Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skola utomlands

Tillfälligt utomlands

Elever som tillfälligt ska åka utomlands med vårdnadshavare kan ansöka om att få fullgöra skolplikten på en skola utomlands. Detta gäller under förutsättning att skolplikten inte har upphört på grund av permanent flytt utomlands eller vistelse utomlands som Halmstads kommun bedömer som varaktig.

Permanent utomlands

Om elever är borta längre tid än 6 månader bedömer Halmstads kommun att skolplikten har upphört, då ska du göra en utflyttsanmälan. Intyg ska bifogas i utflyttsanmälan.

Ansök om att fullgöra skolplikt på skola utomlands

Ansökan görs på blanketten ansökan om fullgörande av skolplikt på annat sättWord. Ansökan ska ha inkommit minst tre månader innan eleven planerar sin utlandsvistelse. Beslut tas av politikerna i barn- och ungdomsnämnden.

De skolformer som kan beviljas är svenska utlandsskolor som är godkända av Skolverket och står under Skolinspektionens tillsyn och distansundervisning hos sådan huvudman som slutit avtal med Skolverket om att få anordna statsbidragsberättigad distansundervisning. Även Europaskolor kan godkännas som fullgott alternativ.

För att ansökan ska kunna beviljas krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:

  • att den verksamhet som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står till buds i till exempel grundskolan
  • att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses
  • att det finns synnerliga skäl.

Beslut och överklagande

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av barn- och ungdomsnämnden, Halmstads kommun och får bara avse en period om maximalt ett år i taget. Kommunen har tillsynsansvar för verksamheten. Beslut att inte medge ansökan om att få fullgöra skolplikten på annat sätt eller beslut om återkallelse av medgivande av ansökan kan överklagas som förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol.