Flygbild över del av Nissan och centrum

Samhällsbyggnadskontoret


bildades 1 januari 2011 och Fredrik Ottosson tillträdde som förvaltningschef.  
Kontaktuppgifter:
Chef för samhällsbyggnadskontoret avdelningschefer                                                                                                                                        
Syfte och huvuduppdrag
Syftet är att effektivisera planprocessen och stärka kommunens strategiska näringslivsarbete.
Huvuduppdraget är att samordna och leda samhällsbyggandet i Halmstads kommun. Detta uppdrag innefattar bl.a. översikts- och detaljplanering samt att representera kommunen som fastighetsägare.
 
Samhällsbyggnadskontorets ansvar:
  • Samordnare för tre av kommunens beslutade målområden, Bygga & Bo, Resor & Trafik samt Miljö- och Energi. Verkar som stödfunktion till övriga förvaltningars och bolags arbete inom ovan nämnda målområden.
  • Övergripande ansvar för stadsbyggnadsprocessen.
  • Samråder med övriga förvaltningar och bolag om aktuella förstudier samt förfrågningar avseende samhällsbyggnad.
  • Rådgivande till kommunstyrelsen och verksamhetsberedningen vad avser utvecklingen av det kommunala mark- och lokalbehovet.
  • Representerar Halmstads kommun som fastighetsägare.

Avdelningarna på samhällsbyggnadskontoretPlanavdelningen ansvarar för översikts- och detaljplanering. I planförfarandet tillvaratas allmänna intressen. Planavdelningen är målområdessamordnare inom Bygga & Bo, Resor & Trafik samt Miljö- och Energi.
 
Mark- och exploateringsavdelningen företräder kommunen som fastighetsägare och genomför bl.a. köp- och försäljning av fastigheter, initierar fastighetsbildning samt sköter extern utarrendering och uthyrning av kommunens utvecklingsfastigheter. Ansvarar för kommunens exploateringsverksamhet.
 
Ekonomiavdelningen svarar för ekonomistyrning och ekonomiadministration för både samhällsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.

 Staben  Ledningsfunktion.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-06-16

Dela med andra

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

kommunstyrelsen@halmstad.se
035-13 70 00
Box 153, 301 05 Halmstad, Besöksadress: Rådhuset

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun