Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kattegattgymnasiet från a till ö

Adressändring/byte av telefonnummer

Skolan får dina adressuppgifter via folkbokföringen. Om du byter telefonnummer eller ändrar e-postadress ska du ändra dina kontaktuppgifter via Halmstad kommuns hemsida under inloggning till skolsystem.

Affischering

Affischer, mötesmeddelanden och liknande måste vara godkända av skolledningen och får endast sättas upp på avsedd plats.

Allergi/överkänslighet

På grund av kraftig allergi/överkänslighet mot nötter är det inte tillåtet att äta detta på skolan. Se också under rubriken specialkost.

Besök

För elevernas trygghet på skolan så ska besökare anmäla sig i receptionen. Obehöriga har inte rätt att vistas i skolan och det gäller även elever från andra skolor.

Betyg

Betygsättningen grundas på betygskriterierna som Skolverketlänk till annan webbplats har fastställt. Du har rätt att fortlöpande få information om din betygssituation av undervisande lärare. Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Bibliotek

Biblioteket ligger på Skepparegatan till vänster om huvudentrén och har öppet 09.00 – 15.00. Du använder ditt vanliga lånekort (från Halmstads kommun) för att låna böcker och e-böcker.

Blanketter

Blanketter för ledighet, prövningar med mera finns på halmstad.se och/eller på Teamslänk till annan webbplats.

Borttappat

Saker som du tappar bort kan du fråga efter i någon av receptionerna. Dit kan du också vända dig med upphittade saker.

Brandlarm

Det finns automatiskt larm i samtliga byggnader. När larmet går skall du genast lämna byggnaden och bege dig till återsamlingsplatsen. Läs mer här.

Busskort

Villkor för busskort, giltighet med mera kan du läsa om på halmstad.selänk till annan webbplats.

Förlorar du ditt busskort ska du omedelbart kontakta skolan genom att skicka ett mejl till: busskort_kg@halmstad.se. Skriv vad det gäller och ange ditt namn, klass, personnummer och mobilnummer.

Har du glömt ditt busskort får du själv stå för reskostnaden till och från skolan.

Byte av kurs

Om du önskar byta kurs inom det individuella valet eller programfördjupningskurser, vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare. Byte kan endast ske på detta sätt.

Cafeteria

Finns i entréhallarna på Kristinehedsgymnasiet och Skepparegatan.

Dator/Etikförsäkran

För att få tillgång till skolans datorer och Office365 måste du som elev underteckna en etikförsäkran, Regler och anvisningar för utbildningsnätet, där du lovar att följa de bestämmelser och anvisningar som delgivits. Inloggning beviljas inte innan försäkran är undertecknad. För omyndig elev krävs även vårdnadshavarens underskrift. Missbruk leder till avstängning från datorerna.

Dexter

Din individuella studieplan finns att hämta i Dexter via inloggning till skolsystem, halmstad.se/inloggninglänk till annan webbplats. I Dexter gör du dina interna studieval och du kan se dina betyg och resultat från nationella prov. Som myndig elev kan du uppdatera dina kontaktuppgifter här. Är du omyndig kan endast dina vårdnadshavare uppdatera uppgifterna.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och arbetsterapeut. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med rektor i elevärenden.

Elevskyddsombud

På skolan finns det elevskyddsombud som du kan vända dig till i ärenden som rör din fysiska och/eller psykosociala arbetsmiljö.

Elevskåp

Varje elev disponerar under läsåret ett skåp och köper själv ett hänglås till det. Elevskåpet är skolans egendom och lånas ut till eleven för förvaring av läromedel och annat skolrelaterat material, väska och ytterkläder. Värdesaker bör inte förvaras i skåpet. Eventuell förvaring av värdesaker sker på egen risk. Det är inte tillåtet att byta skåp med varandra utan att det godkänts av vaktmästarna. Föremål förbjudna enligt lag, eller av ordningsskäl otillåtna föremål, får inte förvaras i skåpet. Kladd, klistermärken, andra former av dekaler eller skadegörelse på och i eget eller andras skåp är inte tillåtet. Rätten att disponera ett skåp kan dras in och skada ska alltid ersättas.

Skolan har rätt att öppna skåpet vid misstanke om att något otillåtet förvaras där.

