• Halmstads webbplatser

Så får ditt barn vara på fritidshem

Ditt barn får vara på fritidshemmet under tiden du arbetar eller studerar, inklusive restiden till och från arbetet eller skolan. Finns det två vårdnadshavare i hushållet ska båda vara arbetande eller studerande.

Elever mellan 6–13 år kan vara på fritidshemmet både före och efter skolan och under lov.

När får ditt barn vara på fritidshem?

Om du arbetar eller studerar

Om du arbetar eller studerar får du lämna barn på fritidshem under tiden du arbetar eller studerar, inklusive restiden till och från arbetet eller skolan.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig får du inte lämna barn på fritidshemmet.

Om din familj är i en särskild situation

Barn som har behov av fritidshem på grund av familjens situation har rätt till plats på fritids. Det kan till exempel vara när vårdnadshavare är långtidssjukskriven, sjukpensionerad eller förtidspensionerad.

Om ditt barn är allvarligt sjukt kan du ansöka om plats i fritidshem för syskonet. I ansökan ska det finnas ett intyg eller utlåtande från en läkare där det framgår vilka tider och i vilken omfattning det sjuka syskonet behöver ha båda sina vårdnadshavare hos sig. Vid ensam vårdnad bedöms syskonets behov enbart utifrån en vårdnadshavare. Den beviljade platsen i fritidshem kan aldrig sträcka sig utanför fritidshemmets normala öppettider.

Kontakta kommunen om du behöver ansöka om tid i fritidshem på grund av familjens situation. Vid ansökan görs en särskild prövning av rektor för en bestämd tidsperiod.

Du betalar vanlig avgift för barnets plats på fritidshemmet.

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling kan erbjudas plats i fritidshem skyndsamt och det stöd som krävs. Det kan till exempel vara på grund av funktionsnedsättningar av olika svårighetsgrader, språkstörningar eller sociala svårigheter.

Bedömning av vilka insatser som är lämpliga ska göras av skolans rektor tillsammans med personal och dig som vårdnadshavare.

Kontakta kommunen om du behöver ansöka om tid i fritidshem på grund av behov av särskilt stöd. Vid ansökan görs en särskild prövning av rektor för en bestämd tidsperiod. Du betalar vanlig avgift för barnets plats på fritidshemmet.

Det finns även korttidstillsyn fungerar som ett fritidshem för dig som är 13–20 år och har en funktionsnedsättning: Kortidstillsyn för skolungdom över 13 år

Om du och ditt barn ska vara lediga

Om du har semester eller annan ledighet får du inte lämna barnet på fritidshemmet. När ditt barn ska vara borta en längre tid från fritidshemmet behöver du meddela personalen på fritidshemmet och ändra ditt barns schema.

Du får behålla platsen i tre månader

Om du meddelat fritidshemmet att barnet ska vara ledigt får du behålla och betala för platsen i tre månader utan att barnet är där. Därefter sägs platsen upp och du behöver ansöka om ny plats om barnet ska börja på fritids igen.

Om du inte meddelar sägs platsen upp efter en månad

Om ditt barn uteblir från fritidshemmet mer än en månad utan att du meddelat det, kommer du att få information om att platsen sägs upp om du inte hör av dig till fritidshemmet.

Säg upp platsen om du inte längre behöver platsen.