Om skolan

Fyllingeskolan är en F–9 skola med integrerad grundsärskola i åk 4-9. Den ligger en bit utanför Halmstad centrum med cykelavstånd till såväl Trönningestranden som Östra stranden.

Trots skolans läge, mitt i ett bostadsområde, är närheten till naturen inte långt borta. Både Stjärnarpsskogen, Olofstorp djur och trädgård och Skolskogen finns i närheten. De flesta eleverna bor i skolans närhet och kan med lätthet ta sig till skolan till fots eller med cykel.

Fritidshem

Skolan har fyra fritidsavdelningar som är integrerade i skolans lokaler. Skola och fritids har ett nära samarbete.

 • Diamanten och Rubinen – årskurs F–2
 • Bubblan – årskurs 3–6
 • Graniten – grundsärskolans fritids

Information till vårdnadshavare

Löpande information om vad som händer på skolan och om ditt barns lärande får du via lärportalen Unikum.

Lärportal – Unikum

Maten på skolan

Lunch serveras varje dag till alla elever på skolan (undantag avslutningsdagarna före jul- och sommarlov). För att orka med arbetet på förmiddagarna är det viktigt att barnen äter ordentligt, innan de går till skolan. De får gärna ha med sig frukt eller smörgås till rasten på förmiddagen.

Se veckans matsedel

Sjukanmälan

Vårdnadshavare ska anmäla elevs frånvaro varje morgon i Skola24. Sjukanmäl även till fritidshemmet varje morgon innan skolan startar, om eleven går på fritids (gäller årskurs F–3 och grundsärskola).

Sjukanmälan

Elevernas schema

Se schema

Livskunskap

På Fyllingeskolan arbetar vi med Livskunskap som ett schemalagt ämne, minst en gång i veckan i alla årskurser. Detta gör vi för att skapa fungerande grupper i en trygg skolmiljö.

Undervisningen i Livskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans för att skapa ett tillåtande klimat och en god arbetsmiljö.

Genom Livskunskapen vill vi ge eleverna möjlighet att skapa trygghet och utveckla förmågan att känna empati och förståelse för varandra. Vi vill stärka elevernas självkänsla och förmåga att tro på sig själv.

Elevhälsa och stöd

Fyllingeskolans elevhälsoteam består av rektorer, specialpedagoger, skolsköterskor, kurator, psykolog, elevkoordinatorer, studie- och yrkesvägledare och skolvärd. Tillsammans med övrig personal på skolan arbetar vi för att möta våra elevers behov, både förebyggande, främjande och akut.

Arbetet finns beskrivet i vår elevhälsoplan som du gärna får ta del av. Kontakta vår skoladministratör via mail så sänder hon över den: maria.sundelid@halmstad.se

Trivsel och trygghet

På Fyllingeskolan ska alla trivas och må bra. Därför ska vi:

 • visa hänsyn
 • vara en god kamrat
 • visa aktsamhet
 • ta ansvar
 • följa skolans ordningsregler

Fyllingeskolans ordningsregler

Bemötande

 • Vi är alla olika, det är bra! Vi respekterar varandra.
 • Om jag ser någon som inte mår bra hjälper jag till eller tar kontakt med någon vuxen.
 • Det är viktigt hur jag uppträder, vad jag säger och hur jag säger det. Ingen ska känna sig kränkt eller skrämd av mitt agerande.
 • Vi är varandras arbetsmiljö. Jag gör mitt bästa för att stämningen på skolan ska vara trivsam.

Trivsel i klassrummet

 • Jag passar tider och har med mig "rätt saker" till lektionerna.
 • Jag tar, tillsammans med läraren, ansvar för mitt skolarbete.
 • Jag har inte med mig föremål som stör under lektionstid.
 • Det är mycket allvarligt med ogiltig frånvaro, "skolk".

Bråk och slagsmål

 • Jag gör mitt bästa för att undvika bråk.
 • Jag tar ansvar för att jag aktivt deltar i konfliktlösning.
 • Det är aldrig tillåtet att använda våld!
 • Om jag ser att det blir bråk, och vi elever inte kan hantera det själva, ber vi någon vuxen om hjälp.

Konsekvenser

 • Om jag inte följer reglerna gällande bemötande kommer personalen att prata först med mig och sedan med mina föräldrar. Åtgärdsprogram kan upprättas, polisanmälan kan bli aktuell. Som sista konsekvens kan det bli aktuellt med skolbyte.
 • Om jag inte kommer i tid eller skolkar kommer personalen att prata först med mig och sedan med mina föräldrar. Om det fortsätter kan jag och mina föräldrar bli kallade till elevvårdskonferens. Åtgärdsprogram upprättas.
 • Om jag har med mig störande föremål under skoltid kommer läraren att omhänderta detta/dessa. För det mesta får jag tillbaka föremålet efter lektionen, men det kan också vara så att föremålet får hämtas av en förälder.
 • Om jag är delaktig i bråk eller slagsmål så kommer personalen att ingripa. Om det inte hjälper att prata med mig får vuxna handgripligen sära på oss eller hålla fast mig. Mina föräldrar blir kontaktade om det behövs. Om ett slagsmål bedöms som misshandel kan polisanmälan ske.

Åtgärder och konsekvenser ska stå i proportion till förseelsen. Samtal kan föras på olika nivåer beroende på hur allvarlig en förseelse är. Det finns olika åtgärder att sätta in för att förbättra beteendet. I vissa fall kan åtgärderna innebära att skolan, efter pedagogiska överväganden, måste göra förändringar i hur undervisningen ska organiseras. I allra sista hand kan det bli aktuellt att byta skola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi bemöter alla elever och vuxna utifrån deras förutsättningar och behov. Alla ska sporras att växa och utvecklas positivt. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar för att förhindra det på skolan. Kontakta skolan om du vill läsa eller veta mer om planen.

Inflytande och delaktighet

På skolan arbetar vi med inflytande och delaktighet för elever genom följande arbetsgrupper:

Elevråd

Skolan har två elevråd, årskurs 3 och årskurs 4–9 som träffas en gång i månaden under ledning av rektor. Elevrådet förbereds genom klassråd.

Matråd

Elevrepresentanter från årskurs 3–9 möts enligt kalendarium och lyfter frågor som rör skolmat och matsal tillsammans med skolkökets personal under ledning av rektor.

KESO årskurs 7–9

Skolans elevskyddsombud (Kämpande ElevSkyddsOmbud) består av två representanter från varje klass i årskurs 7–9. De träffar regelbundet skolvärd och kurator för att diskutera elevernas arbetsmiljö.

Föräldraförening

Fyllinge föräldraförening (FFF) arbetar för samarbete, gemenskap och dialog, arrangerar aktiviteter med mera.

Föreningens uppgift

Fyllinge föräldraförening (FFF) är en fristående och ideell föräldraförening, politiskt obunden och inte ansluten till någon annan intresseförening.

Föreningen har till uppgift att:

 • arbeta för att samarbetet och gemenskapen mellan föräldrar, barn och skolan utvecklas
 • ge föräldrar en möjlighet att vara med och påverka barnens dagliga skolmiljö och skolverksamhet genom aktiv dialog med skolledningen
 • arrangera aktiviteter och/eller bistå föräldrar och barn vid genomförandet av aktiviteter som bidrar till ökad trivsel och gemenskap. Föräldraföreningen håller bland annat i aktiviteter som nattvandring.

Bli medlem i föräldraföreningen

Du kan även stötta genom att bli medlem i föreningen. Detta gör du genom hemsidan eller via e-post. Medlemskapet kostar 100 kr per år och familj. Alla intäkter går tillbaka till eleverna på olika sätt.

Skoldagen

Respektera barnens skoltider och se till att ditt barn kommer i tid till skolan.

Mobilfri skola

Denna åtgärd är ett led i att förbättra studieron under lektionstid. Beslutet innebär att ingen elev tillåts använda sin mobiltelefon under skoltid. (Undantag pga medicinska skäl medges endast av rektor). Eleven kan välja att antingen lämna mobilen hemma eller så lämnar eleven in sin mobil vid skoldagens början. Mobilerna förvaras inlåsta under hela skoldagen och återfås vid skoldagens slut.

Cykla till skolan

Alla barn skall alltid ha hjälm när de cyklar. De som är under 8 år bör inte cykla ensamma till och från skolan. Alla föräldrar bör föregå med gott exempel genom att inte cykla inne på skolgården eller köra in med bil på skolans område.

Stöld och förstörelse

Det utgår ingen ersättning från skolan för saker/kläder som blivit stulna eller förstörda. Undantag görs om till exempel kläder förstörs vid laborationer eller av trasiga möbler. Ersättning utgår för saker eller kläder som stulits ur låsta utrymmen där låset brutits upp (gäller ej elevskåp).

Bra att veta

 • uppehållsrummet är öppet för elever i årskurs 7–9
 • alla elever förflyttar sig till idrott, bild, musik och slöjd via skolgården
 • eleverna i årskurs 7–9 får lämna skolans område utan att meddela klasslärare
 • viktigt att passa mattiderna, det blir lätt lång kö.
 • rökning och snusning är inte tillåtet på skolans område eller närhet
 • eleverna i årskurs F–6 är oftast ute på rasterna
 • parkering av cyklar och mopeder görs vid cykel- och mopedställen