Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kritik från skolinspektionen kring vuxenutbildning och förskolor

Skolinspektionen förelägger i två fall Halmstads kommun om vite på 1,2 miljoner kronor. Det gäller dels den kommunala vuxenutbildning, dels förskoleverksamheten inom kommunen. Inspektionerna genomfördes under våren 2016.

 Då det gäller vuxenutbildningen är vitet 800 000 kronor och för förskolan handlar det om 400 000 kronor. Åtgärder för att avhjälpa de påtalade bristerna ska vara klara till den 31 augusti respektive 25 augusti i år.


Brister åtgärdade

När det gäller vuxenutbildningen handlar det om att det inte finns personal tillgänglig på skolan för att ge eleverna stöd kring studie- och yrkesvägledning. Vidare finns det kritik mot att verksamheten inte är tillräckligt bra på att analysera och besluta om nödvändiga åtgärder för att utveckla verksamheten. Dessutom, menar Skolinspektionen, att det inte bedrivs ett tillräckligt målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever, och att kommunen inte fördelar resurserna på bästa sätt för att säkerställa elevernas rätt till en likvärdig utbildning, utifrån elevernas olika förutsättningar.
– När det gäller vuxenutbildningen är vi på rätt väg och vidtar åtgärder hela tiden. Vi kommer att finnas på plats på skolorna med vår yrkesvägledning och det finns flera förslag på hur vi ska kunna säkerställa att vägledning erbjuds till alla elever på ett systematiskt sätt.
Arbetet med att utveckla skolans systematiska kvalitetsarbete har redan påbörjats av skolledning och förstelärare, och vi kommer att kunna använda delar av vår modell från gymnasieskolan, där motsvarande arbete utvecklades efter Skolinspektionens kritik vid inspektionen 2011, säger Ann-Sofie Sjöholm förvaltningschef vid utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Skolinspektionen konstaterar också att man inom vuxenutbildningen åtgärdat en hel del brister som exempelvis att kommunal vuxenutbildning sker under hela året, att verksamheten är organiserad så att eleverna ges förutsättningar att nå sina mål och att man redan i dag har en organisation för att hantera anmälningar av kränkningar gentemot elever.

 
Gymnasiesärskolan och gymnasieskolan

När det gäller inspektionen av gymnasieskolan, som genomfördes våren 2016, konstaterar inspektionen att bristerna är avhjälpta, exempelvis då det gäller elevhälsa, utbildningar kring introduktionsprogram och organisation för att hantera anmälningar av kränkningar

Efter inspektionen av gymnasiesärskolan våren 2016 konstaterar skolinspektionen att bristerna har åtgärdats. I det här fallet handlar det om resultatuppföljning, dokumentation, utvecklingsåtgärder och resursfördelning.

– Det känns bra att skolinspektionen nu har konstaterat att vi är på rätt väg och att de åtgärder vi vidtagit då det gäller gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har burit frukt, säger Ann-Sofie Sjöholm.

 
Brister på förskolorna

Efter en uppföljning av Skolinspektionens tillsyn av förskolor i Halmstads kommun framgår det att det fortfarande finns brister gällande förskolornas inne- och utemiljö.
Halmstads kommun är väl medveten om den problematik som är en följd av lokalbristen. Kommunen ska nu se över de åtgärder som är på gång och hur dessa kan förbättras och snabbas på.
– Att lösa bristerna kring förskolornas inne- och utemiljöer är av högsta prioritet, en angelägen fråga för hela kommunen, säger Patrik Engström, tf förvaltningschef vid barn- och ungdomsförvaltningen.