• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

”Vi behöver tänka på vad som skapar en differentierad undervisning”

Särskilt begåvade och högpresterande elever ska enligt skollagen stimuleras och utmanas genom utvecklad undervisning. Pedagog Halmstad har pratat med Stöd och utvecklings Elisabeth Hallén och Paulina Langemark som undersökt hur undervisningen i våra skolor behöver utvecklas för att möta de här elevernas behov.
– Enligt enkäten vi gjort upplever många lärare ett behov av kompetensutveckling. För att skapa en differentierad undervisning behöver jag ha tänkt till och planerat för en anpassad undervisning redan från början. När jag gjort det kommer jag kunna möta den variation av elevers behov som finns i klassrummet, säger Elisabeth Hallén, verksamhetsutvecklare på kvalitetsavdelningen.

En ljus och en mörkhårig kvinna tittar mot kameran

Barn- och ungdomsnämnden vill att kompetensen bland medarbetare ska öka, både sett till hur man upptäcker de här eleverna och sett till hur man anpassar undervisningen. Vilka är riskerna med att inte uppmärksamma just särskilt begåvade elever?
– Om de inte får anpassad undervisning och stöd kan de bli understimulerade. Det kan leda till att eleven tappar sitt intresse för att gå till skolan och följa undervisningen. Understimulansen kan också leda till stökiga elever i klassrummet, säger Paulina Langemark som är nämndsekreterare. Hon fortsätter:
– Flera lärare säger i undersökningen att de särskilt begåvade eleverna är svåra att upptäcka. Det är lätt att förväxla dem med någon som är allmänt omotiverad och har koncentrationssvårigheter.
– Om man inte tidigt utmanas i sitt lärande kan det leda till skolmisslyckande senare. Särbegåvade elever kan då börja förstöra för andra och störa undervisningen, fyller Elisabeth Hallén i.
– Det påverkar övriga klasskompisar och i förlängningen samhället i stort. Och bland de elever som inte presterar finns inte enbart särskilt begåvade elever, utan helt vanliga elever som också skulle kunna prestera på hög nivå utan att vara särskilt begåvade – om de fick rätt stimulans och utmaningar på rätt nivå.

Hur ser det ut för högpresterande elever, vilka risker finns det med att inte uppmärksamma dem?
– Högpresterande elever ställer väldigt höga krav på sig själva, risken är att de hamnar i stress och att de lämnas på egen hand. Det är lätt att tänka att de klarar sig bra ändå. Det kan leda till psykisk ohälsa och att de bränner ut sig om de inte får rätt stöd. De utvecklas heller inte så långt som de skulle kunna om de fått rätt stöd, svarar Paulina Langemark.

Det är samtalet som får elevernas tänkande att utvecklas

Så hur ska jag som pedagog tänka och vad kan jag göra för att uppmärksamma de här behoven?
– För att skapa en inkluderande undervisning gäller det att räkna med och planera för olikheter i ett klassrum vid starten av planeringsarbetet. Att göra innehållet tillgängligt för alla oavsett nivå och göra anpassningar som ingår i den ordinarie undervisningen. En annan sak är samtalet i klassrummet att det är samtalet mellan lärare och elever som får elevernas tänkande att utvecklas. Det vill säga att det har betydelse hur elevernas tankar och svar bemöts, framför allt av läraren, men också av övriga elever i klassrummet, säger Elisabeth Hallén.
– På lektioner som Skolinspektionen bedömt håller hög kvalitet lyfter lärare ofta det här, och att de jobbar aktivt för att skapa just ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat där alla vågar testa sina tankar och där alla hjälps åt att tänka. Man lyfter också det att sätta en elev ensam med svårare uppgifter sällan leder till djupare kunskap. Samtalet behövs för att utveckla tänkandet även för elever som ligger långt fram, fortsätter hon.
– Och det finns information och stödmaterial att hämta ur hos bland annat Skolverket och ur litteratur. Se tips längre ner, reds. anm.

Ni har i enkäten vänt er till 75 lärare och åtta rektorer från åtta olika skolor. Många är erfarna pedagoger. Utifrån svaren kan vi bland annat läsa att både de högpresterande och de särbegåvade eleverna sällan hamnar på agendan, att lärarna i enkäten har varierande upplevelser av stöd från andra skolfunktioner, och att de anpassar sin undervisning på olika sätt och i olika grad. Många svarar också att de har ett behov av kompetensutveckling inom området. Vad händer nu?
– Nu diskuterar vi vad som blir nästa steg i processen och hur vi ska få upp frågan på agendan. Vi behöver även lyfta elevröster och elevhälsans perspektiv. En insats som kan komma att bli aktuell är ett torg med inriktning tillgängliga lärmiljöer, svarar Elisabeth Hallén och Paulina Langemark gemensamt.
De betonar också att utvecklingsarbetet och undersökningen handlar om att upptäcka elevernas behov, sett till uppgifter och aktivitet – inte om att benämna enskilda elever.

Fakta

I barn- och ungdomsförvaltningens utvecklingsplan står det att man under läsåret 2022/2023 ska undersöka hur undervisningen behöver utvecklas utifrån högpresterande och särskilt begåvade elever.

Enkäten är ett första steg i det arbetet och syftet har varit att få en bild av hur undervisningen i Halmstads kommuns skolor möter dessa elevers behov.

Lärarna i undersökningen undervisar i förskoleklass upp till årskurs 9.

Information och stödmaterial

Halmstads kommun
Här hittar du undersökningen Högpresterande och särbegåvade elever (intranät) Länk till annan webbplats. I materialet finns en sammanfattning.

Skolinspektionen
Läs rapporten Stimulerande undervisning för elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling (extern webbplats) Länk till annan webbplats.

Lyssna på Inspektionspoddens avsnitt (extern webbplats) Länk till annan webbplats. Där diskuterar de vad som händer med elever som saknar stimulans i skolan och huruvida man kan ställa elevers behov mot varandra.

Skolverket
Använd myndighetens stöd- och inspirationsmaterial (extern webbplats) Länk till annan webbplats. för att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever.

Boktips
”Pedagogiskt ABC för särskilt begåvade elever” av Mona Liljedahl
”När det enkla blir svårt” av Pia Rehn

Forskning
Forskning pågår på Karlstads universitet och vid Blekinge Tekniska Högskola.

Text och bild: Anna Lehmusto