Parkeringsregler

Att parkera eller stanna bygger på två enkla huvudprinciper:

 • Du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår.
 • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Trafikförordningen definierar stannande och parkering på följande sätt

Parkering:
Uppställning av fordon med eller utan förare av annan anledning än som

1. föranleds av trafikförhållandena
2. sker för att undvika fara
3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

Stannande:
Annat stillastående med fordon än som

1. sker för att undvika fara
2. föranleds av trafikförhållandena
3. utgör parkering.

Några exempel:

Du får varken stanna eller parkera

 • På eller tio meter före en cykelöverfart eller ett övergångsställe.
 • På eller tio meter före en korsande cykel- eller gångbana.
 • På en cykel- eller gångbana.
 • På en busshållplats, annat än för att låta passageraren stiga på /av (om det kan ske utan hinder för linjetrafiken).
 • På vänster sida i färdriktningen, såvida gatan inte är enkelriktad.
 • I ett cykelfält eller i ett spärrområde.
 • På eller i närheten av backkrön, eller i närheten av en kurva med skymd sikt.
 • I en vägport eller i en tunnel.
 • Längs en spärrlinje om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter.

Du får inte parkera

 • Framför en in/utfart till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligt försvåras.
 • Så att något hjul står utanför parkeringsruta eller annan markering som säger var parkering får ske.
 • På en huvudled.
 • På en väg inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning.
 • Bredvid ett annat fordon som stannat eller parkerat längs körbanans kant, eller bredvid en anordning (t.ex. en container) som ställts upp där.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-27

Dela med andra

Kontakt
Teknik- och fritidsförvaltningen
Parkering

teknik.fritid@halmstad.se
Telefon: 035 - 13 70 00
Besöksadress:
Stationsgatan 48 A

Expeditionstid:
måndag - fredag
kl. 07-17

Postadress:
Box 246
301 06 Halmstad
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun