Förorenade områden

I Sverige finns ett stort antal områden som misstänks vara förorenade av tidigare verksamheter. Vid markarbeten ska man vara uppmärksam på avvikande färgskiftningar eller konstig lukt. Det kan var markföroreningar som påträffats.

Var finns föroreningar?


I Sverige finns omkring 80 000 potentiellt förorenade områden. Föroreningar kan ha hamnat i marken i samband med verksamheter som exempelvis gamla industrier, verkstäder, kemtvättar eller impregneringsplatser. Arbetet med att efterbehandla förorenad mark är komplicerat och kräver olika arbetsinsatser innan man vet vilka åtgärder som är lämpligast. Ibland innebär sanering att jordmassor grävs upp och fraktas bort för behandling och i andra fall kan sanering på plats vara lämpligare.

Du som äger eller använder en fastighet ska vid markarbeten vara uppmärksam på om det finns föroreningar i marken. Det kan röra sig om avvikande färgskiftning eller konstig lukt. Om du hittar något i marken som kan misstänkas vara en förorening ska du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Vem är ansvarig?


Ansvaret för efterbehandling kan ligga på fastighetsägaren, om denne köpt fastigheten efter den 1 januari 1999. Enligt miljöbalken gäller "om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då borde upptäckt den". För markförorening på privat bostadsfastighet ansvarar den som vid köpet kände till föroreningen (miljöbalken 10 kap 3 §).

Bestämmelser angående ansvar för utredning och efterbehandling gällande förorenad mark finns i 10 kapitlet miljöbalken (1998:808).

Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats finns utarbetade riktvärden för föroreningsnivåer i mark.

Kontakta gärna miljö- och hälsoskyddskontoret om du har frågor om förorenad mark.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-02

Dela med andra

Kontakt
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljöavdelning

mhk@halmstad.se
Telefon nr 035-13 70 00 vx

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun