Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kattegattgymnasiet från a till ö

Adressändring

Adress- och telefonändring skall snarast anmälas såväl till receptionen som till mentorn.

Affischering

Affischer, mötesmeddelanden o.d måste vara godkända av skolledningen och får endast sättas upp på därför avsedd plats.

Allergi/överkänslighet

På grund av allergi/överkänslighet är det inte tillåtet att medtaga citrusfrukter eller något som innehåller nötter till skolan.

Anhörigblankett

Elev skall i början av nytt läsår till mentorn lämna uppgift om telefonnummer till anhörig. Dessa uppgifter förvaras i säkerhetsskåp på skolan.

Arbetsmiljörond

Här finns representanter för arbetsgivare, elever och personal. Arbetsmiljörondens syfte är att förebygga och upptäcka brister i arbetsmiljön samt att följa upp dessa.

Betyg

Betyg sätts efter avslutad kurs. Ditt betyg kommuniceras och motiveras innan det sätts.

Bibliotek

Biblioteket ligger på Skepparegatan till vänster om huvudentrén och har öppet 09.00 – 15.00. Du använder ditt vanliga lånekort (från Halmstads kommun) för att låna böcker och e-böcker.

Borttappat

Saker som du tappar bort kan du fråga efter i någon av receptionerna. Dit kan du också vända dig med upphittade saker.

Brandlarm

Det finns automatiskt larm i samtliga byggnader. När larmet går skall du genast lämna byggnaden och bege dig till återsamlingsplatsen. Läs mer här.

Busskort

För att vara berättigad till busskort, ska färdvägen mellan skola och bostad vara minst 6 km beräknad med kommunens busskortssystem.

Kortet gäller för obegränsat antal resor per skoldag både på buss och tåg under hela läsåret. Kortet gäller mellan kl 04.00 – 22.00 på vardagar och lovdagar under terminen, dock ej på jul- och sommarlov.

Tappar du bort ditt busskort ska det spärras och du kan få ett nytt. Skicka ett mejl till: busskort_kg@halmstad.se. Skriv vad det gäller och ange ditt namn, klass, personnummer och mobilnummer.

Byte av kurs

Om du önskar byta kurs inom det individuella valet eller programfördjupningskurser, vänder du dig till din studie- och yrkesvägledare. Byte kan endast ske på detta sätt.

Cafeteria

Finns i entréhallarna på Kristinehedsgymnasiet, Skånegatan och vid biblioteket på Skepparegatan.

Datorer

Kattegattgymnasiets datorer är anslutna till skoldatanätet där du får tillgång till Internet och vårt intranät, Lärplattform Halmstad. Användandet ska vara i syfte att hjälpa dig med din utbildning. För att få tillgång till vårt utbildningsnät måste alla användare skriva på ett etikdokument som reglerar användandet av nätet. Bryter du mot etikdokumentet kan du stängas av från nätet.

Dexter

Individuella studieplanen finns att hämta på Dexter via Lärplattform Halmstad. Här gör du också interna val.

Elevskåp

Varje elev disponerar ett av skolans elevskåp. Var noga med att låsa ditt skåp. Var och en skaffar själv hänglås. Skolan ansvarar inte för innehållet i skåpet. Förvara inga stöldbegärliga saker där. Det är inte tillåtet att byta skåp med varandra utan att det godkänns av vaktmästaren. Övriga frågor om skåp hänvisas till vaktmästarna.

Elevstödsteam

Elevstödsteamet består av kurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare.
Skolan har även tillgång till arbetsterapeut.

Försäkring olycksfall

Alla elever är försäkrade under skoltid och fritid. Mer information finns här: Försäkring.

Hjärnsmart

Kattegattgymnasiet har tillsammans med hjärnforskare använt sig av forskningsresultat om hjärnans förmågor och omsatt detta till praktisk pedagogik. Syftet är att öka kunskaper om hjärnan samt att skapa en förståelse för att hjärnan är formbar och utvecklingsbenägen genom hela livet. Läs mer här: Hjärnsmart

Inackorderingstillägg

Ansökan lämnas till Utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningen (eller liknande) i din hemkommun. Kontakta kurator för mer information.

