Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Projektbidrag för en satsning på ungdomsidrotten år 2013-2015

Projektbidraget är en satsning som kommunen gör på breddidrotten. Under åren 2013-2015 kommer årligen en miljon kronor att fördelas till olika projekt inom idrottsföreningar.

Projektbidrag är ett tidsbegränsat ekonomiskt bidrag som ges till nyskapande och/eller utvecklande verksamhet som riktar sig till ungdomar upp till 20 år. Verksamheten ska bedrivas i projektform.

Med nyskapande och utvecklande verksamhet menar vi att den i någon mån ska skilja sig från den verksamhet som redan bedrivs i föreningens regi. Det kan till exempel handla om att pröva en ny metod för att rekrytera eller behålla ungdomar eller en ny verksamhetsinriktning inom föreningen. Med projektform menar vi att verksamheten ska vara avgränsad, ha ett tydligt syfte och en definierad tidsram.

Vilka kan söka projektbidrag?

Ideella idrottsföreningar, verksamma i Halmstads kommun, Hallands Idrottsförbund samt SISU Idrottsutbildarna kan söka Halmstads kommuns projektbidrag för en satsning på ungdomsidrotten. Samverkan mellan olika föreningar och/eller med Hallands Idrottsförbund respektive SISU Idrottsutbildarna uppmuntras. Vid samverkansprojekt mellan flera parter ska en ansvarig förening eller organisation utses.

Målgrupp och syfte

Målgruppen för projektbidraget är ungdomar upp till 20 år.

Projektet ska ha något eller några av följande syften:

 • Att öka andelen ungdomar som idrottar. Det kan innebära både att rekrytera nya ungdomar och att verka för att man fortsätter att idrotta.
 • Att bredda föreningens rekryteringsbas, till exempel genom arbete i specifika bostadsområden, genom satsningar att få fler aktiva från det underrepresenterade könet etc.
 • Att underlätta ledarrekrytering och vidta åtgärder som gör det intressant att fortsätta som ledare.

Specifika krav  

Förutom tidigare beskrivna syften ställs följande specifika krav:

 • Föreningen ska i sin ansökan beskriva på vilket sätt projektidén är nyskapande och/eller utvecklande.
 • Det ska finnas en plan för hur verksamheten är tänkt att fortsätta efter projekttidens slut, det vill säga införlivas i ordinarie verksamhet.
 • Projektidén ska vara förankrad i föreningens styrelse och underskriven av ordförande och minst ytterligare en person, lämpligen den som inom föreningen är ansvarig för projektets genomförande.
 • Efter projektets slut ska föreningen göra en skriftlig redogörelse för hur projektet har fallit ut, vilken effekt det gett samt hur det fortsatta arbetet är tänkt att se ut.

Exempel på projekt som kan komma att beviljas stöd:

 • Samarbetsprojekt mellan flera olika idrotter och/eller föreningar.
 • Projekt som syftar till att vidareutveckla föreningens befintliga arbete med lokalt och centralt initierade satsningar, till exempel Ledarguiden, Framtidens ledare, Värdefullt, Idrotten vill, Idrottslyftet etc.
 • Samverkansprojekt med andra aktörer, till exempel skola, fritids, samhällsföreningar etc.
 • Projekt som syftar till att utveckla breddverksamheten inom föreningen, till exempel genom att erbjuda verksamhet som inte är inriktad på tävling, seriespel etc.
 • Projekt som syftar till att locka nya grupper av ungdomar till verksamheten, till exempel öka andelen: tjejer/killar, ungdomar från specifika bostadsområden, ungdomar med olik kulturell bakgrund, ungdomar med funktionshinder etc.

Avgränsningar

Projektbidrag kan inte sökas för:

 • Föreningens löpande driftskostnader.
 • Investeringar i fasta anläggningar.

Projektansökan

BlankettenPDF ska vara komplett ifylld och undertecknad av ansvarig förening.  Blanketten finns även till höger under Tjänster och blanketter. Om du använder webbläsaren Internet Explorer kan du fylla i blanketten på webben och sedan spara den ifyllda blanketten på din dator/läsplatta. Om du använder Google Chrome måste du spara ner blanketten på din dator/läsplatta innan du fyller i den, annars sparas inte din text.

Skriv ut, underteckna och skicka den sedan till:
Teknik- och fritidsförvaltningen
Box 246
301 06 Halmstad

Följande områden ska beskrivas i ansökan:
Bakgrund och nuläge: Varför det är angeläget att genomföra projektet? Vad är nyskapande och/eller utvecklande i projektet i jämförelse med den verksamhet ni bedriver i dag?
Målgrupp: Vilka är projektet till för? Hur många beräknar ni att nå genom projektet?
Syfte: Vilket är det huvudsakliga syftet med projektet?
Mål: Vilka effekter vill ni uppnå med projektet?
Metod: Hur ska målen uppnås? Vilka aktiviteter planeras inom projektet?
Ekonomisk plan: Vad ska sökt projektbidrag användas till?
Utvärdering: Hur kommer projektet följas upp och utvärderas?
Planerad fortsättning: Hur tänker föreningen driva verksamheten vidare efter projekttidens slut?

I projektansökan ska det också framgå att projektidén är förankrad i föreningens styrelse. Vidare ska det uppges en person som är ansvarig för projektets genomförande samt för återrapportering efter projektets slut.

Ansökningsdatum

Projektbidraget kommer att kommer att kunna sökas vid ett tillfälle per år under åren 2013-2015. För år 2015 ska projektansökan vara teknik- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 25 februari. Även om ett projekt är tänkt att pågå under flera år ska en ny ansökan lämnas in för varje projektår. Projektbidrag beviljas för ett år i taget.

Beslut

Räkna med att det tar upp till cirka 4 veckor från senaste ansökningsdatum tills ett beslut fattas. Samtliga föreningar som har ansökt om projektbidrag får därefter besked om beslut. Beslut fattas av teknik- och fritidsförvaltningen på delegation av teknik- och fritidsnämnden.

Det kommer inte att lämnas några preliminära förhandsbesked.

Alla projekt som beviljas stöd kommer att finnas presenterade på www.halmstad.selänk till annan webbplats bland annat i syftet att sprida goda exempel och som inspiration för andra.

Projektredovisning

Den som beviljas projektbidrag är efter varje projektår samt när projektet avslutats, skyldig att lämna en redogörelse av hur projektet har genomförts och fallit ut, samt en ekonomisk redovisning vad projektpengarna har använts till.

Att tänka på när ni beviljats projektstöd

Ta alltid kontakt med teknik- och fritidsförvaltningen om det uppstår en situation som inte följer den projektplanering ni lämnat i er ansökan, t ex om projektet blir försenat eller om ni gör betydande förändringar i projektplanen.

Om projektansvarig person slutar i föreningen, alternativt hoppar av sin uppgift av annat skäl, ska det omedelbart utses en ersättare, vilket också ska meddelas teknik- och fritidsförvaltningen.

Sökande förening kan bli tvungen att återbetala pengarna om:

 • Projektbidraget inte har använts för planerat ändamål.
 • En redovisning inte lämnas in efter projektets slut.
 • Inlämnade uppgifter i ansökan och redovisning inte är sanningsenliga.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun