Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Föräldrastöd för ökad trygghet, säkerhet och folkhälsa

Barn-och ungdomsförvaltningen ska ha en mer samlad strategi och planering kring arbetet med att stärka föräldrarollen. Det beslutade barn- och ungdomsnämnden under nämndsmötet den 24 mars 2014. Nu ska barn- och ungdomsförvaltningen i samarbete med Trygga Halmstad ta fram mål och vision för det fortsatta arbetet. Samverkan med socialförvaltningen ska även ske kring frågan föräldrastöd i kommunen.

Halmstads kommun har ett övergripande målområde för kommunens invånare kallat Trygghet, säkerhet och folkhälsa. Barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden har konkretiserat detta genom att formulera ett mål kring att stärka föräldrarollen. Hur har arbetet gått? Vidtar socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden ändamålsenliga åtgärder för att nå barn- och ungdomsnämndens mål "Föräldrarollen ska stärkas"? Ett utomstående revisionsföretag fick uppdraget att utreda detta. Rapporten revisorerna nu presenterat ger en bild av att socialnämnden i huvudsak vidtagit ändamålsenliga åtgärder medan barn- och ungdomsnämnden inte gjort tillräckligt för att nå måluppfyllelse för målet stärkt föräldraroll.

Insatser har genomförts inom ramen för projekt i Oskarström och Andersberg, samt i begränsad omfattning i övriga skolområden. Där insatser skett har de oftast haft en positiv effekt. Men föräldrastödet har i stor utsträckning baserats på enskilda medarbetares initiativ och engagemang och det har inte funnits en samlad strategi och planering för arbetet med att stärka föräldrarollen.

Följande åtgärder kommer att vidtas inom barn – och ungdomsförvaltningen för att stärka föräldrarollen inom hela verksamheten

  • För att arbeta fram en mer samlad strategi och planering kring arbetet för att stärka föräldrarollen inom hela verksamheten har barn- och ungdomsförvaltningens förvaltningschef och samordnare Trygga Halmstad initierat arbetet med att ta fram mål och vision för det fortsatta arbetet med föräldrastöd i kommunen.
  • En arbetsgrupp med representation inom barn-och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen skapas med syfte att titta på mål och vision för det fortsatta arbetet. Arbetsgruppen får också i uppdrag att ge förslag på organisering och styrning i samverkan för att nå uppsatta mål.

- En stärkt föräldraroll ska fokusera på det positiva i samspelet mellan barn och föräldrar. Syftet måste vara att stärka föräldrar i sitt föräldraskap genom att ge föräldrar och vårdnadstagare konkreta verkstyg – att stödja sitt barns utveckling och att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer. Alla som är föräldrar möter ständigt frågor som berör våra barns utveckling, säger Inger Larsson, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

- Barn- och ungdomsnämnden har under ett antal år arbetat i projektform med dessa frågor och då i delar av verksamheten. Projektet har i första hand funnits i Oskarström och Andersberg. Men även i begränsad omfattning i övriga skolområden. Behovet finns och ska nu utvecklas genom en strategisk planering och organisation för ett förvaltningsövergripande arbete i alla delar av förvaltningens löpande verksamhet. Insatser som skett genom nuvarande projekt har haft en positiv effekt. Det ger väldigt mycket att som föräldrar få möjlighet att prata med någon utomstående för att hitta nya strategier i mötet med sitt barn. Jag ser fram emot ett fortsatt utvecklingsarbete som ska fullföljas inom hela verksamheten och då i samarbete med socialförvaltningen, avslutar Inger Larsson.