningen av detta planförslag har pågått under tiden 12 september - 14 november 2011. Synpunkter som har inkommit under utställnings- tiden har sammanställts och kommenterats i ett utlåtande.