• Halmstads webbplatser

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en särskild skolform för barn med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada som inte kan nå upp till grundskolans kunskapskrav. Utbildningen är anpassad till varje elevs förutsättningar.

Har ditt barn rätt till anpassad grundskola?

Om du tror att ditt barn kan ha rätt till anpassad grundskola ska du prata med rektorn på ditt barns förskola eller skola. Du som vårdnadshavare behöver samtycka till att en utredning genomförs. Efter att ni är överens om det startar utredningen. Den består av fyra bedömningar som görs av fyra olika professioner.

När ditt barn ska börja i anpassad grundskola

När ditt barn ska börja i verksamheten är barnet garanterat en plats på någon av följande skolor i kommunen.

Det finns också möjlighet att gå i en grundskoleklass på en grundskola genom så kallad individintegrering. Ditt barn kommer då att följa anpassade grundskolans kursplan, men går kvar i sin nuvarande skola. Undervisningen anpassas efter ditt barns behov.

Önska anpassad grundskola

När ditt barn har beviljats plats i anpassad grundskola ska du önska en skola. I samråd med rektor och verksamhetssamordnare på kommunen får du veta vilken skola kommunen tilldelar till ditt barn. Oavsett om du vill att ditt barn ska gå på den tilldelade skolan eller en annan skola ska du göra ditt val i e-tjänsten.

Önskar du en annan skola än den barnet blivit tilldelad är det inte säkert du har rätt till skolskjuts.

Du kan även önska en annan anpassad grundskola till ditt barn senare under barnets skolgång. Kommunen har ingen kö till de anpassade grundskolorna.

Övergång mellan förskola och skola

Det finns ingen särskild förskoleklass med inriktning anpassad grundskola men elever som till exempel har en svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning kan behöva ett annat upplägg än förskoleklass.

Alternativen som finns för barn som är sex år och som kommunen bedömer ska gå i anpassad grundskola är:

  • Gå förskoleklass. Förskoleklassen ska precis som förskolan kunna möta alla barn. Även elever som senare ska gå i anpassad grundskola ska som huvudregel fullgöra sin skolplikt i förskoleklassen det år de fyller sex år.
  • Gå kvar i förskolan ett extra år. Om det finns särskilda skäl så kan skolplikten skjutas upp från sex till sju år. Särskilda skäl kan till exempel vara intellektuell funktionsnedsättning. Prata med rektorn på förskolan om du tror att detta skulle vara ett bra alternativ för ditt barn.
  • Börja i årskurs 1 i anpassade grundskolan. Om du som vårdnadshavare begär att ditt barn ska börja i årskurs 1 och barnet bedöms har förutsättningar för det kan barnet hoppa över förskoleklass och direkt börja i årskurs 1 i anpassade grundskolan.

Kontakta kommunen för att få mer information om alternativen till förskoleklass.

Inflytt till kommmunen
Flyttar du till Halmstad och ditt barn ska gå i anpassad grundskola ska du välja skola i god tid via e-tjänsten. Du kan önska vilken skola du vill men ditt barn är i första hand garanterad en plats i det geografiska område som hen tillhör. Om det är fullt i området kommer ditt barn bli erbjuden plats på en annan skola.

Skolskjuts
Om ditt barn går i anpassad grundskola eller som individintegrerad elev i grundskolan har barnet rätt till skolskjuts, men du behöver göra en ansökan.

Fritidshem
Fritidshem erbjuds för anpassade grundskolans elever på samma sätt som i grundskolan. Om du som vårdnadshavare har behov av fritidsplats för ditt barn ska du ansöka i e-tjänsten.

För elever i anpassade grundskolan finns även möjlighet att efter 13 års ålder ha fritidsplacering enligt Lagen om stöd och service. Här kan du läsa mer om korttidstillsyn.