Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två tillfälliga grundskolor föreslås placeras i centrala Halmstad 

Som del i arbetet för att kortsiktigt klara av det ökade elevantalet inom skolan förslog barn- och ungdomsnämnden i dag att det ska placeras tillfälliga grundskolor på två platser i centrala Halmstad. Under dagens möte beslutades även att föreslå kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att det byggs en ny skola samt förskola med fyra avdelningar i Steninge.

Under de närmsta 10 åren ökar antalet barn i åldrarna 1-16 år kraftigt, främst i de centrala delarna av Halmstad. Det ökade elevantalet gör att kommunen måste utöka antalet elevplatser för att kunna erbjuda alla barn och elever en plats i grundskolan. Tills nya skolor är klara måste därför tillfälliga lokaler hyras in. Barn- och ungdomsnämnden föreslår därför att en tillfällig grundskola placeras inom Kattegattområdet för cirka 300 elever upp till och med årskurs 5 samt att en tillfällig grundskola placeras inom Sannarpsområdet med plats för cirka 540 elever för årskurserna 4-9. Hur dagens elever ska fördeles till skolorna är ännu inte klart. Barn- och ungdomsnämnden skickar nu ärendet vidare till kommunens samhällsbyggnadsutskott för beslut av placering och beställning.

– De tillfälliga lokalerna är helt nödvändiga i väntan på att kommunen hinner bygga nya skolor i centrum, säger Tove Bergman (MP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Rekommenderar att ny skola i Steninge byggs
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i dag, i sitt remissvar till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, att ställa sig positiva till byggnation av en ny skola för årskurserna F-3 inklusive en förskola med fyra avdelningar i Steninge. Barn- och ungdomsnämnden föreslår även kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag så att fastighetsnämnden kan fullfölja projektet. Remissvaret godkändes efter votering. Socialdemokraterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

- Vi socialdemokrater vill att en modern och samlad förskoleverksamhet i Steninge blir verklighet. Dagens beslutade yttrande står dock i strid med fullmäktiges senast beslutade planeringsdirektiv med budget för 2017-2019. I det finns inga medel avsatta för en ny skola i Steninge, säger Krissi Johansson, (S) vice ordförande i barn-och ungdomsnämnden.

Vi undrar vad som nu sker med barnens rättigheter till en likvärdig skola? Vi vill ge så så goda förutsättningar vi kan för barnen. Vårt ställningstagande överensstämmer också med tidigare genomförda konsekvensanalyser gällande de minsta enheternas svårigheter att leva upp till skolans alla krav och styrdokument, avslutar Krissi Johansson.

Bakgrund
I augusti begärde fastighetsnämnden att kommunstyrelsen skulle fatta ett beslut huruvida en skola för årkurserna F-3 ska byggas eller inte i Steninge. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott remitterade frågan vidare till barn- och ungdomsnämnden i december 2016 för yttrande.