Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Om Furets förskola

Avdelning Lönnen

På avdelningen Lönnen går barn i åldrarna 1-3 år. Här arbetar två barnskötare, en fritidspedagog och en förskollärare med att skapa glädje och en trivsam miljö för varje enskilt barn för att barnen skall utvecklas rikt och mångsidigt.

Avdelning Björken

På Björken går barn mellan 3-5 år. Här arbetar tre förskollärare och en barnskötare. Vi på Björken vill att barnen ska bli trygga, känna tillit till varandra och sig själva samt ha roligt tillsammans.

Avdelning Eken

På Eken går barn i åldrarna 3-5 år. Här arbetar två förskollärare och två barnskötare. Vi tycker att det är viktigt att barnen visar respekt för varandra. Vårt mål är att skapa trygghet och harmoni för varje enskilt barn.

Medforskande pedagoger

Pedagogerna på Furets förskola strävar efter att vara goda förebilder, det vill säga ha ett professionellt förhållningssätt mot barnet, där vi har ett gott bemötande mot alla vi möter.

Vi arbetar utifrån att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barnen, där vi ger stöd och vägleder barnen efter deras behov. Vi ser att leka är livsviktigt och är en central del i barns utveckling och tillägnande av språket.

I leken är vi medforskande pedagoger där vi är nyfikna på att lära tillsammans med barnen och tar tillvara på barnens frågor för att kunna utmana deras olika teorier och leda lärandet vidare.

Vi ser alla vardagssituationer på förskolan som viktiga och ser rutinerna som lärtillfällen som vi tar tillvara på. Varannan vecka varsin förmiddag har varje avdelning planering för att kvalitetssäkra vår verksamhet, reflektera och planera verksamheten, då sätts två fasta planeringsavlösare in som är med barnen.

Vi arbetar utifrån värdeord som personalen har tagit fram.

Kreativitet

Vi strävar efter att ha föränderliga miljöer på vår förskola som låter barnen prova och utforska olika materiel och därigenom få vara kreativa. Ge barnen tid att komma på egna lösningar och få möjlighet att våga skapa på sitt eget sätt.

Välkomnande

Vi strävar efter att ha ett öppet och trevligt bemötande där barnen ska bli sedda och bekräftade med namn, samt känna sig välkommen. Vi vill att alla ska få en positiv känsla där det ska kännas lockande att vilja komma in och vara i verksamheten.

Lyssnande

På Furets förskola är det viktigt att alla får göra sin röst hörd, att vi barn och pedagoger är lyhörda för varandra. Vi är medforskande pedagoger som är närvarande genom att vi lyssnar och tar tillvara på barnens tankar och idéer. Vi läser av barnens kroppsspråk och fångar upp det osagda. Vi finns här och vi lyssnar.

Vi-känsla

En vi-känsla för oss på Furets förskola innebär att vi genom sammanhållning och gemenskap gör oss starka tillsammans där vi visar hänsyn och respekt mot alla. Genom humor och glädje har pedagoger och barn roligt tillsammans samt uppmuntras till att hjälpa och stötta varandra. I enlighet med Vygotskijs teorier strävar vi efter att barn och vuxna lär av varandra i ett socialt samspel.

Lustfyllt lärande

För att skapa ett lustfyllt lärande är det viktigt att vi känner glädje och har roligt tillsammans i en kreativ, utmanande och tillåtande miljö med tillgängligt och varierande material. Lärandet sker under hela dagen där leken har stor betydelse.

Barnens lärande

Ett övergripande mål inom barn- och ungdomsförvaltningen är språk och kommunikation. Vi pedagoger har gemensamt arbetat fram en språkplan och det är ett ständigt pågående arbete att utveckla språkarbetet på de olika avdelningarna.

Vi arbetar medvetet med språk och kommunikation på olika sätt i både vardagliga och planerade situationer. Att använda ett rikt ordförråd, benämna och samtala om allt vi gör och att läsa böcker är några exempel. Våra boksamtal handlar inte bara om innehållet i en bok utan även om t.ex. att göra kopplingar till barnens egna erfarenheter och ordförståelse.

Lärmiljöerna är en viktig del i vår verksamhet och är under ständig utveckling. Inför förändringar lyssnar vi in och tar vara på barnens intressen och låter även vårt pågående tema bli synligt.

Vi sätter stor vikt vid bemötandet till både barn och vuxna och arbetar i olika sammanhang med det sociala samspelet. Att vara en närvarande, lyssnande pedagog som utmanar barnen och sig själv är förutsättningar för att skapa en lustfylld och trygg miljö för alla.

Vi har ett temainriktat arbetssätt och som underlag i vårt pedagogiska arbete använder vi oss av GPP (gemensam pedagogisk planering) och reflektionsprotokoll på alla avdelningar.

”Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.”

”Lärandet ska baseras såväl på samspel mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.”

Citat från läroplanen för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.