Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förvaltningschefen om skolplikt och vitesföreläggande

Barn- och ungdomsnämndens beslut att vitesförelägga föräldrar till ett barn med stor skolfrånvaro har väckt reaktioner och lett till många frågor. 

Man bör vara medveten om att en nyhetsartikel inte kan ge hela bilden i ett komplext fall. Inte heller våra offentliga beslutsunderlag eller Skolinspektionens beslutstexter ger hela bilden. Det beror på att sekretesslagstiftningen är tydlig och viktig när det gäller ärenden om individer. Det förhindrar företrädare för kommunen att svara på alla de frågor som ställts, bland annat via sociala medier.

Här ger barn- och ungdomsförvaltningens chef Pauline Broholm Lindberg sin syn på barns rätt till utbildning och skolans och föräldrarnas ansvar:

"Jag förstår att Hallandspostens artikel om BUN:s beslut att vitesförelägga föräldrar till ett barn med stor skolfrånvaro väcker frågor och reaktioner. Jag tycker det är bra att det finns ett stort engagemang i skolfrågor och särskilt när det handlar om alla barns rätt att få sina behov tillgodosedda. Jag kan inte ge svar på alla frågor men några saker vill jag försöka förtydliga.

I Sverige har vi skolplikt. Det innebär att:

  • Kommunen ska se till att eleverna fullgör sin skolplikt och går klart sin utbildning i deras grundskola eller får sin utbildning på annat sätt.
  • Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Ytterst handlar skolplikten om alla barns rättighet att gå i skolan. En rättighet som Skolinspektionen har till uppgift att bevaka.

Individuella lösningar

Alla barn känner det inte som en rättighet att få gå i skolan. Av olika anledningar kan skolan upplevas som en plats ett barn inte vill vistas på. Det ligger därför ett stort ansvar på skolan och föräldrarna att gemensamt finna de bästa lösningarna för att erbjuda dessa barn en utbildning.

Det är inte en eventuell diagnos som avgör lösningarna. De kan se väldigt olika ut beroende på det enskilda barnets behov och förutsättningar. I Halmstads kommun försöker vi tillgodose barns behov av utbildning och rätt till skolgång på mängder av olika sätt. Det kan handla om tillgång till resurspersoner, hemundervisning, enskild undervisning eller undervisning i liten grupp.

Liksom forskarna ser vi som arbetar i skolan att det inte är ovanligt att de barn som inte vill komma till skolan har olika typer av funktionsnedsättningar. Detta ställer särskilda krav på skola, föräldrar, socialtjänst och regioner/landsting att samverka för att stödja dessa barn och deras föräldrar på bästa sätt.

I Halmstads kommun har politiken under flera år haft högt ställda förväntningar på kommunens verksamheter kopplat till barn och ungdomars hälsa och välbefinnande. De barn som av olika anledningar inte kommer till skolan är en identifierad riskgrupp som vi under det senaste året kraftsamlat kring för att utveckla våra arbetssätt.

Vitesföreläggande

Tyvärr lyckas vi inte alltid. Vi är självkritiska och varje barn som inte vill gå till skolan är ett misslyckande. I det aktuella fallet har vi inte lyckats, trots våra ansträngningar som involverar såväl föräldrar som medarbetare med specialistkompetens och extern expertis som utmanar våra tankar och handlingar.

Vi har en överenskommelse med föräldrarna om hur skolgången ska vara organiserad nästa läsår. Beslutet om vite verkställs bara om vår gemensamma överenskommelse inte efterlevs.

Vi kommer att göra allt vi kan för att göra överenskommelsen möjlig att genomföra. Vårt engagemang och arbete att tillsammans med föräldrarna hitta goda och fruktbara vägar framåt är på intet sätt över."