Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

From Great to Excellence

From Great to Excellent (FGTE) är ett långsiktigt regionalt samarbete som syftar till att finna svar på frågan: Hur kan förskola och skolan förmå och stödja barn och elever så att de kan nå sin optimala kapacitet i skolan – och därmed öka sin måluppfyllelse?

I kortet innebär projektet att personal från förskola och skola i de olika kommunerna besöker varandra och fungerar som kritiska vänner. Varje kommun har valt ett utvecklingsarbete per skolform som de vill få belyst av de andra kommunerna. För att skapa kvalitet i utbytet genomgår alla en gemensam kurs i enkel forskningsmetodik som högskolan i Halmstad håller i. Resultatet används sedan för att utveckla verksamheten vidare så en högre grad av måluppfyllelse kan uppnås.

Projektet påbörjades hösten 2017 och kommer att pågå flera år framöver.

Kommuner som deltar

Förutom Halmstads kommun deltar även Kungsbackas, Varbergs och Laholms kommuner. Region Halland och Högskolan i Halmstad deltar som samarbetspartners. Arbetet hänger samman med Tillväxtstrategi för Halland där goda och jämlika förutsättningar för barn och unga lyfts som en av prioriteringarna.

Fokusområden

Under hösten 2017 och våren 2018 har personal inom förskolan och grundskolan fokuserat på utvecklingsarbetet som syftar till att hela verksamheten ska arbeta med att undersöka effekterna av undervisningen har på barns och elevers lärande. Hösten 2018 kommer fokus att ligga på elevhälsan i grundskolan.

Inom gymnasieskolan och vuxenutbildning ligger fokus på inkludering.

Kommunernas prioriterade utvecklingsområden

Förskolan:

 • Hur lyckas vi skapa en flexibel lärmiljö utifrån barnens behov?
 • Vad innebär undervisning i förskolan?
 • Förskolan i förändring – mer än mindre barngrupper?
 • Hur genomsyras verksamheten av en undersökande utvecklingskultur?

Grundskola, grundsärskola

 • Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för att säkerställa alla elevers lärande?
 • Formativ bedömning - hur lyckas vi levla upp till nästa nivå?
 • Nyanländas kunskapsutveckling?
 • Hur genomsyras verksamheten av en undersökande utvecklingskultur?

Gymnasie, gymsärskola, vuxenutbildning

 • Hur bidrar förstelärarorganisationen till utvecklingsarbetet?
 • Bedömning För Lärande/Formativ praktik?
 • Tillgänglig lärmiljö – med utgångspunkt i motivation till lärande?
 • Kollegialt lärande – professionssamtal som leder till ökat lärande?