Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Konsultrapport om Getingeskolan klar – brister har inte påverkat inomhusmiljön väsentligt

Getingeskolan har byggnadstekniska skador, fuktskador i vissa utrymmen, bristande underhåll samt slitna och ålderstigna material. Men de fördjupade undersökningar som har gjorts på skolan kan inte påvisa att dessa brister har påverkat inomhusmiljön i väsentlig grad. Det visar rapporten från de konsulter som har utrett inomhusmiljön på Getingeskolan.

I delrapporten från november 2016 konstaterade konsulten Rolf Andersson, utredare inomhusmiljö på Sweco, att de mätningar som gjorts visade på få avvikande resultat i inomhusmiljön på Getingeskolan. Halmstads kommun valde då att göra fördjupade undersökningar för att få ett bättre underlag för beslut kring Getingeskolans framtid. Den tekniska undersökningen har kompletterats med en enkätundersökning där personal, elever och vårdnadshavare har fått beskriva hur de mår och i vilken utsträckning de har symptom eller besvär.

– Vår slutsats är att inomhusmiljön kan ha påverkats av bristande underhåll i kombination med att ett större antal personer har vistats i lokalerna än ventilationen i skolan ursprungligen är dimensionerad för. Men de mikrobiologiska och kemiska luftmätningar som har genomförts visar inte på några pågående större fuktskador på byggnaden, säger Rolf Andersson.

Högstadiedelen

Fler provtagningar har gjorts i väggar, tak och golv. Det har också borrats hål i betongplattan för att undersöka den underliggande isoleringen och den bedöms inte vara påverkad av fukt. Provtagningen visar att fuktnivån för byggnadsdelar generellt ligger under kritiska värden för tillväxt av till exempel mögelsvampar, men lokala fuktskador förekommer. Fuktnivån i golvkonstruktionen ligger i vissa fall nära den kritiska gränsen för limmade golvbeläggningar. Syllarna har undersökts och är inte fuktpåverkade.

Luftflödesmätningar visar att ventilationen inte fungerar optimalt, bland annat har luftflödena inte varit anpassade efter antalet personer i lokalen.

Klockhuset och fritidsdelen

Fuktmätningar i källardelen på Klockhuset visar på för höga fuktvärden i golv för använt golvmaterial. Det har också noterats att det finns avvikande lukt i delar av byggnaden. I fasaden förekommer brister, bland annat fuktskador i takkonstruktion, men inga invändiga fuktskador på väggarna har noterats. Också i Klockhuset finns brister i ventilationen.

I fritidsdelen finns avvikande lukt som ännu inte har fått sin förklaring, trots provtagningar av golv, väggar och tak.

Suse förskola

Inga avvikelser har noterats. Enkätundersökningen visar också att miljön på förskolan upplevs vara bra.

Resultat av enkätundersökningen

Resultatet av enkäten förstärker bilden av att Getingeskolan har brister i inomhusmiljön som elever, vårdnadshavare och personal har gett uttryck för. Framför allt påtalar man symptom som trötthet och att de blir ”tunga i huvudet” av att vistas i lokalerna. 

Både elever, personal och vårdnadshavare klagar generellt på instängd, ”dålig” och torr luft samt obehaglig lukt och varierande och låg rumstemperatur.

– Framför allt tycks det vara den dåligt fungerande ventilationen som bidrar till flertalet av klagomålen.  Eftersom det också förekommer vissa klagomål på lukter bör detta undersökas närmare, säger Kjell Andersson, specialistläkare i yrkes- och miljömedicin, som har genomfört enkätundersökningen. 

All personal på Getingeskolan, elever och vårdnadshavare till de yngre barnen har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor som rör skolmiljön. 501 svar har kommit in, det motsvara en svarsfrekvens på över 80 procent.

Bakgrund
I november 2016 redovisades resultatet av den förelagda byggnadstekniska undersökningen av Getingeskolan. Rapporten visade på få avvikande resultat i inomhusmiljön.

För att få ett bättre underlag för beslut kring Getingeskolan bestämdes det att göra en fördjupad undersökning i kombination med en enkätundersökning där personal, elever och vårdnadshavre fick möjlighet att beskriva hur de mår och eventuella besvär.

Frågor och svar

Var kan jag får tag i den kompletta rapporten? 
Här kan du läsa hela rapporten.PDF

Nu när den fördjupade undersökningen är klar, är det farligt för de barn som är kvar på skolan att vara där?
En av de främsta orsakerna till inomhusmiljöproblemen är dålig ventilation som måste åtgärdas. I den fördjupande undersökningen finns inget som tyder på att det är farligt för de barn som är på skolan i dag att vara kvar.

Ska de elever som evakuerats flytta tillbaka till Getingeskolan nu?
Nej, de elever som evakuerats kommer inte att flytta tillbaka just nu. Enligt konsulterna har skolan brister, framför allt kopplat till underhåll och ventilation, men skolans grundkonstruktion är bra. Det innebär att åtgärder behövs för att den ska kunna tas i bruk igen. Vad som kommer att hända med Getingeskolan är ett politiskt beslut.

Vad händer nu?
Nu har politiker och tjänstemän fått ta del av innehållet i rapporten. Den blir sedan en del i underlaget när man fattar beslut om framtiden för verksamheten och lokalerna. Beslut kommer troligen att fattas i flera steg, både på kort och lång sikt. Kortsiktiga beslut behövs skyndsamt och förtroendevalda i flera nämnder samverkar för att hitta lösningar.

Läs tidigare intervju med Kjell Andersson, specialistläkare i yrkes- och miljömedicin.