I första hand ges eleven möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan. Om detta inte är möjligt har skolan rätt att öppna skåpet.

Vårdnadshavare till omyndig elev informeras om åtgärden.

Elevvärdar

På skolan finns två elevvärdar som kan hjälpa dig med små och stora bekymmer. Till dem kan du vända dig om du vill småprata lite eller om du vill låna kortlek eller andra spel.

Frånvaroanmälan för elev

Sjuk-/frånvaroanmälan görs enklast via appen Skola24 eller via www.halmstad.se/inlogginglänk till annan webbplats, välj - För dig som är vårdnadshavare – Frånvarohantering och sjukanmälan – Skola24.

Både appen och webbsidan kräver att du som vårdnadshavare har ett konto i Skola24.

Föräldrar/vårdnadshavare till elever som gått i någon av Halmstads kommunala grundskolor har redan ett konto men kan behöva uppdatera kontaktuppgifterna. En korrekt e-postadress måste vara registrerad för att du ska få e-post från systemet. Kontrollera din e-postadress under rubriken inställningar när du loggat in. Under inställningar kan du även begära ut ett registerutdrag i enlighet med GDPR.

Här hittar du information om hur du ansöker om ett konto till Skola24 och hur du skapar inloggningsuppgifter till mobilappen.länk till annan webbplats

Ett tredje alternativ är att ringa in anmälan på telefonnummer 0515-77 70 14. Följ anvisningarna i telefonen. Anmälan via telefonsamtal måste göras före klockan 12.00 annars registreras frånvaron för nästkommande dag. Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När anmälan är klar får du en bekräftelse. Lägger du på luren före denna bekräftelse kommer anmälan att avbrytas. Elevens tiosiffriga personnummer måste bli korrekt inmatat för att anmälan ska bli rätt registrerad. Är du borta mer än en dag ska anmälan göras varje dag. Görs ingen anmälan anses frånvaron ogiltig. Är du sjuk mer än sju dagar i följd ska du kunna visa upp ett läkarintyg.

Blir du sjuk under dagen ska du i första hand sjukanmäla dig till din mentor och i andra hand till personal på elevvården. Receptionen tar inte emot sjukanmälningar!

All planerad kortvarig frånvaro (läkarbesök eller dyl.) måste anmälas i förväg annars räknas den som ogiltig. Det är ditt ansvar att se till att undervisande lärare vet om när du måste vara ledig från en lektion.

I Skollagen (2010:800) 15 kap. 16 §, finns krav på underrättelse av ogiltig (oanmäld) frånvaro till vårdnadshavare. Vårt frånvarosystem skickar automatiskt e-post till registrerade vårdnadshavare vid oanmäld frånvaro. En korrekt e-postadress måste vara registrerad för att du ska få e-post från systemet, se ovan.

Vid planerad frånvaro måste ledighetsansökan lämnas in. Se mer under rubriken Ledighet.

Försäkring

Alla elever i gymnasieskolan är försäkrade för olycksfall under skoltid och fritid.

Läs mer om försäkringen och fyll i skadeanmälanlänk till annan webbplats

GDPR – Dataskyddsförordningen

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, krävs det, i vissa sammanhang, ett samtycke från din sida för att vi ska kunna hantera dina personuppgifter. I andra sammanhang måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Läs mer under Hantering av personuppgifter.

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har tillsammans med hjärnforskare använt sig av forskningsresultat om hjärnans förmågor och omsatt detta till praktisk pedagogik. Syftet är att öka kunskaper om hjärnan samt att skapa en förståelse för att hjärnan är formbar och utvecklingsbenägen genom hela livet. Läs mer här: Hjärnsmart

Inackorderingstillägg

Ansökan lämnas till Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen (eller liknande) i din hemkommun. Kontakta kurator för mer information.

Individuell studieplan

Dina val av kurser och studier kommer att finnas dokumenterade på din individuella studieplan. Den innehåller information om avslutade, pågående och ej påbörjade kurser. De betyg du får i kurserna förs också in i studieplanen. Det är viktigt att du har koll på din studieplan så att den stämmer med det du faktiskt läser. Se mer information under rubriken Dexter.

Kopiering

Vid behov av kopiering kontaktas ansvarig lärare, alternativt kopiera på biblioteket.

