Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Omfattande satsningar i BUF´s verksamhetsplan för 2015-2017

Onsdagen den 25 februari tog barn- och ungdomsnämnden beslut om delarna i förvaltningens verksamhetsplan. Några av de punkter som BUF fick i uppdrag att jobba med är satsningen på skolbibliotek, utepedagogik och utemiljön, kulturskolan, individuellt lärande och att alla barn ska kunna känna sig trygga i skolan. Samtidigt behöver barn- och ungdomsförvaltningen även hantera ett betydligt större behov av platser inom förskola och skola och det ställer nya krav på organisationen.

Några av satsningarna:


- Skolbibliotek
Skolbibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet och ska stödja lärandet. Biblioteksverksamheten har en särskilt viktig roll för elever i behov av särskilt stöd och för elever med annat modersmål än svenska. Barn- och ungdomsnämnden satsar från och med i år på en ny tjänst; en skolbibliotekarie som ska samordna verksamheten och inrätta ett modersmålsbibliotek.

- Utemiljö och utepedagogik
Förskolans och grundskolans utemiljöer är viktiga. Under skoltid används gårdarna för lek, umgänge och i den pedagogiska verksamheten. På kvällar och helger används gårdarna även av ungdomar och föräldrar med barn, som går dit för att leka och umgås. Det är viktigt att se och förstå betydelsen av utformning, förvaltning och utveckling av utemiljöerna. Från och med 2015 satsar barn- och ungdomsnämnden 600 000 kr på en ny tjänst för att utveckla såväl verksamheternas utemiljöer som utepedagogiken.

- Förskolans arbete utifrån individens och gruppens olika behov
Barn i behov av stöd ska redan i förskoleåldern få samordnade insatser, ett mål som kommunfullmäktige, KF, har beslutat om.Varje individ har olika förutsättningar för utveckling och förskolan ska medvetet arbeta för att möta alla barns olikheter och behov av en pedagogisk, trygg och kreativ verksamhet. I detta arbete är gruppstorleken på barngrupperna i förskolan en viktig aspekt.

- Diskriminering och/eller kränkande behandling ska minska
Alla flickor och pojkar i Halmstad har rätt till en trygg miljö inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden. De ska ha inflytande över sin vardag och kunna känna att de blir respekterade i alla situationer. Förskolors/ grundskolors/grundsärskolors långsiktiga arbete med likabehandling och värdegrundsfrågor ska bidra till att diskriminering och kränkande behandling ska minska.

- Kulturskolan ökar elevintaget inom dans, bild och form
Kommunfullmäktige har beslutat att öka lärarinsatserna inom ämnen där köerna är mycket långa som till exempel dans, bild och form. Dessa ämnen är särskilt efterfrågade av flickor så det stärker möjligheten för flickor att få samma förutsättningar som pojkar vad gäller fritidssysselsättningar.

Befolkningstillväxt skapar behov av nya lokaler och mer personal

Kommunens invånarantal växer och har passerat 95 500. Halmstad har även en svårprognostiserad flyktingmigration. Under 2016-2018 ökar antalet barn/elever kraftigt och ställer nya krav på barn- och ungdomsförvaltningen. Det finns behov av nya skolor och förskolor. Behovet av förskoleplatser ökar dramatiskt under perioden, med särskilt fokus på de centrala delarna av kommunen.

För att ta emot Halmstads kommuns nyanlända behöver barn- och ungdomsförvaltningen mer personal, fler lokaler samt fördjupad kompetens. Förvaltningen behöver förstärka elevhälsan, utöka undervisningen i svenska som andra språk och i modersmål samt öka resurserna för studiehandledning på modersmål.

- En stor utmaning de närmaste åren är att klara av att hantera det ökade antalet barn i förskolan och elever i grundskolan, säger Tove Bergman (MP) ordförande i barn- och ungdomsnämnden. Vi behöver samtidigt fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten så att alla barn och elever verkligen får det stöd och den hjälp de behöver. Alla ska kunna känna sig trygga och sedda varje dag.

- För oss är det särskilt angeläget att öka lärartätheten i de yngre åren och förstärka elevhälsan.Vi vill se en likvärdig förskola och skola som ger alla barn rätt till det stöd de behöver. Som framkommer i verksamhetsplanen är utmaningarna många för förskola och skola i Halmstad, säger Krissi Johansson, vice ordförande (S) i Barn- och ungdomsnämnden. Halmstad växer och det är positivt. Men då finns ett ansvar att möta utvecklingen med kvalitativa åtgärder och fokus på god arbetsmiljö och kreativa lärmiljöer för alla elever och personal. Det skulle vi ha råd med i Halmstad, exempelvis genom att använda en del av kommunens stora överskott till att möta generationsväxlingen bland lärare.