Synpunkter och klagomål på grund- och grundsärskola

Om du har synpunkter eller klagomål på en grundskola eller grundsärskola som kommunen driver är det viktigt att dessa kommer fram till oss. Här får du information om hur du går tillväga och vem du ska vända dig till.

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunala grundskolor och grundsärskolor

Det är viktigt att du framför dina synpunkter och klagomål. Då har vi möjlighet att åtgärda problemet och göra rätt insats för förbättring. Vi åtgärdar eventuella brister så fort det går.

Prata med personalen på skolan

Om du har synpunkter eller klagomål på kommunal grundskola och grundsärskola är det bäst om du framför synpunkten direkt till den det berör. Synpunkter från barn, föräldrar och andra lämnas därför till lärare eller annan berörd personal.

Kontaktuppgifter till personal på skolor finns på deras webbplatser eller i Unikum.

Kontakta rektor

Om du inte är nöjd med hur verksamheten hanterat din synpunkt kan du kontakta skolans rektor.

Kontakta verksamhetschef eller förvaltningschef

Om du inte är nöjd med hur rektorn hanterat din synpunkt kan du först kontakta verksamhetschef och därefter förvaltningschef. Kontakta kommunen för att framföra din synpunkt till verksamhetschef eller förvaltningschef.

Lämna en synpunkt

Om du ändå inte är nöjd

Om du har inte är nöjd med kommunens svar eller åtgärd på din synpunkt kan du kontakta andra myndigheter beroende på vad synpunkten gäller.

Pedagogisk verksamhet

Om du upplever att förskolan inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen om barnen kan du vända dig till Skolinspektionen. Om du anser att en legitimerad lärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete kan du också göra en anmälan till Skolinspektionen.
www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats

Kränkningar och diskriminering

Om ditt barn har blivit mobbad eller kränkt kan du anmäla det till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
www.skolinspektionen.selänk till annan webbplats
beo.skolinspektionen.selänk till annan webbplats

Om ditt barn har blivit mobbad eller kränkt på ett sätt som har samband med barnets kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, eventuella funktionsnedsättning, sexuella läggning eller ålder kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen. Då betraktas det som diskriminering.
www.do.selänk till annan webbplats

Arbetsmiljö

Om du har frågor om arbetsmiljön i en skola kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
www.arbetsmiljoverket.selänk till annan webbplats

Brott

Har ett barn blivit utsatt för brott anmäls detta till polisen. Det kan röra sig om exempelvis misshandel.
www.polisen.selänk till annan webbplats

Efter att du lämnat din synpunkt

Så hanterar vi dina synpunkter

Om du kontaktat kommunen och lämnat en synpunkt ska du få en bekräftelse inom två arbetsdagar. Inom fem arbetsdagar ska du få svar på din synpunkt. Om vi behöver göra en utredning kontaktar vi dig. Då kan det ta längre tid än fem arbetsdagar innan du får svar på din synpunkt.

Kommunen har rutiner och ansvar för att ta emot och utreda klagomål mot kommunala förskolor och grundskolor. Lagarna som styr klagomålshantering finns i skollagenlänk till annan webbplats.

Överklaga ett beslut

Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med och som kan överklagas, så finns det en besvärshänvisning bifogat med beslutet där det finns information om hur du ska göra. Alla beslut kan inte överklagas.

Allmänna frågor eller synpunkter om skolan

Om din synpunkt eller klagomål inte berör en specifik skola, kan du framföra din synpunkt till kommunen.

Lämna en synpunkt

Klagomål och synpunkter på barn- och elevhälsan

Om du har klagomål på psykologer, logopeder, specialidrottslärare, skolläkare och skolsköterskor ska du i första hand kontakta den det berör och i andra hand kontakta enhetschef eller avdelningschef för barn och elevhälsanlänk till annan webbplats.

Klagomål på fristående skolor

Om du har klagomål på en fristående skola ska du i första hand kontakta den verksamheten och i andra hand kontakta Skolinspektionenlänk till annan webbplats som är tillsynsmyndighet.