Individuell studieplan

Dina val av kurser och studier kommer att finnas dokumenterade på din individuella studieplan. Den innehåller information om avslutade, pågående och ej påbörjade kurser. De betyg du får i kurserna förs också in i studieplanen. Det är viktigt att du har koll på din studieplan så att den stämmer med det du faktiskt läser.

Kopiering

Vid behov av kopiering kontaktas ansvarig lärare, alternativt kopiera på biblioteket.

Kristinehedsgymnasiet

Nybyggd skola på Kornhillsvägen 56 där Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning: Anläggningsfordon och Fordons- och transportprogrammet har det mesta av sin undervisning.

Kurator

Skolans kuratorer finns till hands för eleverna under skoltid. Kurator fungerar som samtalspartner, när elever exempelvis vill tala om:

 • hur man har det i skolan och/eller hemma
 • relationer med människor i elevens omgivning
 • livsfrågor
 • sorg och krissituationer
 • olika former av missbruk

Kurator fungerar även som rådgivare och informatör när det exempelvis gäller:

 • studieekonomi, stipendier
 • kontakter med andra myndigheter
 • gällande familjeekonomi, eller annat stöd
 • handikapp-, invandrar- och flyktingfrågor

Kurator arbetar även med relationer i grupper, samt förebyggande arbete gällande exempelvis missbruk, samt former av kränkande beteende såsom mobbing, sexuella trakasserier och främlingsfientlighet.

Ledighet för elev

Ledighet för enskilda angelägenheter kan beviljas av din mentor för högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar per läsår. Rektor får bevilja ledighet för den tid som rektor bestämmer. OBS att ansökan om ledighet beviljas restriktivt. Under läsåret finns tre veckolånga lov (sportlov, påsklov och höstlov) utöver jullovet. Dessa lov bör utnyttjas för utlandsresor o dyl. Ansökan görs på särskild blankett som du hittar utanför expeditionerna eller här: Ledighetsansökan
PDF

Läromedel

En stor del av dina kursböcker, liksom kalkylator, lånas med hjälp av bibliotekens lånekort (från Halmstads kommun). Lånekortet måste vara med för att du ska kunna få ut dina böcker!

Läromedel utdelas gratis men är skolans egendom. Böckerna är låneböcker och skall återlämnas, varför du måste vara rädd om dem. Böcker och kalkylator som slarvas bort eller vanvårdas skall ersättas av eleven. Återlämning sker till biblioteket.

Lärplattform Halmstad

Unikum kallas den pedagogiska plattform som används i Halmstads kommun och på Kattegattgymnasiet. Där möts lärare och elever i ”grupper” som bygger på varje enskilt ämne. Läxor, arbeten och inlämningar läggs ut, arbetas med och redovisas här.

Gick du i en kommunal skola i Halmstad i åk 9 har du redan en inlogg till Unikum, använd den. Har du inte det får du hjälp då du kommer till skolan i augusti. För er som inte gick i en kommunal skola i Halmstad i åk 9 skapas ert ”Användarnamn” så här: de tre första bokstäverna i ditt för- och efternamn samt ditt födelseår och din födelsedag. En person som heter Lars Larsson och är född den 4 maj 1995 får alltså larlar9504. Ditt lösenord är automatiskt skapat och kommer att delas ut då du kommer till skolan i augusti. Du loggar in på plattformen via följande adress: http://www.halmstad.se/forskolaskola/inloggningtillskolsystem.12002.html

Mentor

På Kattegattgymnasiet har alla elever en mentor. För varje klass finns en eller flera mentorer som har huvudansvar för klassen. Mentorn är din samtalspartner och vuxenkontakt och ska på olika sätt stötta dig i din skolgång och följer dig genom gymnasietiden.