Kristinehedsgymnasiet

Skolans lokaler på Kornhillsvägen 56 där Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning: Anläggningsfordon och Fordons- och transportprogrammet har det mesta av sin undervisning.

Kurator

Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid. Kurator fungerar som samtalspartner, när elever exempelvis vill tala om:

  • hur man har det i skolan och/eller hemma
  • relationer med människor i elevens omgivning
  • livsfrågor
  • sorg och krissituationer
  • olika former av missbruk

Kurator fungerar även som rådgivare och informatör när det exempelvis gäller:

  • studieekonomi, stipendier
  • kontakter med andra myndigheter
  • gällande familjeekonomi, eller annat stöd
  • handikapp-, invandrar- och flyktingfrågor

Kurator arbetar även med relationer i grupper, samt förebyggande arbete gällande exempelvis missbruk, samt former av kränkande beteende såsom mobbing, sexuella trakasserier och främlingsfientlighet.

Även föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att kontakta kuratorerna. Vid behov kan de hänvisa dig vidare.

Ledighet för elev

Ledighet för enskilda angelägenheter kan beviljas av din mentor för högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar per läsår. Rektor får bevilja ledighet för den tid som rektor bestämmer. OBS att ansökan om ledighet beviljas restriktivt. Under läsåret finns tre veckolånga lov (sportlov, påsklov och höstlov) utöver jullovet. Dessa lov bör utnyttjas för utlandsresor o dyl. Blankett för ansökan finns här.länk till annan webbplats

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen beskriver hur vi arbetar för att skapa en god arbetsmiljö där alla trivs och respekteras. Du hittar likabehandlingsplanen på Teamslänk till annan webbplats. Du kan också begära ut den genom att kontakta Halmstad Direkt, direkt@halmstad.se, och ange diarienummer UAN2019/00417.

Läromedel

Eleven lånar läroböcker och kalkylator på skolan med lånekort i skolans bibliotek och dessa ska återlämnas när kursen är avslutad. Läromedel som slarvas bort, vanvårdas eller inte lämnas tillbaka ska ersättas av eleven.

Mentor

På Kattegattgymnasiet har alla elever en mentor. För varje klass finns en eller flera mentorer som har huvudansvar för klassen. Mentorn är din samtalspartner och vuxenkontakt och ska på olika sätt stötta dig i din skolgång och följer dig genom gymnasietiden.

Miljövård

Alla former av nedskräpning och skadegörelse kostar att reparera. Det är pengar som istället kan användas för att öka trivseln för alla elever. Var därför rädd om skolan – det tjänar vi alla på.

Mobiltelefon

Ska vara tyst och undanlagd under lektion. Ibland kan mobilen vara ett hjälpmedel i undervisningen och då fyller den sin funktion men den ska inte användas i privat syfte under lektionstid.

Närvaro

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men har du tackat ja till din studieplats är närvaro obligatorisk. Stor frånvaro får konsekvenser, läs mer under rubriken Studiebidrag.

Office365

Office365 är den digitala plattform som används i Halmstads kommun och på de kommunala gymnasieskolorna. Har du tidigare gått i en kommunal grundskola i Halmstad har du säkert redan använt dig av Office365 och kan logga in med samma inloggningsuppgifter som tidigare. Är du ny i kommunen eller om du har gått på en friskola kommer du i samband med att du vid skolstarten blir tilldelad en Chromebook att få information om hur du loggar in.

I Office365 hittar du olika digitala verktyg som till exempel Teams, Forms och OneNote. Här hittar du även din skolmejl (Outlook) och webbversioner av Officeprogram som Word och Excel. Även din digitala lagringsyta, OneDrive, där du sparar alla dina arbeten hittar du här.

Olycksfall

Om du skadar dig eller blir sjuk under skoltid kan du vända dig till skolsköterskan. Skadeanmälanlänk till annan webbplats kan göras till kommunens försäkringsbolag. För en säker arbetsmiljö med förebyggande av olyckor, ber vi dig skriva en olycksfallsrapport vid skada eller allvarlig incident, kränkning eller hot om våld. Blankett finns hos skolsköterskan samt på Teamslänk till annan webbplats.

