Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ersättningslokaler för Steningeskolan på grund av svårlösta arbetsmiljö-problem

Steningeskolans medarbetare och rektor har under en längre tid upplevt arbetsmiljön på skolan som svår. Läckande yttertak, vattenskador i klassrum, dålig luftkvalitet, osäker trafikmiljö på skolgården samt bristfälliga lokaler för elevhälsa och specialpedagogik orsakar svårlösta problem. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår nu nämnden att Steningeskolans verksamhet snarast ska flytta till ersättningslokaler. Förslaget är att placera dem intill Lyngåkraskolan i Harplinge.

Trots åtgärder under en längre tid har problemen visat sig vara svårlösta och Steningeskolans rektor har lämnat över, returnerat, arbetsmiljöansvaret för elever och medarbetare på skolan till förvaltningschefen.

Arbetsmiljöproblem  

Ett av problemen är trafik på skolgården i form av varuleveranser och besökande till den intilliggande kyrkan. Problemen ska lösas genom att sätta upp ett staket kring skolgården som stänger ute fordonstrafik och bilparkering. Åtgärderna är beställda och ska genomföras snarast möjligt.

Tyvärr kvarstår dock de andra arbetsmiljöproblemen. Förvaltningschef, skolområdeschef, arbetsmiljökonsult och rektor har haft ett möte med skolans medarbetare och skyddsombud för att gå igenom arbetsmiljön på skolan och hur den påverkar hälsan för medarbetarna på skolan. Medarbetarna upplever att luftkvaliteten och ventilation på skolan är dålig och i vissa lokaler helt otillräcklig, vilket innebär risk för hälsobesvär hos enskilda medarbetare och även för barnen på skolan.

Lokalen där elevhälsan och specialpedagogen både har hälsosamtal, undersökningar och specialpedagogisk undervisning är helt otillräcklig och klarar inte av grundläggande krav på sekretess eller de kvalitetskrav som finns för verksamheten.

Skolans yttertak har reparerats och innertaken har bytts ut. Trots detta fortsätter vatten att tränga in och har bland annat skapat nya fuktmärken i taket på ett klassrum.

Nämnden beslutar om ersättningslokaler

Kommunfullmäktige har redan beslutat att Steningeskolan ska få nya lokaler. Enligt förvaltningens uppskattning kan den nya skolan vara klar tidigast under vårterminen 2018.

Förvaltningens bedömer att verksamheten inte kan bedrivas i nuvarande lokaler fram till dess att den nya Steningeskolan är klar utan föreslår nämnden att besluta om att verksamheten ska flytta snarast möjligt. Förslaget är att placera ersättningslokalerna intill Lyngåkraskolan i Harplinge då skolorna har samma rektor. Barn- och ungdomsnämnden kommer att behandla detta som ett beslutsärende vid sammanträdet 2015-12-16.

Tidsplan kommer

Under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag kommer nämnden att skicka ärendet vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen som utreder och föreslår en lämplig placering av ersättningslokalerna. Fastighetskontoret beställer sedan lokalerna. Först därefter kan vi informera om när ersättningslokaler kan vara på plats.