Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och ungdomsnämnden januari 2014

Här kan du läsa en kort sammanfattning av besluten i barn- och ungdomsnämnden  2014-01-27.

Verksamhetsredovisning och bokslut 2013, BU 2014/0003

Kommunen sammanställer årligen en årsredovisning vilken behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under mars och april månad. Årets budgetavvikelse för Grundskola och barnomsorg är – 8 440 kkr och för kulturskolan 16 kkr. Förvaltningen föreslår att + 539 kkr resultatbalanseras till Grundskola och barnomsorg och +14 kkr resultatbalanseras till Kulturskolan.

Nämnden beslutade att godkänna förvaltningens verksamhetsredovisningar och ekonomiska redovisningar samt motivering till resultatbalansering.

Skolorganisation inom skolområde Centrum från läsåret 2014/15, BU 2013/0438

Gällande Furulunds och Nissans verksamhetsområden beslutade nämnden i enlighet med förvaltningens förslag, alternativ 2:

• beslut om ombyggnad och eventuell tillbyggnad av Frennarps byskola för  skola F-3

• beslut om ersättning för nuvarande förskoleavdelning i skolan till augusti 2014

• beslut om totalt 5 avd förskola som i alternativ 1

• en långsiktig planering görs för möjlighet att utveckla Frennarps byskola ur ett helhetsperspektiv.

Gällande Kärlekens verksamhetsområde beslutade nämnden att:

• förskoleverksamheten utvecklas i Holm med nödvändiga anpassningar av lokalerna i Holms skola

• verksamhet för F-3 flyttas över till Sofiebergsskolan

• vid Stenstorps skola en paviljong placeras utifrån behov

Yttrande över motion om renovering av gamla fiskartorpet ”Lilla Köpenhamn”, BU 2013/0550

Socialdemokraterna har inlämnat en motion till kommunfullmäktige angående renovering av gamla fiskartorpet ”Lilla Köpenhamn”. Nämnden har fått en remiss för att lämna yttrande över motionen.

Nämnden beslutade i 2013-09-30 att avveckla Lilla Köpenhamn från och med årsskiftet. Naturskolan inom Kärnhuset har drivit verksamheten där. Motiven till avvecklingen var att intresset för att vistas vid anläggningen har varit litet inom barn- och ungdomsförvaltningen. Resurserna inom Kärnhuset räckte inte till för att klara av att driva det vidare och lokalen är i dåligt skick. Fokus sker framöver på naturskoleverksamheten vid Gården ön.

Om Lilla Köpenhamn ska kunna användas för olika typer av verksamheter behövs en totalrenovering och tillgång till fastighetsskötare för tillsyn och skötsel.

Förvaltningen har i dagsläget inga resurser att driva verksamheten i den form det har varit till och med 2013 och har inte för avsikt att hyra Lilla Köpenhamn med nuvarande förutsättningar.

Nämnden beslutade att godkänna förslag till yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

Regelbunden tillsyn av förskolan Noaks Ark, BU 2013/0573 Ansökan om pedagogisk omsorg, BU 2013/0530

Enligt skollagens 26 kap 4§ (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskola och pedagogisk omsorg i de fall som kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag.

Enligt BUN-beslut 2012-10-29 ska tillsyn av verksamheten ske kontinuerligt och systematiskt genom att samtliga verksamheter granskas under en 3-årscykel.

Vid den regelbundna tillsynen har verksamheten visat på att den med tydlighet eftersträvar att följa förskolans läroplans intentioner. Förskolechefen har en tydlig bild av vad som behöver utvecklas på förskolan som överensstämmer med de åtgärder som behöver vidtas som framkom vid den regelbundna tillsynen.

Nämnden beslutade i enlighet med bilagd tillsynsrapport gentemot huvudman för Noaks Arks förskola.

Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna till ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående för- och grundskolor, BU 2014/0109

Politiskt initiativ från fp, c, m, mp, samt kd.

Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna till ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående för- och grundskolor i Halmstad. Kösystemet ska utformas och tas fram på ett sådant sätt att friskolornas medverkan uppmuntras.

Ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående för- och grundskolor i Halmstad syftar till likvärdig hanteringa av kö och antagning av barn och elever oberoende av huvudman, ökad transperens samt överblick av rådande situation som i sin tur underlättar planering av verksamheten.

Nämnden beslutar att ge förvaltningen detta uppdrag vilket ska redovisas för nämnden i maj 2014.

Överprövning av tidigare BUN-beslut avseende förutsättning för driftsbidrag gentemot pedagogisk omsorg, BU 2012/0150

BUN beslöt 20130128 §8 att lämna bidrag till ”Utökning av pedagogiskt omsorg” i Snöstorp åt Anna Karin Nilsson under förutsättning av att ett antal villkor uppfylldes. Ett villkor var att bygglov skulle ha vunnit laga kraft.

Genom att BUN i sitt ursprungliga beslut krävde laga kraftvunnet bygglov kan dock inte verksamheten startas upp och påräkna driftbidrag. Det finns ett påtagligt behov av barnomsorgsplatser i Snöstorp.

Fastigheten på Säden 9 uppfyller ur teknisk synpunkt alla de krav som har ställts. En ur pedagogisk synpunkt godkänd lokal föreligger.

Mot bakgrund av den process som skett kring hantering av myndighetskrav samt att bygglov beviljats och fullföljts avseende start- och slutbesked, och överklagan hos länsstyrelsen ej vunnit gehör, bedöms BUN kunna ompröva sitt beslut avseende bygglov.

Beviljat bygglov bör kunna anses vara tillräckligt för att kunna lämna driftbidrag till verksamheten.

Nämnden beslutade att nu beviljat bygglov tillgodoser BUNs krav för att kunna lämna driftbidrag till verksamheten och att nämndens beslut 2013-01-28 § 8 avseende krav på verksamheten kvarstår med undantag av krav på lagakraftvunnet bygglov enligt beslutsats 1 samt konstaterar att verksamhetsutövaren ansvarar för bedömningar kring verksamhetens genomförande fram till dess bygglov vunnit lagakraft

/Cristina Nilsson, nämndsekreterare, barn- och ungdomsförvaltningen, 2014-01-29