Om det händer

…dig något i skolan är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dina närmsta. När du börjar åk 1 får du fylla i blanketten Om det händer . Det är också bra om rätt kontaktuppgifter finns registrerade i Dexter. Läs mer under rubriken Dexter.

Politisk information

Spridning av politisk information inom skolans lokaler får ske endast efter tillstånd. Samma sak gäller för uppsättande av informationsbord, max vid ett tillfälle per termin. Länk till kommungemensam sida

Prövning

Om du inte får godkänt i en kurs har du rätt att genomgå en kostnadsfri prövning så länge du är inskriven på skolan eller slutat innevarande år, dessa brukar genomföras strax före skolstart i augusti. Läraren informerar dig om vad som skall läsas in och hur prövningen ska gå till. Anmälan sker till någon av receptionerna.

Efter avslutade studier på gymnasieskolan kan du även pröva för högre betyg, eller pröva i kurser du inte läst, t ex för att få behörighet. Detta sker via Vuxenutbildningen till ett fastställt pris. Anmälan sker till Halmstad lärcentrum, se information på Halmstads kommuns hemsidalänk till annan webbplats. Där hittar du också anmälningsformuläret.

Receptioner

Kattegattgymnasiets receptioner finns centralt placerade på Skepparegatan 36 och Skånegatan 59. På Kristinehedsgymnasiet hittar du receptionen till vänster om huvudentrén.

Rökning

Alla Halmstads gymnasieskolor har rökfri skoltid. Det innebär att elever och personal inte får röka under skoldagen. Enligt tobakslagen ska alla lokaler som skolan använder vara rökfria. Det gäller också skolans område utomhus (tobakslagen 1993:581).

Sjukanmälan för elev

Läs mer under rubriken Frånvaroanmälan för elev.

Skolhälsovårdsjournal

För ett bra omhändertagande av dig som elev är det viktigt att vi har tillgång till din skolhälsovårdsjournal. Vi bedömer att du som gymnasieelev själv kan ta ställning till om skolhälsovårdsjournalen kan skickas över från din förra skola till skolhälsovården på Kattegattgymnasiet. Om vårdnadshavaren har en annan åsikt ska skolsköterskan kontaktas.

Skollunch

Samtliga elever i gymnasieskolan har rätt till fri skollunch. Tänk på att måltiden ska vara en trivsam avkoppling. Plocka alltid bort glas och tallrik från bordet när du är klar. Önskas specialkost fyller man i en blankett, som du hittar härlänk till annan webbplats och kontaktar kökspersonalen.

Skolresor

De enda skolresor som beviljas är de som är planerade inom skolans ram och har anknytning till de kurser och/eller program som eleven följer. Om en grupp/klass reser utan att rektor beviljat resan kan detta resultera i att studiebidraget dras in för motsvarande tid.

Skolsköterska

Skolhälsovården ska främst vara förebyggande. Till oss kan du vända dig med frågor kring din hälsa och livsstil, om du inte känner dig frisk eller har skadat dig, känner dig stressad och kanske mår dåligt. Vi kan hänvisa dig vidare om det behövs till skolläkare, ungdomsmottagning, psykiatrimottagning, vårdcentral, sjukgymnast mm. Du som förälder är givetvis också välkommen att ta kontakt med oss.

Skollunch

Samtliga elever i gymnasieskolan har rätt till fri skollunch. Tänk på att måltiden skall vara en trivsam avkoppling. Plocka alltid bort glas och tallrik från bordet.

Specialkost

Är du i behov av specialkost – fyll i blankettenlänk till annan webbplats.

Studieavbrott

Funderar du på att avbryta dina gymnasiestudier eller göra ett uppehåll kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Studiebidrag

Din närvaro i undervisningen är mycket viktig. Om du inte är närvarande kommer dina möjligheter att genomföra din utbildning med ett bra resultat att minska kraftigt. På skolan arbetar vi aktivt med elevernas närvaro och bland annat följande gäller.

Varje dag registrerar din undervisande lärare eventuell frånvaro i frånvaroprogrammet ”Skola 24”. Där kan din mentor och din rektor se din frånvaro i alla kurser. Hela läsårets data sparas.

