Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Överskott i barn- och ungdomsnämndens bokslut

År 2020 har varit ett verksamhetsår som i mångt och mycket präglats av krishantering, oro och osäkerhet på grund av pandemin. Samtidigt visar bokslutet för nämnden på ett överskott på 36,5 miljoner kronor.

Barn och ungdomsnämnden beslutade att anta verksamhetsberättelsen och bokslut för 2020.

Överskottet beror bland att på följande:

  • Antalet barn på förskola och fritids har varit lägre än vad som budgeterades.
  • Minskade lokalkostnader framförallt på grund av minskade kostnader för höga hyreskostnader för paviljonger.
  • Verksamheterna har inte ersatt frånvaron fullt ut med vikarier.

Under året var sjuklönekostnaderna höga jämfört med 2019, en skillnad på 21,2 miljoner kronor. Detta har kompenserats med statlig ersättning.

Verksamheten 2020

2020 har i mycket hög utsträckning varit ett år som gått i krishanteringens tecken. Coronapandemin är den kris som överlägset högst utsträckning påverkat verksamheten

Oro, osäkerhet och restriktioner förändrade under året snabbt villkoren för mötet mellan barn, elev, vårdnadshavare och vår personal.

Covid-19 har inneburit ökad frånvaro bland barn, elever och personal. Förvaltningen har av den anledningen tvingats att omfördela personal inom den egna förvaltningen. Viss personal från kulturskolan och resurscentrum kärnhuset har flyttats ut för att tillfälligt arbeta på hårt utsatta skolor och fritidshem. Skolområdena har inbördes fördelat om sin personal för att täcka behoven. Bemanningsenheten har under året gjort ett stort arbete med att förse verksamheterna med vikarier. Enstaka klasser i vissa grundskolor har under kortare perioder gått över till distansundervisning liksom delar av kulturskolans verksamheter. Öppna förskolan har varit stängd under delar av året.

Utredning om skola med kulturprofil – inget intag till musikklasser hösten 2021

Från och med läsåret 2020/21 upphör möjligheten att ansöka till Östergårdsskolans musikklasser. De elever som idag går i musikklasser påverkas inte och kommer att fortsätta sin utbildning och gå kvar på skolan till årskurs 9.

Under 2021 påbörjas rivningen av Östergårdsskolan och en ny skola kommer att vara klar till läsåret 2024/25. På den nya skolan byggs inga lokaler anpassade för musikklasser. Detta i kombination med minskat antal sökande elever har det beslutats om att stoppa intaget av elever till musikklasser.

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer istället att ta fram ett förslag på en kulturprofil, med bland annat musikklasser, för en ny grundskola på Söder. Utveckling och organisation kommer då att ske i samverkan med kulturskolan.

Om det skulle bli frågan om en skola med särskild profil ska det beslutas av barn- och ungdomsnämnden.