Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inomhusmiljön på Getingeskolan kontrollerad av expert

 - bristande underhåll, men få avvikande resultat i mätningarna

Den oberoende konsult som har i uppdrag att utreda inomhusmiljön på Getingeskolan har nu lämnat sin rapport. Luftmätningarna visar få avvikande resultat i inomhusmiljön, men undersökningarna fortsätter för att få bättre underlag inför kommande beslut om eventuella åtgärder.

- Vi har gjort mätningar på utvalda platser i byggnaderna men hittills inte hittat något som sticker ut. Vi rekommenderar dock att man går vidare med en del ytterligare undersökningar för att få klarhet i om det finns en problematik i miljön som vi ännu inte hittat, säger konsulten Rolf Andersson på Sweco som är civilingenjör i kemiteknik och expert på inomhusmiljö.

Högstadiedelen

I högstadiedelen som nu är evakuerad visar en okulär kontroll synliga skador efter tidigare vattenläckage. Rekommendationen är att omgående täta läckage och byta fuktskadat material. Konsulterna har gjort flera förstörande ingrepp i byggnaden, det vill säga borrat och brutit upp ytor för att kunna ta prover på material i väggar, tak och golv. I ett fåtal utrymmen finns avvikande lukt och på ett par ställen finns indikationer på fukt under golvet.

De tryckimpregnerade syllar som finns i byggnaden är torra och fuktskyddade. Dock visar analyser att det tidigare varit viss mikrobiologisk tillväxt på träet, men det kan ha skett under byggtiden.

Klockhuset

Den okulära besiktningen av klockhuset, som är av en annan konstruktion, visar att golvbeläggningen i musiksalen i källaren har blivit påverkad av fukt. Det finns också en del fuktfläckar i taken, men luftmätningarna visar inga höga halter av mögelsporer i inomhusluften. Även kemiska luftanalyser i byggnaderna har visat normala värden.

Suse förskola

I den nyrenoverade förskolan har luftprover tagits men inget avvikande har hittats.

- Resultaten från skolbyggnaderna gör inte att det ringer några medicinska varningsklockor. Det finns inga konstiga ämnen i luften. Men man vet erfarenhetsmässigt att barn som redan utvecklat en allergi är känsligare och det finns klara indikationer på att man måste vidta åtgärder i byggnaden, exempelvis förbättra ventilationen, säger Kjell Andersson som är specialistläkare i yrkes- och miljömedicin.

Konsulterna framhåller också vikten av att förbättra underhållet i fastigheten för att minska risken för framtida skador i byggnaden.

Här kan du läsa mer om Kjell Anderssons bedömning.

Vad händer nu?

Nu kommer undersökningarna att fortsätta i några veckor, med en del fördjupade kontroller i byggnaderna och utredningar av dränering och dagvatten.

Fastighetskontoret arbetar parallellt vidare med ventilationsproblemen i skolan.

Rekommendationen från läkare och konsult är också att ställa frågor till elever, vårdnadshavare och personal för att fånga deras upplevelser och erfarenheter. Undersökningen kommer att göras med hjälp av standardiserade frågeformulär, som ger en förbättrad bild av de upplevda problemen i inomhusmiljön.

Målet är att den fortsatta undersökningen ska vara klar innan årsskiftet.

Bakgrund

Miljöförvaltningen fick under september flera klagomål på att elever mådde dåligt på grund av inomhusmiljön på Getingeskolan. Den 19 september utfärdade miljönämnden därför ett föreläggande om att utföra en byggnadsteknisk undersökning av Getingeskolan. Den 23 september fattades beslut om evakuering av årskurs 6-9 på Getingeskolan, och verksamheten flyttades till Plönninge.

Rapporten efter undersökningen lämnades in den 11 november. Trots att den förelagda undersökningen är gjord väljer fastighetskontoret och barn- och ungdomsförvaltningen att gå vidare med fördjupade undersökningar.

Frågor och svar

Var kan jag få tag i rapporten?
Rapporten av undersökningen på Getingeskolan.PDF
Bilaga till rapporten med mätresultat.PDF

Är det farligt för de barn som är kvar på skolan att vara där? I rapporten finns det inget som tyder på att det är farligt för de barn som är på skolan i dag att vara kvar. I mätresultaten finns det inget som gör att det ringer några medicinska varningssignaler.

Det finns rapporterade problem med ventilationen i den del där det i dag går lågstadieelever. Det pågår parallellt en undersökning hur problemen ska åtgärdas på bästa sätt utan att påverka undervisningen.

Vad ska ni nu göra? Undersökningen av skolan kommer nu att fortsätta för att få så bra underlag som möjligt för framtida beslut. Parallellt med att undersökningen av ventilationen fortsätter kommer det även att genomföras en enkätundersökning bland elever och personal. Dessutom kommer det att göras en del fördjupade kontroller i byggnaderna och utredningar av dränering och dagvatten.

Ska de elever som evakuerats flytta tillbaka till Getingeskolan nu? Nej, de elever som evakuerats kommer inte att flytta tillbaka just nu. Vad som kommer att hända med Getingeskolan är ett politiskt beslut som kommer att fattas längre fram.

Hur hanteras ventilationsproblemet? Först kommer man att kontrollera om man kan göra åtgärder i den befintliga ventilationsanläggningen så att den klarar det antal personer som finns i skolan. Går inte detta behövs det en större investering och då behövs det även ett politiskt beslut kopplat till budgetfrågan.

Finns det någon koppling mellan skolan och de allergiska symptom som vissa elever och personal har upplevt? Resultaten från skolbyggnaderna gör inte att det ringer några medicinska varningsklockor. Experten på miljömedicin Kjell Andersson tror att det finns en koppling mellan byggnaden och symptomen. Man vet att barn som redan utvecklat en allergi är känsligare och det finns klara indikationer på att man måste vidta åtgärder i byggnaden, exempelvis förbättra ventilationen.

Kommer problemen kvarstå för de drabbade eleverna? Enligt den oberoende läkare som är specialist på yrkes- och miljömedicin, brukar symptomen minska eller försvinna vid en miljöförändring.