Om du är ogiltigt frånvarande eller har hög frånvaro kontaktar vi vårdnadshavaren. Det kan även hända att vårdnadshavaren kallas till samtal på skolan. Om du efter detta fortsätter att vara borta mycket riskerar du att förlora din rätt till studiebidrag. Studiebidrag utbetalas av CSN och bara till elever som studerar på heltid. Med heltid menas att du följer undervisningen i alla dina kurser. CSN är skyldiga att rapportera till Försäkringskassan. Ett indraget studiebidrag kan påverka familjens övriga ekonomi då även andra bidrag, så som t ex flerbarnstillägg, underhållsstöd och bostadsbidrag också dras in under denna period. Ytterligare upplysningar se csn.selänk till annan webbplats

All planerad frånvaro (läkarbesök eller dylikt) måste anmälas i förväg annars räknas den som ogiltig. Det är ditt ansvar att se till att undervisande lärare vet om när du måste vara ledig från en lektion.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning sker i nära samarbete med elever och lärare. Verksamheten presenteras i början av terminen och innehåller bl. a information om utbildningar, yrken och valmöjligheter inför högre årskurs. En viktig del av vägledarnas arbete är hjälp till elever som av en eller annan anledning har svårigheter med sina studier, hamnat på fel program eller vill diskutera sina val. Studie- och yrkesvägledning kan ske i form av samtal/information individuellt eller i grupp, men också genom studiebesök på företag, besök vid utbildningsmässor och högskolor.

Du hittar även information på Studie- och yrkesvägledarnas teams kanal: Syv-nytt.länk till annan webbplats

Stöd att nå kursmålen

Kan ges till dig som av olika anledningar befaras inte nå kursmålen. Om du tror att du är i behov av stöd i någon form, kontakta undervisande lärare eller mentor.

Stöld

Stöld av kläder eller andra värdesaker som förvaras i elevskåpet ersätts inte av skolan. Gör en polisanmälan och kontakta det försäkringsbolag där du har tecknat din hemförsäkring.

Teams

Teams är den kommunikationsplattform vi använder för skolarbete. Där får du enkelt allmän information från skolan, personal samt kan hitta olika blanketter. Du kan även chatta med till exempel din mentor eller klass.

Trygghet och studiero

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Skollagen 5 kap. 3 §.

Tystnadsplikt

All skolpersonal har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Skolsköterska, skolläkare och kurator har särskild tystnadsplikt. Vid kännedom om att en elev far illa, till exempel droganvändning eller sociala missförhållanden har all personal en anmälningsplikt till socialförvaltningens personal.

Unikum

Unikum är Halmstads pedagogiska lärplattform. I Unikum kan du och dina vårdnadshavare följa din kunskapsutveckling och överenskommelser som görs vid utvecklingssamtalet skrivs ner här. Är du i behov av extra anpassningar finns även de nedtecknade här.

Gick du i grundskolan en kommunal skola i Halmstad har du redan en inloggning till Unikum, använd den. Du loggar in via halmstad.se/inloggninglänk till annan webbplats.

Till skolmaterial samt kommunikation mellan elever och lärare används Teamslänk till annan webbplats.

Upphittat gods

Upphittat gods inlämnas till någon av receptionerna. Utlämning sker efter beskrivning av godset eller identifikation på relevant sätt.

Utvecklingssamtal

Alla elever ska, minst en gång per termin, i ett utvecklingssamtal ges en samlad och begriplig information om sin kunskapsutveckling i relation till kursplanernas mål och hela sin studiesituation. Ett utvecklingssamtal ska vara något positivt, där dina resurser och möjligheter sätts i fokus. Det är mentor som ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs. Till sin hjälp kommer mentor att ha Unikum där elevens utveckling kan dokumenteras. I Unikum kan såväl elev som vårdnadshavaren logga inlänk till annan webbplats och följa utvecklingen och få en bild inför utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtalet deltar också vårdnadshavare fram tills eleven fyllt 18 år.

Vaktmästeri

Finns både på Kristinehedsgymnasiet, Skepparegatan och Skånegatan.

Vattenautomat

Vattenautomater finns utsatta på skolan. Där kan du välja mellan kolsyrat och vanligt vatten. Medtag egen flaska.

Åtgärdsprogram

Om det efter utredning/kartläggning framkommer att en elev har behov av särskilda stödåtgärder, ska rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.

Det går att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd, eller innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram.