Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
25 ärenden behandlades vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens beredningsutskott.

Ärende till kommunstyrelsens beredningsutskott

Arbetslivsnämnden har utvärderats


En utvärdering av arbetslivsnämnden och arbetslivsförvaltningen har presenterats för kommunstyrelsens beredningsutskott.
År 2004 inrättades Arbetslivsnämnden, nämnden vänder sig till en stor del av Halmstadborna då den ansvarar för det samlade arbetslivsperspektivet. I utvärderingen, som baseras på intervjuer med berörda, framgår att just kundservicen kan utvecklas, exempelvis genom ett kundcenter. Trots att Halmstad kommit långt då det gäller företagsintegrerade dagliga verksamheter så bör kvaliteten för daglig verksamhet öka. En åsikt som delas av arbetslivsnämndens medarbetare.
Då det gäller vuxenutbildningen har problem uppkommit mellan utbildningsnämnden och arbetslivsnämnden gällande ansvar och uppdrag. Men det framkommer även positiva aspekter med att samverka över nämndsgränserna.
Arbetslivsnämnden behöver göra en analys av kommande behov av arbetsmarknadsutbildningar. Under de åren kom nämnden funnits har efterfrågan på arbetskraft varit mycket hög och nämndens arbete har varit givande, men nämnden anses vara välförberedd för förändringar i konjunkturen.
Utvärderingen sänds nu på remiss till berörda nämnder, i början av oktober ska de ha lämnat sina yttranden.

–Ärendet går nu på remiss till nämnderna. Vi bestämde även att låta arbetsförmedlingen yttra sig över utredningen, vilket kan bredda perspektivet när vi ska ta ställning längre fram, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (m).
– Utredningen visar att vi är på rätt väg med arbetslivsnämndens uppgifter, vilket är mycket positivt. Däremot är det med stor besvikelse som jag konstaterar att kommunens egna förvaltningar inte anstränger sig tillräcklig för att ge de funktionshindrade arbetsmöjligheter på arbetsplatserna, säger kommunrådet Ingegerd Sahlström (s).

Stort antal ansökningar om friskolor i Halmstads kommun


Åtta nya friskolor har ansökt till skolverket om att få bedriva sin verksamhet i Halmstads kommun och i angränsande kommuner. Kommunstyrelsens beredningsutskott har nu tagit del av utbildningsnämndens yttranden till ansökningarna.
Bland ansökningarna finner man en stor bredd av profileringar. Enligt den kommunala skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda ett allsidigt urval av de nationella programmen. Ett axplock ur ansökningarna är internationella engelska skolan som är en grundskola. Därtill kommer gymnasieutbildningar inom bland annat turism, ridsport samt tekniska institutet. Under läsåret 2007-2009 kommer det att vara cirka 17 procent folkbokförda elever i Halmstads kommun som går i de fristående gymnasieskolorna.
– Vi tycker det är glädjande att det finns ett stort intresse av bilda nya skolor i kommunen. Samtidigt så är det viktigt att vi har en bra balans i kapacitet och efterfrågan, säger kommunrådet Gunnel Bengtsson (c)
– Ett stort antal fristående skolor undergräver den möjlighet och skyldighet som kommunen har att hålla god standard för eleverna. Ett ja till alla fristående skolor innebär att det underskott som utbildningsnämnden redan har blir ännu större vilket i sin tur bidrar till sämre kvalité för Halmstads elever, säger Ingegerd Sahlström (s).

Ärende till kommunstyrelsen

Tillgängligheten ska öka på Prins Bertils stig


Prins Bertils stig är en populär led i Halmstad, såväl invånare som besökare utnyttjar den dagligen. På uppdrag av Kommunala handikapprådet har Halmstads kommun undersökt möjligheterna att handikappanpassa leden och möjligheterna anses vara stora. Kostnaderna för detta uppgår till 1,5 miljoner kronor samt etthundratusen i driftmedel. Kommunstyrelsens beredningsutskott föreslår nu att bevilja tekniska nämnden 500 000 kronor ur tillgänglighetsmiljonen för att kunna påbörja arbetet.

– Detta ligger helt i linje med att vi ska vara en tillgänglig kommun, därför välkomnas detta förslag, säger kommunrådet Bertil Nilsson (fp).
– Nu används tillgänglighetsmiljonen precis så som vi hade för avsikt när vi inrättade den, säger kommunrådet Anders Rosén (s).

Yttrande över detaljplan för Hotel Tylösands utbyggnad


Hotel Tylösand vill uppföra en nybyggnad med hotellrum som ersätter det befintliga Strandhuset. Enligt planförslaget som nu tagits fram krävs det en större yta samt att byggnaden utökas med två våningar samt en vindsvåning, för att bibehålla antalet rum och samtidigt höja standarden.

–Det är viktigt att både skapa förutsättningar för att utveckla hotellet samtidigt som man gör det på ett arkitektoniskt och klokt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (m).
– Hotel Tylösand är en viktig verksamhet för Halmstad och vi vill givetvis finna lösningar som gagnar verksamheten, säger kommunrådet Anders Rosén (s).

IT-säkerheten granskad


En granskning har genomfört av IT-säkerheten inom Halmstads kommun. Av revisionsrapporten framgår att åtgärder behöver vidtas kring bland annat vissa tekniska frågor, förtydligande av ansvar och efterlevnad av policy och rutiner.

Stadskontoret skriver i sitt förslag till yttrande att Halmstads kommun arbetar kontinuerligt med att upprätthålla fullgod IT-säkerhet och bygger på Krisberedskapsmyndighetens standard BITS (basnivå för informationssäkerhet). Dock behöver dessa rutiner ses över, kompletteras och implementeras på ett tydligare sätt i hela verksamheten. Ett flertal av de åtgärder som förslås i revisionsrapporten har redan genomförts och kommunen har för avsikt att åtgärda resterande punkter. För närvarande pågår dessutom ett förändringsarbete i kommunen som bland annat ska leda till tydligare ansvarsfördelning inom IT-områdets olika delar.

Ärende till kommunfullmäktige

Nytt samarbetsavtal om ansvar för hälso- och sjukvård


Ett nytt förslag till hälso- och sjukvårdsavtal har tagits fram av samtliga kommuner i länet tillsammans med landstinget. Avtalet förtydligar vilka ansvarsområden som landstinget respektive kommunerna har i länet för att och kunna erbjuda invånarna en god hälso- och sjukvård oavsett vem som ansvarar för vården.

Skillnaden jämfört med tidigare blir bland annat att kommunen i det nya avtalet får ansvar för sjukvård och rehabilitering till personer som har mer omfattande insatser i form av hjälp med personlig omvårdnad, vilket ska medföra bättre möjligheter till helhetssyn för brukaren. Landstinget får ansvar för all palliativ vård och specialistvård som flyttar ut till hemmet. Psykiatrin har inte tidigare reglerats men finns nu med i det nya avtalet.

Kommunstyrelsens beredningsutskott föreslog på dagens möte att kommunfullmäktige godkänner det föreslagna avtalet.

Det nya avtalet är tänkt att gälla från 1 januari 2009.

–Det är viktigt att brukarna och våra medarbetare inte känner någon tveksamhet kring organisationen. Detta avtal har ett medborgarperspektiv genom som ska leda till att enskilda får god service oavsett om landstinget eller kommunen utför tjänsterna, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (m).

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (m) 035-13 73 04
Kommunråd Bertil Nilsson (fp) 035-13 73 65
Kommunråd Gunnel Bengtsson (c) 035-13 75 02
Kommunråd Ingegerd Sahlström (s) 035-13 73 69
Kommunråd Anders Rosén (s) 035-13 73 06