Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Övergripande om kommunens bidrag

Du som driver en förening i Halmstads kommun har möjlighet att söka bidrag till din verksamhet. Vilken typ av bidrag du ska söka beror på vilken förening du företräder. I menyn till höger kan du hitta den typ av stöd som passar din förening. En del av bidragen kan du söka direkt här på webbenlänk till annan webbplats.

Allmänna bestämmelser

Ett rikt föreningsliv spelar en central roll för utvecklingen i Halmstads kommun. Av denna anledning ges stöd till det lokala föreningslivet.

All bidragsgivning sker inom ramen för av Kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår. Bidragen fördelas inom ramen för respektive nämnds budget och ansvarsområde. Bidrag är inte permanenta utan måste sökas årligen.

Vid beslut om bidrag kan överenskommelse göras om insatser från föreningen för att främja kommunala intressen.

Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att bidragsmottagande förening avstängs från bidrag och/eller blir återbetalningsskyldig.

Vilka kan få bidrag?

Föreningar/organisationer som bedriver verksamhet som kompletterar det kommunala uppdraget eller som bedöms vara till nytta inom det kommunala verksamhetsområdet.

Kriterier

Bidrag utgår till olika typer av verksamheter som gagnar Halmstads kommuns invånare.
 
Bidragsmottagande förening ska medverka till att kommunens övriga riktlinjer följs samt verka i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund (enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-11-22, §159):
 
För att kunna få bidrag krävs att föreningar/organisationer:

 • har valt styrelse, har årsmöte och antagit stadgar,
 • har varit verksamma i minst sex månader,
 • är aktiv och bedriver en verksamhet av ideell och allmännyttig karaktär för kommunens invånare
 • har minst 10 medlemmar.

För vissa bidrag gäller annat antal, det framgår av de nämndsspecifika anvisningarna. Som medlem räknas den som under senaste verksamhetsåret varit registrerad medlem och betalat fastställd medlemsavgift.
 
Föreningar/organisationer som erhåller bidrag är skyldiga att

 • vara öppna för alla,
 • redovisa erhållet bidrag,
 • ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister (ej politiska föreningar) till förfogande för granskning och skicka in till kommunen när så begärs vid begäran redovisa hur utbetalat bidrag har använts,
 • vid begäran redovisa statistik för jämställdhet, mångfald och miljöpåverkan.

Ansökan

Ansökan ska göras skriftligen till respektive nämnd. För många bidrag gäller speciella ansökningstider. För sent inkommen bidragsansökan kan innebära att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås.

Utbetalning

Utbetalning av bidrag sker till angivet plus/bankgiro eller bankkonto.

Omfattning

Dessa riktlinjer gäller samtliga nämnder inom Halmstads kommun och kan kompletteras med anvisningar av respektive nämnd. Sponsring regleras i särskilda riktlinjer.

Undantag

Följande föreningar är undantagna från riktlinjerna:

 • Studieförbund
 • Ideella eller ekonomiska föreningar som driver förskola, familjedaghem, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola
 • Vägföreningar och vägsamfälligheter