En utskrift från www.halmstad.se

Miljöverksamhet - anmälan eller tillstånd?

För att anlägga eller ändra en miljöpåverkande verksamhet krävs i de flesta fall att man söker tillstånd eller gör en anmälan. Om du till exempel tänker starta en berg- eller grustäkt, eller utöka antalet djur på ditt lantbruk, måste du anmäla eller ansöka om tillstånd för detta.

Vem prövar ansökan eller anmälan?

Anmälan om att man planerar att starta en miljöpåverkande verksamhet ska skickas till miljönämnden. Anmälan ska även göras om en verksamhet byter ägare.

Tillstånd för större miljöstörande verksamheter, som exempelvis industrier, täkter och stora lantbruk, prövas av länsstyrelsen.

Vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som kräver tillstånd kan du se Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid!

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Att få ett tillstånd kan ta betydligt längre tid och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Avgifter

För behandling av anmälan/ansökan och för tillsyn får verksamheten betala en avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt. Mer information om avgifter.

Tillsyn

Miljöförvaltningen har tillsyn över miljöfarliga verksamheter i kommunen. Det betyder att vi kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser, och att det finns en fungerande egenkontroll.

De senaste åren har reglerna i miljöbalken ändrats, så att flera verksamheter inte längre är anmälningspliktiga. Exempel på sådana är bilverkstäder och bilrekonditioneringar, mindre mekaniska verkstäder utan kemikalieanvändning och andra industriverksamheter utan eller med liten kemikalieanvändning. Tänk dock på att miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter! Detta innebär exempelvis att man som verksamhetsutövare måste ha en fungerande egenkontroll, även om den inte behöver vara skriftlig.

Miljöförvaltningen har tillsyn även över verksamheter som inte är anmälningspliktiga, eftersom dessa också kan ha miljöpåverkan genom till exempel buller, uppkomst av farligt avfall och användning av kemikalier. Det är därför bra om du som tänker starta eller som redan driver en sådan verksamhet lämnar de uppgifter som behövs för tillsynen till oss. Blankett för detta ändamål finns här.Word

Sidansvarig: Kari Nyman
Sidan uppdaterad: 2016-02-04

http://www.halmstad.se/miljoenergi/miljoskydd/foretagochverksamheter/anmalantillstand.3193.html