En utskrift från www.halmstad.se
Gode män

Gode män

God man och förvaltare

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,  försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.
Det är tingsrätten som beslutar att en person ska ha god man och vem som ska bli god man.

Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

God man


Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den gode mannen hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga.

Tillfälliga godmanskap


Det finns situationer som kräver en tillfällig god man som utses av överförmyndaren:
  • vid en rättshandling där den förordnade gode mannen inte kan företräda huvudmannen på grund av intressekonflikt
  • om det vid dödsfall finns känd arvinge som vistas på okänd ort
  • om det kan finnas arvinge som före eller jämte annan arvinge eller allmänna arvsfonden har rätt till arv
  • om det i övrigt krävs att en bortovarandes rätt ska bevakas eller dennes egendom ska förvaltas.

God man för barn under 18 år


Om förmyndare på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska överförmyndaren förordna en god man som företräder den underåriga.

Det ska även utses en god man om den underårige och förmyndaren är delägare i samma dödsbo och vid rättshandling, till exempel gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige.

Förvaltare


Om det inte är tillräckligt med hjälp av god man kan tingsrätten i stället förordna om förvaltare. Uppdraget anpassas till behovet i det enskilda fallet och kan begränsas till att gälla till exempel förvaltningen av en fastighet eller viss del av huvudmannens kapital.

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren får ta beslut utan ditt samtycke.

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?


En god man och förvaltare företräder sina huvudmän. Skillnaden är att förvaltaren inte behöver ha något samtycke från sin huvudman i besluten som fattas. En god man däremot måste alltid ha huvudmannens samtycke.
Sidansvarig: Maria Norberg
Sidan uppdaterad: 2014-10-20

http://www.halmstad.se/omsorgstod/ekonomiskhjalpochstod/godmanochforvaltare.1006.html

Kontakt
Överförmyndarkansliet

overformyndaren@halmstad.se
035-13 73 01
Box 153, Rådhuset, 301 05 Halmstad