Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inspektioner med grundskolors arbetsmiljöarbete i fokus

Arbetsmiljöverket har under våren varit ute på tretton av kommunens skolor och gjort inspektioner utifrån arbetsmiljön för elever och personal. Brister från inspektionerna har redovisats för barn- och ungdomsförvaltningen och ligger till grund för kommunens arbete med att åtgärda bristerna. I november kommer arbetsmiljöverket tillbaka för en uppföljning av inspektionerna.

I enlighet med arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. På en skola gäller lagen även för eleverna.

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner på tretton av kommunens skolor utifrån arbetsmiljön för elever och personal. Resultatet från inspektionerna redovisas i rapporter som barn- och ungdomsförvaltningen fått. Rapporterna innehåller inga heltäckande analyser av arbetsmiljöarbetet på skolan utan redovisar enbart de problem som kommit fram vid inspektionen.

"– Arbetsmiljöverkets inspektioner och rapporter av brister är en god hjälp för vårt fortsatta utvecklingsarbete med såväl den fysiska som sociala miljön i skolan, säger barn- och ungdomsförvaltningens chef Richard Mortenlind. Flera av de brister som arbetsmiljöverket identifierar i sina rapporter är utvecklingsområden vi redan arbetar för att komma till rätta med. Det är särskilt glädjande att våra elevskyddsombud på skolorna är aktiva och engagerade i sin egen arbetsmiljö, fortsätter Mortenlind. Ett utvecklingsområde som återkommer är behovet av samverkan med andra förvaltningar inom kommunen och vi ska nu hitta former för detta.”

Förbättringsområden:

Ventilationen
Ventilationen är viktig för en god arbetsmiljö.  Därför behövs det förbättrade rutiner och utökad samverkan mellan fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen kring frågan. I dag saknas beräkningar på hur många personer som får vistas i skolornas lokaler. En kartläggning behövs för att komma tillrätta med detta.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Det finns särskilda föreskrifter kring säkerheten i lokalerna och undervisningen i ämnena musik, slöjd, idrott samt kemi. I dag läggs ett tungt ansvar på skolans rektor och det behövs en tydligare fördelning av arbetsuppgifter från rektorerna till ämneslärarna i dessa ämnen. En skriftlig fördelning av ansvar håller på att tas fram.

Riskbedömningar
Rektorer/chefer ska identifiera problem, bedöma risker för ohälsa, göra handlingsplaner och vid behov anmäla detta till andra aktörer och olika myndigheter.  Vid inspektionerna har det framkommit att skolorna följer de rutiner som finns för det systematiska arbetsmiljöarbetet i förvaltningen. Skyddsronder genomförs och handlingsplaner upprättas men Arbetsmiljöverket önskar att vi förbättrar arbetet med riskanalyserna vid verksamhetsförändringar och i samband med skyddsronder.

För att underlätta detta arbete föreslår Arbetsmiljöverket att förvaltningen kompletterar riskanalysarbetet med en checklista. Checklistan ska ligga till grund för att bedöma riskernas allvarlighetsgrad. Metoden kan underlätta prioriteringar och förbättra uppföljningen av åtgärder.

Elevskyddsombuden
Arbetsmiljöverket var mycket positiva över skolornas välförberedda och välutbildade elevskyddsombud. Eleverna delade med sig av många kloka tankar och erfarenheter kring miljön i skolan. En fråga som kom upp på ett flertal skolor var elevernas brist på integritet samt trängsel i omklädningsrum och duschar. Även trafiksituationen till och från skolan, höga ljudnivåer och utemiljön var ämnen som lyftes fram. Här behöver förvaltningen driva frågorna i olika forum. Det finns till exempel en skoltrafikmiljögrupp som behandlar problemen kring elevernas väg till och från samt på skolan. Förbättringsarbetet i samband med omklädningsrum är ett pågående arbete.

Hörselkontroller
Idrott, musik och slöjdlärare kommer att bli kallade till regelbundna hörselkontroller. Detta för att tidigt identifiera eventuella skador. I dag behöver de själva se till att komma på kontroll på företagshälsan.

Arbetet med HLR och Första hjälpen
Kunskap om hjärt- och lungräddning (HLR) är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Rapporterna visar att skolorna arbetar bra med HLR men att utbildningen om Första hjälpen behöver utvecklas. Kommunens företagshälsa kan hjälpa till med detta. Personalen ska få mer information, stöd och fortbildning om Första hjälpen.

Rektorernas arbetsmiljö
I inspektionen framkommer betydelsen av att systematisera arbetsmiljöarbetet för rektorerna.  Många situationer som tillbud, hot, våld, kränkningar och rapportering om detta belastar rektorerna hårt utöver det pedagogiska ledarskapet.   Arbetsmiljöverket pekar på att rektorerna har en hög arbetsbelastning och arbetar många timmar per vecka. Ledningen behöver ha bättre kontroll över arbetstiden samt göra löpande riskbedömningar för att motverka ohälsa hos rektorerna.Företagshälsan kan kopplas in för att exempelvis göra hälsoprofiler och åtgärdsprogram vid identifierade risker.

Arbetet med att åtgärda brister
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer nu att skicka ett svar till arbetsmiljöverket med förvaltningens åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Arbetsmiljöverket kommer sedan tillbaka under noveberför att se hur detta arbete fortlöper.