Miljövård

Alla former av nedskräpning och skadegörelse kostar att reparera. Det är pengar som istället kan användas för att öka trivseln för alla elever. Var därför rädd om skolan – det tjänar vi alla på.

Mobiltelefon

Ska vara tyst och undanlagd under lektion. Ibland kan mobilen vara ett hjälpmedel i undervisningen och då fyller den sin funktion men den ska inte användas i privat syfte under lektionstid.

Närvaro

Gymnasieskolan är en frivillig skolform men har du tackat ja till din studieplats är närvaro obligatorisk. Stor frånvaro får konsekvenser (se studiebidrag). I den nya skollagen kap 15 § 16, finns krav på underrättelse av ogiltig frånvaro till vårdnadshavare. Därför är det viktigt att skolan får tillgång till vårdnadshavarens personuppgifter och e-post. Vi tycker även att det är viktigt att vårdnadshavare har en god bild av sin sons/dotters närvaro i skolan och erbjuder därför access till vårt frånvarosystem, Skola24. Där kan du som vårdnadshavare själv ta del av eventuell frånvaro under hela läsåret och blir underrättad via mejl när ogiltig frånvaro har registrerats på son/dotter. Man kan också göra sjukanmälan dag för dag via detta system. Anmälan sker när ni fyller i blanketten ”Välkommen till Halmstads kommunala gymnasieskola” som delas ut vid skolstart.

Olycksfall

Om du skadar dig under skoltid kan du vända dig till någon av skolsköterskorna.
Skadeanmälan kan göras till Protector Försäkring. För en säker arbetsmiljö med förebyggande av olyckor och tillbud, skall en olycksfallsrapport skrivas vid skada eller allvarlig incident, och lämnas till mentor.

Politisk information

Spridning av politisk information inom skolans lokaler får ske endast efter tillstånd. Samma sak gäller för uppsättande av informationsbord, max vid ett tillfälle per termin. Kontakta receptionen på Skånegatan.

Prövning

Om du inte får godkänt i en kurs har du rätt att genomgå en kostnadsfri prövning så länge du är inskriven på skolan eller slutat innevarande år, dessa brukar genomföras strax före skolstart i augusi. Läraren informerar dig om vad som skall läsas in och hur prövningen ska gå till. Anmälan sker till någon av receptionerna.
Efter avslutade studier på gymnasieskolan kan du även pröva för högre betyg, eller pröva i kurser du inte läst, t ex för att få behörighet. Detta sker via Vuxenutbildningen till ett fastställt pris. Anmälan sker till Halmstad lärcentrum, se information på kommunens hemsida. Där hittar du också anmälningsformuläret.

Receptioner

Kattegattgymnasiets receptioner finns centralt placerade på Skepparegatan 36 och Skånegatan 59. På Kristinehedsgymnasiet hittar du receptionen till vänster om huvudentrén.

Rökning

Är enligt lag förbjuden både inomhus och på skolgården. Vi tillämpar rökfri skol- och arbetstid.

Sjuk-/frånvaroanmälan för elev

Sjuk-/frånvaroanmälan görs på tel 0515-77 70 14 före kl 12.00 (efter kl 12.00 registreras frånvaro för nästkommande dag).
Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När anmälan är klar får du en bekräftelse. Lägger du på luren före denna bekräftelse kommer anmälan att avbrytas.

Elevens tiosiffriga personnummer måste bli korrekt inmatat för att anmälan ska bli rätt registrerad! Är du borta mer än en dag ska anmälan göras varje dag. Görs ingen anmälan anses frånvaron ogiltig. Är du sjuk mer än sju dagar i följd skall du kunna visa upp ett läkarintyg. Om vårdnadshavaren har access till frånvarosystemet skola24 kan sjukanmälan göras där, se ”Närvaro”.

Blir du sjuk under dagen ska du i första hand sjukanmäla dig till din mentor och i andra hand till personal på elevvården. Receptionen tar inte emot sjukanmälningar!

