Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Strandskydd

Strandskydd finns längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig generellt 100 meter upp på land och lika långt ut i och under vattnet. På känsliga platser kan strandskyddet vara utökat och på några platser kan det vara borttaget. Syftet är att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara den som äger marken. Strandskyddet hjälper även växter och djur att överleva. 

Strandskyddets syfte

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för friluftslivet och att bevara goda livsvillkor för djur-och växtlivet (miljöbalken 7 kap 13§). Stränderna utgör en övergångszon mellan vatten och land och är viktig för många växter och djur, dels som livsmiljö och dels för möjligheten till spridning.

Vissa områden inom Halmstads kommun har ett utökat strandskydd, till exempel gäller 300 meter vid havets kustlinje. I de fall då det finns en detaljplan för området är strandskyddet oftast ersatt av bestämmelserna i detaljplanen.

Det här får du inte göra inom strandskyddat område

  • bygga nytt
  • ändra befintliga byggnader till nytt ändamål
  • gräva eller förbereda för byggnation
  • utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars skulle vara allemansrättsligt tillgängligt. Exempel på tillståndspliktiga åtgärder är rabatter, staket och bryggor utanför hemfridszonen eller avgränsad tomtplats.


Dispens från strandskyddet

I allmänhet är det förbjudet att bygga eller göra ändringar där det finns strandskydd, men det finns dispens från strandskyddsreglerna. Här är exempel på särskilda skäl för strandskyddsdispenslänk till annan webbplats utifrån de allemansrättsliga värdena (miljöbalken 7 kap 18§):

  • Marken är redan i anspråktagen och området är inte längre allemansrättsligt tillgängligt.
  • Komplementbyggnader såsom fiskebod, uthus eller båthus i nära anslutning till huvudbyggnad och där det privata området inte utvidgas.
  • Uppföra en ersättningsbyggnad
  • Platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Strandskyddet omfattar även livsvillkoren för djur- och växtlivet. Även om det finns särskilda skäl kan inte dispens ges om de biologiska värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Ansök om dispens från strandskyddet

Om du tänker bygga eller göra andra åtgärder inom strandskyddat område I Halmstads kommun måste du ansöka om strandskyddsdispens hos bygg- och miljöförvaltningen. 
 
Vid en ansökan om dispens ska du ange en tomtplatsavgränsning. En tomtplatsavgränsning är det område av tomten som strandskyddsdispensen ska gälla på och enbart så pass stort område som krävs för ändamålet.

När byggnadsnämnden beviljar en strandskyddsdispens tar länsstyrelsen alltid upp ärendet för att besluta om prövning eller inte. Invänta alltid länsstyrelsens beslut innan du påbörjar en åtgärd.
 

Handlingar som krävs

Ansökningsblankett. öppnas i nytt fönsterDet går i dagsläget inte att ansöka via vår e-tjänst.

• Situationsplan, skalenlig och med eventuella befintliga byggnader markerade. På situationsplanen ska nya byggnader och anläggningar ritas in med huvudmått samt mått till strandlinjen. På denna ska även finnas med angiven tomtplatsavgränsning.

• Vid byggnation ska fasadritningar, skalenliga i skala 1:100, lämnas in.
Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.