Grund­särskola

Grundsärskolan är en särskild skolform för barn med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som inte kan nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Utbildningen i grundsärskolan är anpassad till varje elevs förutsättningar och ska, så långt det är möjligt, motsvara den utbildning som ges i grundskolan.

Har ditt barn rätt till grundsärskola?

Om du tror att ditt barn kan ha rätt till grundsärskola ska du prata med rektorn på ditt barns förskola eller skola.

Innan ett beslut tas om att ditt barn har rätt till grundsärskola krävs psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning. Efter att ni är överens om att göra en utredning påbörjar rektorn utredningen. När hela utredningen är klar fattar kommunen beslut om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola eller inte.

När ditt barn ska börja i grundsärskola

När ditt barn ska börja i grundsärskola är barnet garanterat en plats på någon av grundsärskolorna i kommunen. I Halmstads kommun finns det grundsärskola på:

Barn som tillhör grundsärskolan har också möjlighet att gå på grundskolor som inte har grundsärskoleverksamhet i en grundskoleklass, genom så kallad individintegrering. Ditt barn kommer då att följa grundsärskolans kursplan, men går kvar i sin nuvarande skola. Undervisningen anpassas efter ditt barns behov.

Önska grundsärskola

När ditt barn har beviljats plats i grundsärskola ska du önska en grundsärskola. I samråd med barnets rektor och verksamhetssamordnare för kommunen får du veta vilken skola kommunen tilldelar till ditt barn. Oavsett om du vill att ditt barn ska gå på den skola kommunen tilldelar plats på eller en annan skola ska du lägga in ditt val här i e-tjänsten.

Du kan önska en annan grundsärskola än den ditt barn blir tilldelad plats på. Önskar du en annan skola är det inte säkert du har rätt till skolskjuts.

Du kan även önska en annan grundsärskola till ditt barn senare under barnets skolgång.

Övergång mellan förskola och grundskola

Det finns ingen särskild förskoleklass med inriktning särskola men elever som till exempel har en svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning kan behöva ett annat upplägg än förskoleklass.

Alternativen som finns för barn som är sex år och som kommunen bedömer ska gå i grundsärskola är:

  • Gå kvar i förskolan ett extra år. Om det finns särskilda skäl så kan skolplikten skjutas upp från sex till sju år. Särskilda skäl kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning. Prata med rektorn på förskolan om du tror att detta skulle vara ett bra alternativ för ditt barn.
  • Gå i förskoleklass integrerat i särskola. Om rektor för förskola, rektor för grundsärskola och du som vårdnadshavare bedömer att det är barnets bästa att redan vid sexårsålder placeras i grundsärskolans lärmiljö och där läsa enligt förskoleklassens läroplan.
  • Börja i årskurs 1 i grundsärskolan. Om du som vårdnadshavare begär att ditt barn ska börja i årskurs 1 och barnet bedöms har förutsättningar för det kan barnet hoppa över förskoleklass och direkt börja i årskurs 1 i grundsärskolan.

Kontakta kommunen för att få mer information om alternativen till förskoleklass.

Inflytt till kommmunen
Flyttar du till Halmstad och ditt barn ska gå i grundsärskola ska du välja skola i god tid via e-tjänsten. Du kan önska vilken skola du vill men ditt barn är i första hand garanterad en plats i det geografiska område som hen tillhör. Om det är fullt i området kommer ditt barn bli erbjuden plats på en annan skola.

Skolskjuts
Om ditt barn går i grundsärskola eller som individintegrerad elev i grunskolan har hen rätt till skolskjuts, men du behöver göra en ansökan.

Fritidshem
Fritids erbjuds för grundsärskolans elever på samma sätt som i grundskolan. Om du som vårdnadshavare har behov av fritidsplats för ditt barn ska du ansöka i e-tjänsten.

För elever i grundsärskolan finns även möjlighet att efter 13 års ålder ha fritidsplacering enligt Lagen om stöd och service. Här kan du läsa mer om korttidstillsyn.