All planerad frånvaro (läkarbesök eller dyl.) måste anmälas i förväg annars räknas den som ogiltig. Det är ditt ansvar att se till att undervisande lärare vet om när du måste vara ledig från en lektion.

Skolsköterska

 • verkar för en hälsofrämjande skola
 • skolläkare och skolsköterska gör medicinska bedömningar med rådgivning
 • ingår i skolans elevhälsoteam
 • erbjuder hälsosamtal
 • samarbetar med övrig hälso- och sjukvård
 • ger särskilt stöd åt elever med medicinska handikapp
 • utför enklare sjukvård

Vi bedömer att du som gymnasieelev kan ta ställning till om din skolhälsovårdsjournal kan skickas från din förra skola till oss.
Om vårdnadshavare har en annan åsikt, kontakta skolsköterskan.

Skollunch

Samtliga elever i gymnasieskolan har rätt till fri skollunch. Tänk på att måltiden skall vara en trivsam avkoppling. Plocka alltid bort glas och tallrik från bordet.

Specialkost

Alla elever som behöver specialkost måste fylla i en speciell blankett. Denna blankett delas ut av mentor.

Studiebidrag

Rätt till studiebidrag har elev som studerar i gymnasieskolan på heltid. När skolan bedömer att en elev inte studerar på heltid dvs. har upprepad ogiltig frånvaro eller har frånvaro i två veckor i följd utan att styrka detta, skall skolan rapportera det till CSN. De kan då besluta att eleven inte längre har rätt till studiebidrag. Ett indraget studiebidrag kan påverka familjens övriga ekonomi då även andra bidrag bortfaller under denna period. Dessa är: flerbarnstillägg, underhållsstöd och bostadsbidrag.
CSN är skyldiga att rapportera till försäkringskassan.
Ytterligare upplysningar fås genom CSN: www.csn.se

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledning sker i nära samarbete med elever och lärare. Verksamheten presenteras i början av terminen och innehåller bl. a information om utbildningar, yrken och valmöjligheter inför högre årskurs. En viktig del av vägledarnas arbete är hjälp till elever som av en eller annan anledning har svårigheter med sina studier, hamnat på fel program eller vill diskutera sina val. Studie- och yrkesvägledning kan ske i form av samtal/information individuellt eller i grupp, men också genom studiebesök på företag, besök vid utbildningsmässor och högskolor.

Stöd att nå kursmålen

Kan ges till dig som av olika anledningar befaras inte nå kursmålen. Om du tror att du är i behov av stöd i någon form, kontakta undervisande lärare eller mentor.

Stölder

Anmälan görs av eleven direkt till polisen. Skolan har ingen försäkring som täcker stölder. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Trygghet och studiero

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för detta är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. (Ur skollag 2010:800).

Tystnadsplikt

All skolpersonal har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Skolsköterska, skolläkare och kurator har särskild tystnadsplikt. Vid kännedom om att en elev far illa, till exempel droganvändning eller sociala missförhållanden har all personal en anmälningsplikt till socialförvaltningens personal.

Upphittat gods

Upphittat gods inlämnas till någon av receptionenerna. Utlämning sker efter beskrivning av godset eller identifikation på relevant sätt.

Utvecklingssamtal

Alla elever ska, minst en gång per termin, i ett utvecklingssamtal ges en samlad och begriplig information om sin kunskapsutveckling i relation till kursplanernas mål och hela sin studiesituation. Ett utvecklingssamtal ska vara något positivt, där dina resurser och möjligheter sätts i fokus. Det är mentor som ansvarar för att utvecklingssamtal genomförs.

Vid utvecklingssamtalet deltar också föräldrarna fram tills eleven fyllt 18 år.

Vaktmästeri

Finns både på Kristinehedsgymnasiet, Skepparegatan och Skånegatan.

Åtgärdsprogram

Om det efter utredning/kartläggning framkommer att en elev har behov av särskilda stödåtgärder, ska rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.

Det går att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska upprätta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd, eller innehållet i ett upprättat åtgärdsprogram.