Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Likabehandlingsplan

Sannarpsgymnasiets likabehandlingsplan finns för dig som elev på skolans Teams. Du kan också begära ut den i sin helhet genom att kontakta Halmstad Direkt, direkt@halmstad.se, och ange diarienummer UAN2019/00584.

Här följer ett utdrag.

Mål och vision

Sannarpsgymnasiet rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter utan även förståelse för ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Vi vill att elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vi vill att alla känner sig positivt bekräftade och respekterad för den man är.

Likabehandlingsplanen ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av eleverna enligt förordning om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1 083).

Planen och åtgärderna i planen följs upp och utvärderas i juni och vid uppstarten av läsåret i augusti månad i respektive arbetslag. Då eleverna även ska delta i utvärdering och uppföljningsarbetet så presenteras den reviderade planen i november månad

Främjande arbete

Främjande arbete syftar till att skapa en trygg skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde.

Det ska riktas mot alla elever och all personal och drivas kontinuerligt utan förekommen anledning.

– All personal ska ha kännedom om och vara väl förtrogen med likabehandlingsplanen. Rektor informerar personal vid terminsstart och vid nyanställning.

– Alla elever ska ha kännedom om och vara väl förtrogen med likabehandlingsplanen. Mentor har ett särskilt ansvar för sin grupp. Mentor ska informera sina elever om likabehandlingsplanen.

–Vårdnadshavare ska få kännedom om planen. Mentor informerar på föräldramöte.

–I samband med skolstart genomförs Kick Off tillsammans med eleverna för att lära känna varandra och få en positiv start i gymnasiet.

–Skolsköterska och kurator har ett mål att träffa alla klasser i årskurs ett. Huvudsyftet med denna träff är att ge eleverna insikt om hur viktigt det är att visa varandra respekt, att alla är olika och unika med lika värde oavsett bakgrund. Skolsköterska och kurator är ansvariga.

–En mentorsdag per termin anordnas efter behov. Mentorsdagen är ett tillfälle för elever och lärare att lära känna varandra och skapa goda relationer.

–Mentor ska på klassråd och under mentorstid vara öppen för diskussion angående likabehandling. Förutom mentor har all undervisande personal skyldighet att i undervisning hålla värdediskussionen levande.

–Skolkurator finns för råd och stöd. I samband med presentation vid skolstart poängteras vikten av en god arbetsmiljö och vikten av att våga anförtro sig om något är bekymmersamt antingen det berör en själv eller någon annan. Mentor är ansvarig för att informationen ges till eleverna.

–Alla elever i årskurs 1 erbjuds ett hälsosamtal med skolsköterskorna. Elever som mår dåligt och som kan ligga i farozonen för att bli utsatta för eller utsätta andra för kränkande behandling, fångas upp.