Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Sotning och brandskyddskontroll

Du har det primära ansvaret för ditt eget brandskydd. Eftersom den näst vanligaste brandorsaken i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar, är sotning en viktig del i det förebyggande arbetet. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.

Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 har kommunen ansvar för att rengöring (sotning) sker av fastställda sotningsobjekt, samt att brandskyddskontroller sker i brandförebyggande syfte. Rengöringen och brandskyddskontrollen ska göras regelbundet, med de tidsintervaller som har fastställts av kommunen för rengöringen och Statens Räddningsverk för brandskyddskontrollen.

Föreskrifter om brandskyddskontroll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB beslutade om nya föreskrifter (MSBFS 2014:6länk till annan webbplats) för sotning och brandskyddskontroll. Fristerna för brandskyddskontrollens intervall är tre respektive sex år. Vilken frist som eldstaden har beror på hur den används.

Övergångsbestämmelser

Tidigare var brandskyddskontrollens intervall 2, 4 och 8 år. För att underlätta övergången från de gamla till de nya fristerna har övergångsbestämmelser införts. Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av treårsfrist genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna. Kontrollfrister som är sex år enligt ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll av anläggningar som omfattas av sexårsfrist genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.

Nya rengöringsfrister

Räddningsnämnden i Halmstad har beslutat om nya frister för rengöringPDF (sotning). Fristerna följer MSB:s allmänna råd om rengöring.

I Halmstads kommun är det Halmstad sotningsväsendelänk till annan webbplats, dotterbolag till Varberg sotningsdistrikt, som på uppdrag av Räddningsnämnden sköter rengöring/sotning och brandskyddskontroll av aktuella objekt. Ägaren av en anläggning ska anmäla förändringar som kan leda till ändring av sotnings- eller kontrollfristerna till sotningsväsendet. En sådan förändring kan till exempel vara byte av bränsleslag.

Avgifter

De aktuella avgifterna (taxorna) för sotning och brandskyddskontroll hittar du under relaterad information.