Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2013; 

Bra skolresultat, lärande i samverkan, fler datorer i undervisningen och brist på förskoleplatser 

Kort sammanfattat har barn- och ungdomsförvaltningen under år 2013 fått bra skolresultat, fokuserat på lärande i samverkan, fått fler datorer i undervisningen och haft brist på förskoleplatser.

Måluppfyllelse i grundskolan

Läsåret 2012-2013 var ett bra år resultatmässigt för Halmstads grundskolor.  Årskurs 9-elevernas slutbetyg vårterminen 2013 var så bra att Halmstads skolor hamnade på tredje plats i gruppen större städer när det gäller gymnasiebehörigheten. I gruppen ingår ett 30- tal större städer, som exempelvis Lund, Helsingborg, Norrköping, Umeå, Karlstad, Kristianstad, Kalmar och Växjö. Halmstads resultat innebär att kommunfullmäktiges målsättning för elevernas gymnasiebehörighet har nåtts med råge.

Barn och elevers lärande och utveckling i ett 1-16 års perspektiv

Grunden som läggs i förskolan har stor betydelse för hur barnen klarar sig i skolan. Barns förskolevistelse har positiva effekter för prestationerna i skolan. Det gäller i stort sett alla skolans områden. För barn som kommer från resurssvaga familjer, där föräldrarna till exempel saknar studievana, är förskolan extra betydelsefull.

Att ha ett 1-16-årsperspektiv på barns lärande har visat sig vara mycket viktigt och förutsätter ett nära samarbete mellan förskola och skola. Barn- och ungdomsförvaltningen har en organisation med förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola samlat i gemensamma skolområden. Detta underlättar och stimulerar samverkan och lärande mellan pedagoger och skolledare inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Information, kommunikation och teknik (IKT)- en fråga om digital kompetens

Digital kompetens är idag en nödvändig förmåga som alla samhällsmedborgare behöver ha. Utifrån förskolans och skolans jämställdhets- och likvärdighetsuppdrag är utvecklingen av digital kompetens hos våra barn, elever och pedagoger ett centralt insatsområde för förvaltningen.

Under 2013 innebar kommunfullmäktiges treårssatsning på IKT i skolan en kraftigt ökad tillgång på digitala lärverktyg för elever.

Undervisande pedagoger i grundskolan med egen dator/iPad. Varje förskoleavdelning har medel för att disponera digitala lärverktyg. Barn- och ungdomsförvaltningen satser stort på utveckling av digital kompetens hos våra pedagoger. I förvaltningen finns fyra heltidsanställda IKT- pedagoger, som arbetar med kompetens-utveckling, omvärldsbevakning och utveckling av digitala verktyg för fortsatt utveckling av förskolornas och skolornas IKT- kompetens.

Därutöver finns särskilt utbildade IKT- inspiratörer som både arbetar som pedagoger i verksamheten och motiverar, stimulerar och utbildar sina kollegor så att alla ska våga ta ”IKT-språnget” i undervisningen.

Förskoleplatser och skolorganisation

Halmstad står som så många andra moderna och större städer inför ett trendbrott i unga familjers val av livsstil. Fler och fler familjer väljer att bo inne i staden för att kunna ta del av stadens service och möjligheter. I takt med utbyggnaden av nya flerfamiljshus i de centrala delarna av Halmstad innebär detta ett högt tryck på kommunen att bygga ut förskolan. För barn- och ungdomsförvaltningen har detta varit den kanske största utmaningen under 2013 och kommer att så vara även under kommande år. Samtidigt med förskoleutbyggnaden måste förvaltningen även ha fokus på skolans organisation, där både läroplanen och skollagen ställer stora krav på kvalitet och utveckling.

Halmstad kommun har under åren prioriterat barn och utbildning i sina planeringsdirektiv och barn- och ungdomsförvaltningen har arbetat mål- och resultatinriktat utifrån ny skollag och nya läroplaner för förskola och grundskola som nu börjar visa resultat, kommenterar barn- och ungdomsnämndens ordförande Inger Larsson. Det känns väldigt positivt när vi kan konstatera att årskurs 9-    elevernas slutbetyg vårterminen 2013 var så bra att Halmstads skolor hamnade på tredje plats i gruppen större städer när det gäller gymnasiebe-hörighet. Vi behöver göra ännu mer. PISA-resultatet och Leif Lewins utredning är tydliga. Det som görs räcker inte ända fram. Jag vill framhålla att när man har fokus på att förstärka skolan gör man en investering för framtiden, betonar ordförande Inger Larsson.