Gymnasie­särskola

På gymnasiesärskolan förbereder du dig inför vuxenlivet när det gäller framtida arbete, en meningsfull fritid och att klara av ett eget boende. Utbildningen är fyraårig och frivillig.

Vem kan gå gymnasiesärskola?

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att vara behörig och bli antagen till gymnasiesärskolan ska din hemkommun först utreda om du tillhör målgruppen. Utredningen innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Om du har frågor kring detta ska du prata med din studie- och yrkesvägledare eller din rektor.

Är du över 20 år kan du i stället studera på Lärvux.

Program i Halmstad

Du kan läsa gymnasiesärskolan på Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet. Det finns både nationella program, individuella programmet och lärlingsprogram.

Individanpassad utbildning med egen studieplan

Gymnasiesärskolan ger eleverna en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Alla elever i gymnasiesärskolan har en egen studieplan. Utbildningen utformas så att den utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och använda sina kunskaper. Gymnasiesärskolan är flexibel så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och utbildningens mål.

Så här ansöker du till gymnasiesärskolan

Du ansöker till gymnasiesärskolan via Gymnasieantagning Halland.
Ansökningswebben öppnar 7 januari och sista dag att ansöka är 1 februari.

Ansök till gymnasiesärskolan

På Gymnasieantagning Halland hittar du viktig information om ditt gymnasieval. Du kan läsa om hur ansökan och antagning går till och se vilka program som de olika skolorna erbjuder.

Programstruktur för de nationella programmen

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. Ett fullständigt nationellt program omfattar 2 500 poäng.

Det finns tio ämnen som är gymnasiesärskolegemensamma och som därmed läses av elever på alla nationella program i gymnasiesärskolan.

För varje program i gymnasiesärskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och som ska läsas av alla elever på programmet. De ger programmet dess karaktär.

Programfördjupningen innehåller ämnen som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena. Inom ramen för det individuella valet väljer eleven två kurser om vardera 100 poäng. På alla program ska eleven genomföra ett gymnasiesärskolearbete.

I utbildningen ingår också 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket innebär att eleven genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan.