Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förstudie om utmaning av daglig verksamhet

2012-03-15
Carema har lämnat en utmaning till Halmstads kommun omfattande all daglig verksamhet för funktionshindrade. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att som en följd av detta genomföra en förstudie, som ska belysa för- och nackdelar kring samt förutsättningarna för en eventuell upphandling eller annan konkurrensutsättning.
Förstudien är just nu ute på remiss till intresseorganisationer, medarbetare inom daglig verksamhet, arbetstagarorganisationer och berörda förvaltningar i Halmstads kommun. Syftet med detta är att få in synpunkter på förstudien inför det att nämnden fattar beslut.

Här kan du läsa förstudien - Utmaning av daglig verksamhet (remissversion)PDF

Vid en eventuell upphandling kommer förstudien också att utgöra underlag till förfrågningsunderlaget, som bland annat beskriver krav och villkor i upphandlingen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kommer att få information om förstudien på sitt sammanträde i april. Vid detta tillfälle kommer nämnden också att få en redovisning av de synpunkter som kommit in i samband med remissen, vare sig dessa har lett till en förändring av förstudien eller inte. Beslut med anledning av förstudien fattas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i maj.

Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun