Grund­särskola

Grundsärskolan är en särskild skolform för barn med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som inte kan nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Utbildningen i grundsärskolan är anpassad till varje elevs förutsättningar och ska, så långt det är möjligt, motsvara den utbildning som ges i grundskolan.

Har ditt barn rätt till grundsärskola?

Om du tror att ditt barn kan ha rätt till grundsärskola ska du prata med rektorn på ditt barns förskola eller skola.

Innan ett beslut tas om att ditt barn har rätt till grundsärskola krävs psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning. Efter att ni är överens om att göra en utredning påbörjar rektorn utredningen. När hela utredningen är klar fattar kommunen beslut om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola.

När ditt barn ska börja i grundsärskola

När ditt barn ska börja i grundsärskola får barnet en plats i den grundsärskolan som barnet geografiskt tillhör. I Halmstads kommuns finns det grundsärskola på:

Barn har också möjlighet att gå på skolor som inte har grundsärskoleverksamhet i en grundskoleklass, genom så kallad individintegrering. Ditt barn kommer då att följa grundsärskolans kursplan, men går kvar i sin nuvarande skola. Undervisningen anpassas efter ditt barns behov.

Önska en annan grundsärskola

Du kan önska en annan grundsärskola än den ditt barn tillhör, men det är inte säkert att du får en plats eftersom barn som geografiskt tillhör skolan har förtur till platserna. Önskar du en annan skola är det inte säkert du har rätt till skolskjuts.

Du kan även önska en annan grundsärskola till ditt barn senare under barnets skolgång. Läs mer om vad som gäller när du vill byta skola under barnets skolgång.

Övergång mellan förskola och grundskola

Det finns ingen särskild förskoleklass med inriktning särskola men elever som till exempel har en svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning kan behöva ett annat upplägg än förskoleklass.

Alternativen som finns för barn som är sex år och kommunen bedömer ska gå i grundsärskola är:

  • Gå kvar i förskolan ett extra år. Om det finns särskilda skäl så kan skolplikten skjutas upp från sex till sju år. Särskilda skäl kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning.
  • Gå i förskoleklass integrerat i särskola. Om rektor för förskola, rektor för grundsärskola och du som vårdnadshavare bedömer att det är barnets bästa att redan vid sexårsålder placeras i grundsärskolans lärmiljö och där läsa enligt förskoleklassens läroplan.
  • Börja i årskurs 1 i grundsärskolan. Om du som vårdnadshavare begär att ditt barn ska börja i årskurs 1 och barnet bedöms har förutsättningar för det kan barnet hoppa över förskoleklass och direkt börja i årskurs 1 i grundsärskolan.

Kontakta kommunen för att få mer information om alternativen till förskoleklass.

Grundsärskolan motsvarar grundskolan

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Elever i grundsärskola har samma skolplikt som elever i grundskolan från och med barnet är 6 år och börjar i förskoleklass. Skolplikten upphör vid vårterminens slut det kalenderår eleven fyller 16 år. En elev i grundsärskolan har alltid rätt att slutföra högsta årskursen, även om skolplikten upphört dessförinnan.